czwartek, 28 października
facebook
google

Konkurencyjność polskich MSP

Powszechnie znany jest termin „konkurencyjność”. Oznacza on potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku. Konkurencja jest procesem, za pomocą którego uczestnicy rynku dążąc do realizacji swoich celów i maksymalizacji swojej satysfakcji, próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych ofert swoich rywali.

Istotą konkurencji jest z kolei umiejętność stworzenia przez przedsiębiorcę tzw. przewagi konkurencyjnej. Przewagę taką można osiągnąć poprzez zdolność budowy i realizacji strategii, na jaką nie mogą sobie pozwolić obecni i ewentualni nowi konkurenci w przyszłości. Z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw z sektora MSP, posiadanie cech, które dawałyby im taką przewagę wobec zachodnioeuropejskich konkurentów jest w istocie sprawą kluczową.

O konkurencyjności przedsiębiorstw decydują uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.

Im bardziej bogaty jest zbiór zasobów wewnętrznych, tym sprawniejszy proces dostosowania się do otoczenia zewnętrznego i wykorzystania szans rozwojowych. Z badań Krajowej Izby Gospodarczej wynika, że polskie MSP chcą budować konkurencyjność poprzez redukcję kosztów, wzrost innowacyjności produktowej, podniesienie jakości produktów. Jedną z dróg budowy konkurencyjności są także inwestycje. W Polsce przedsiębiorstwa inwestują najczęściej w zakup nowych maszyn i urządzeń gwarantujących wdrożenie nowej technologii, wprowadzenie na rynek nowych towarów i usług, modernizację środków transportu, rozwój sieci sprzedaży. Znacznie rzadziej inwestycje dotyczą poprawy infrastruktury biurowej, szkoleń pracowników, czy działań na rzecz ochrony środowiska. Dzieje się tak dlatego, że dotychczas nie udało się stworzyć platformy współpracy na linii rząd-uczelnie-przedsiębiorcy.

Wysokie koszty badań oraz ryzyko związane z tym, czy produkt trafi w gusta klientów są nadal zbyt wysokie, żeby małe i średnie firmy mogły stale z nich korzystać.

Dodatkowo, firmy z sektora MSP przywiązują zbyt małą wagę do komercjalizacji swych przedsięwzięć, co przy niskim stopniu dofinansowania z ośrodka centralnego jest trudne do wyjaśnienia. W takiej sytuacji większość przedsiębiorstw decyduje się budować swoją przewagę konkurencyjną za pomocą mechanizmu rynkowego. Wykorzystuje się do realizacji tych planów przede wszystkim poprzez przygotowanie atrakcyjnej oferty cenowej. Niska cena to od lat główny atut polskich firm, to właśnie tym argumentem polskie firmy usiłują zdobyć przewagę konkurencyjną wobec rywali zewnętrznych.

Cena jest ważnym elementem strategii marketingowej, ale nie jedynym.

Polskie MSP widzą także szanse rozbudowania przewag konkurencyjnych poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia pracowników, np. praca sezonowa, czasowa czy w niepełnym wymiarze godzin. W stosowaniu tego typu metod poprawiających elastyczność na rynku przeszkadzają źle skonstruowane przepisy. Obrona dotychczasowego status quo w dziedzinie prawa przez związki zawodowe prowadzi do olbrzymich strat w gospodarce, oraz blokuje możliwości zwiększenia zatrudnienia.

Ważnym z elementów wpływających na stopień konkurencyjności są też działania związane z rozwijaniem współpracy z partnerami zagranicznymi. Podejmowanie takich działań znajduje potwierdzenie w zaangażowaniu się w wykorzystanie środków unijnych, jednak tylko 22% przedsiębiorstw korzysta z tej formy finansowania.

Polskie MSP stosują wiele różnorakich metod poprawiających konkurencyjność nie tylko na krajowym rynku, ale także globalnym. Paleta możliwości mogłaby się jednak znacząco zwiększyć, gdyby instytucje wspierające rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości były bardziej przyjazne biznesowi. Państwo, poprzez przyjazne i jednoznaczne rozwiązania prawne ułatwiłoby funkcjonowanie pracodawcom. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich firm jest jednym z najważniejszych elementów innowacyjnej i szybko rozwijającej się gospodarki.

 

 

 

© 2012 msp-24