czwartek, 28 października
facebook
google

Europejska Karta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (Karta MSP) została przyjęta przez Radę Europejską na jej posiedzeniu w dniach 19-29 czerwca 2000 r. Dokument ten przedstawia główne założenia polityki UE wobec MSP, w zasadzie jest to pakiet działań, jakie państwa członkowskie powinny podjąć w celu szerszego wsparcia sektora MSP.

W założeniach prawodawców, realizacja głównych punktów programu „Karty” powinna opierać się na wprowadzeniu zasady „myśli na małą skalę” (think small frist). Wprowadzenie zasadniczych zrębów programowych tego projektu ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia wyznaczonego w Traktacie lizbońskim celu uczynienia z Europy gospodarki najbardziej innowacyjnej, dynamicznej i opartej przede wszystkim na wiedzy. Wraz z tymi zasadniczymi założeniami gospodarczymi miała nastąpić poprawa sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z założeniami programowymi małe i średnie firmy należy traktować, jako główną siłę napędową gospodarki, zapewniające podnoszenie innowacyjności i szybszą integrację w ramach całej wspólnoty. Od czasu powstania „Karty” Komisja Europejska publikuje sprawozdania roczne, gdzie przedstawiany i analizowany jest postęp w realizacji założeń tego dokumentu. W 2005 r. wprowadzono do „Karty” założenie o sprawozdawczości, w którym wyszczególniono działania państw członkowskich w sprawie wdrażania założeń tego dokumentu w każdym kraju UE.

Sygnatariusze „Karty”, działając na rzecz stworzenia optymalnych warunków dla sektora MSP, zobowiązali się do realizacji następujących działań:

- umocnienie ducha innowacji i przedsiębiorczości, co ma pozwolić na realizację zakładanych oczekiwań zapisanych w strategii lizbońskiej,

- reforma struktur regulacyjnych, podatkowo-administracyjnych, które mają sprzyjać rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,

- zapewnienie dostępu do nowych rynków zbytu, przy jak najmniejszych obciążeniach związanych z procedurami koncesyjnymi i biurokratycznymi,

- udostępnienie wiedzy i najnowszych technologii,

- poprawa dostępności środków finansowych przez cały okres funkcjonowania firmy,

- stałe modernizowania działalności tak, aby UE mogła oferować najlepsze możliwe warunki dla funkcjonowania małego i średniego biznesu,

- liczenie się ze zdaniem i opinią środowiska MSP,

- działania promocyjne i reklamowe dla małych przedsiębiorców.

Autorzy „Karty Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, uznając oraz podkreślając znaczenie małego i średniego biznesu dla gospodarki, zobowiązali instytucje europejskie oraz państwa członkowskie do realizacji następujących założeń programowych:

- kształcenia i szkolenia z dziedziny przedsiębiorczości poprzez wspieranie inicjatyw związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej. Inicjatywa tego typu powinna być przekazywana na wszystkich stopniach edukacji oraz we wszystkich typach szkół. Zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej powinny być stałym elementem programów edukacyjnych w szkołach średnich i na wyższych uczelniach.

- mniejsze koszty na szybsze rozpoczęcie działalności gospodarczej – są to głównie kwestie związane z sprawami dotyczącymi kosztów operacyjnych generowanych przez firmy. Według założeń wspomnianej strategii, koszty te powinny być najmniejsze spośród wszystkich Państw na świecie. W krajach, w których czas trwania i koszty związane z założeniem nowej działalności są największe, powinny wdrażać procedury, jakie funkcjonują w państwach, gdzie obciążenia tego typu są najmniejsze.

- poprawa jakości stanowionego prawa i sprawniejsza administracja. W tym przypadku chodzi o ocenę głównie prawa upadłościowego. Wiedza zdobyta w wyniku takiej analizy powinna prowadzić do poprawy obowiązujących dotychczas w UE rozwiązań. Zasadniczo chodzi tu o uproszczenie i modernizację dotychczas obowiązującego prawa na szczeblu wspólnotowym, jak i w poszczególnych państwach UE. Rządy poszczególnych państw powinny przyjąć propozycje zmian legislacyjnych dostosowanych do oczekiwań przedsiębiorców.

- ułatwienie zdobycia kwalifikacji – chodzi tu o rozwój kształcenia zawodowego i ustawiczne dążenie do tego, aby instytucje wspierające programy szkoleń w poszczególnych firmach zapewniły najwyższą możliwą ofertę zdobycia nowych umiejętności zawodowych, dostosowanych do aktualnych potrzeb firmy.

- wprowadzenie bądź usprawnienie dostępu on-line. Poprawa jakości usług internetowych ma sprawić, że władze centralne zwiększyłyby swoją obecność w wzajemnych kontaktach z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe możliwości mogą ułatwić szybsze i znacznie tańsze realizowanie porad prawnych, składanie wniosków i zeznań podatkowych.

- działalność gospodarcza poza rynkiem unijnym. Stała poprawa innowacyjności gospodarki przynosi oczywiście korzyści i małym przedsiębiorcom. Komisja i państwa członkowskie muszą wprowadzać reformy w ten sposób, aby utworzyć na obszarze UE rynek wewnętrzny z prawdziwego zdarzenia.

- opodatkowanie i finanse przedsiębiorstw, tj. uproszczenie systemu podatkowego i poprawa dostępności źródeł finansowania. Systemy podatkowe należy konstruować, aby zachęcać do podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania przedsiębiorczości. Założenia te można realizować głównie przez udostępnianie wsparcia finansowego. Aby ułatwić dostęp do tego typu pomocy sygnatariusze „Karty” zobowiązali się do identyfikowania i likwidowania barier w tworzeniu wspólnego rynku europejskiego kapitałowego, a także zwiększaniu możliwości dostępu do funduszy strukturalnych.

- zwiększanie możliwości technologicznych przedsiębiorstw, ulepszenie parku maszynowego, popularyzowanie wdrażania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach. Opracowanie programów wspomagających wymianę technologii w ramach UE. Zapewnienie małym i średnim podmiotom gospodarczym współpracy z administracją lokalną i uczelniami wyższymi.

- rozwijanie silniejszego i bardziej skutecznego wspierania interesów MSP na szczeblu ogólnounijnym. Członkowie porozumienia międzynarodowego, jakim jest „Karta” zobowiązali się realizować ten cel dzięki wzajemnej koordynacji krajowego ustawodawstwa dotyczącego przedsiębiorców. Realizując cele zawarte w „Europejskiej Karcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw” należy stale oceniać i obserwować postępy dokonywane w prawodawstwie krajowym. Znaczna część nowotworzonego prawa nie zawsze jest zgodna z europejskimi wytycznymi.

 

 

© 2012 msp-24