piątek, 17 września
facebook
google

Jak odzyskać wpływ na państwo?

Większość w społeczeństwie stanowi dziś bezsilna i ponadpartyjna grupa niezadowolonych. Grupa niezadowolonych z tempa przemian, z jakości życia, jakości stanowionego prawa, jakości wymiaru sprawiedliwości i instytucji państwowych. Grupa ta oczekuje na zdecydowane przyspieszenie działań reformujących kraj, nie widząc jednak skutecznej metody, aby do tych działań zainspirować rządzących. Moim zdaniem taka metoda istnieje - jest apolityczna, nie wymaga dużych nakładów finansowych, przy dużym dla niej poparciu może dać efekty jeszcze w obecnej kadencji sejmu.

Jako przedsiębiorcy, aby osiągnąć sukces musimy spełnić kilka warunków: dostarczyć rynkowi dobrej jakości produkt lub usługę, znaleźć dla nich klienta, usługę lub produkt sprzedać udzielając gwarancji. Efektem jest uzyskana zapłata pomniejszona o niezbędne daniny dla państwa. Reprezentujących nas partii parlamentarnych te warunki nie obowiązują. Dostarczają nam produkt nie zamówiony, jak widać po licznej grupie niezadowolonych, zapłatę odbierają siłą za pomocą fiskusa, dają nam obiecanki zamiast rzetelnej gwarancji, przed odpowiedzialnością chronią się dodatkowo za immunitetem. Stanowią prawo czyniące nas poszkodowanymi i nie liczą się z nami w ogóle w okresie kadencji, jedyny moment w którym szczelny pancerz pęka to moment wyborów. Żaden z posłów nie chciałby swoim mandatem podzielić się ze swoim partyjnym kolegą, choćby to był kolega najlepszy. Mandat to dostęp do władzy, związanych z nią dóbr i możliwości.

Sukcesu mojej metody inicjowania korzystnych zmian upatruję w tej słabości rządzących i w bezpośredniej presji na marzących o kolejnej kadencji parlamentarzystach. Szanse na postęp determinuje kilka warunków, spełnienie pierwszych trzech stanowić będzie podstawę bazy przemian. Bazę umożliwiającą wyselekcjonowanie lepszych parlamentarzystów, poddanie ich większej presji społecznej. Na jakość programów politycznych wpłynie zaś finansowanie jedynie tej partii, która poprzesz.

Warunki do spełnienia i wyegzekwowania od obecnych parlamentarzystów:

1. Finansowanie partii według deklaracji podatnika (wskazanie w formularzu PIT).
2. Likwidacja immunitetu parlamentarnego - zmusi posłów do szanowania prawa ustanowionego i tworzonego, które będzie mniej restrykcyjne gdy będzie z równą siłą mogło dotknąć jego twórców!
3. Jednomandatowe okręgi wyborcze - pozwolą wybrać przedstawiciela odpowiedzialnego przed wyborcą, a nie wyłącznie przed szefem partii.

Poniżej zamieszczam proponowany tekst listu - do wypełnienia są dane posłów z listy na która głosował wysyłający list i złożenie podpisu. List wysłać można drogą mailową i lub pocztą.

Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, Pan/i Poseł ___________ _____________

Oddałem/am/ na Pana /Panią/ głos w ostatnich wyborach parlamentarnych, gdyby Pan /Pani/ oczekiwał/a/ mojego poparcia w wyborach następnych, konieczne jest skuteczne spełnienie następujących warunków, czyli wprowadzenie przez obecny parlament: 1. Finansowanie partii politycznych przez świadomy wybór podatnika. Obywatel zamiast finansować w ciemno wszystkie partie, produkujące na "polityczny rynek" partyjny bubel, powinien uzyskać możliwość wyboru /najlepiej nawet 2x w roku beneficjenta swojej wpłaty /obecnie przymusowo ściąganej na rzecz każdej mieszczącej się w ustawowych widełkach partii. 2. Zniesienie immunitetów parlamentarnych. Przedstawiciele narodu jako twórcy prawa w wolnym kraju, powinni utracić możliwość unikania odpowiedzialności wobec stanowionego prawa a wręcz powinni podlegać podwyższonej /np. o 50%/ karze jako osoby wyjątkowo świadome. Odebranie immunitetów i surowsze karanie skłoniłoby ustawodawcę zaniechania stanowienia zbędnego i zbyt restrykcyjnego prawa. 3. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do sejmu. Jednomandatowe Okręgi Wyborcze lub inna forma wyeliminowania kreowanych przez partyjnych bossów list. Listy partyjnych kandydatów do sejmu to forma feudalnego wprost przywiązania kandydata do decydującego partyjnego bossa, którego moc w pracach sejmu zostaje zwielokrotniona przez dyscyplinę w głosowaniach. Pana /Pani/ skuteczne poparcie dla mojego wniosku (3xTAK) zapewni Pani/Panu moje poparcie w następnych wyborach parlamentarnych. Z poważaniem ...................

Jarosław Dziwiński

© 2012 msp-24