piątek, 17 września
facebook
google

Lipiec 2015

29.07.2015

Firmy toną w morzu papierów

Przeciętne polskie przedsiębiorstwo musi w skali roku wypełnić i zanieść do urzędów 209 różnego typu druków, deklaracji, sprawozdań oraz innych pism – wynika z nowego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Najwięcej dokumentów żądają od przedsiębiorców Narodowy Bank Polski, urzędy skarbowe oraz Główny Urząd Statystyczny.

W Polsce statystyczna firma jest zmuszona rocznie wypełniać 209 tzw. elementów sprawozdawczych, czyli formularzy wysyłanych następnie do urzędów państwowych. W największym stopniu obciążenia takie dotyczą dużych firm (średnio 345 sprawozdań), ale problem dotyczy także mikroprzedsiębiorstw (średnio 130 sprawozdań).

Jak podaje Grant Thornton, w niektórych przypadkach firmy muszą w skali jednego roku wypełnić aż ok. 500 sprawozdań. Z badania pn. "Urzędy zasypują przedsiębiorców stertą formularzy" wynika ponadto, że w dużych podmiotach działy księgowe wypełniają i wysyłają do urzędów dziennie nawet 1,4 raportu.

– Państwo musi w pewnym zakresie monitorować działające na jej terytorium firmy i prosić je o dane. Jednak skala tego zjawiska jest obecnie tak duża, a zakres sprawozdawczości tak szczegółowy, że przedsiębiorcy – zamiast zająć się rozwojem swoich firm – toną w morzu papierów, tracąc długie godziny na zdobywaniu i przekazywaniu informacji, o które prosi państwo. To realny problem dla polskiej gospodarki – komentuje partner zarządzający w Grant Thornton, Tomasz Wróblewski. Zdaniem Wróblewskiego, biurokratyczne obowiązki są obecnie jedną z głównych barier dla rozwoju biznesu w Polsce.

 

Indywidualne interpretacje podatkowe stracą na znaczeniu

Wprowadzenie w życie rozwiązań zawartych w założeniach do projektu nowej Ordynacji podatkowej doprowadzi do ograniczenia dostępu do indywidualnych interpretacji prawa podatkowego – uważają organizacje zrzeszające przedsiębiorców i związki zawodowe. Wątpliwości budzi np. propozycja rozszerzenia możliwości odmawiania wydania interpretacji.

W założeniach do projektu nowej Ordynacji, która może wejść w życie już za dwa lata, przewidziano m.in. kompleksowe ujęcie przepisów dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zaproponowano m.in. zwiększenie możliwości odmawiania wydawania interpretacji indywidualnych w przypadku wystąpienia interpretacji ogólnej.

"Rozwiązaniem powinno tu być poprawienie jakości wydawanych interpretacji, a w szczególności szersze uwzględnianie przez MF orzecznictwa sądów. Odmawianie wydawania interpretacji indywidualnych w razie wystąpienia interpretacji ogólnej powinno się rozpocząć na szerszą skalę dopiero wtedy, gdy odsetek interpretacji uchylanych przez sądy spadnie do akceptowalnego poziomu (tj. gdy takie uchylenia będą wyjątkami)” – uważa Konfederacja Lewiatan.

W trakcie konsultacji społecznych podobne uwagi zgłosili również związkowcy z NSZZ Solidarność, według których nie powinno się z kolei odstępować od sądowej kontroli interpretacji podatkowych. Związkowców niepokoi przede wszystkim to, że obecnie duży jest odsetek spraw, w przypadku których sądy nie podzieliły stanowiska resortu finansów. "Należy tu położyć szczególny nacisk na jakość stanowionego prawa oraz konieczność większej specjalizacji jego interpretacji" – twierdzi Solidarność.

 

28.07.2015

Księgowość małych firm będzie uproszczona

Sejm przyjął nowelizację ustawę o rachunkowości, która zakłada że małe firmy i organizacje pozarządowe o przychodach poniżej 100 tys. złotych rocznie skorzystają z ułatwień w prowadzeniu rachunkowości. Zgodnie z nowelizacją małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe. Ponadto ma być zniesiony obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym.

Senat zgłosił do noweli 30 poprawek, głównie drobnych. Większość z nich w czwartek przyjął Sejm. Jedna z nich mówi, jakich danych małe, podlegające ustawie firmy nie muszą uwzględniać w sprawozdaniach. Przewiduje ona, że jednostka mała może nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności wskaźników niefinansowych oraz informacji dotyczących zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia.

Organizacje pozarządowe

Inna z poprawek zaakceptowanych przez Sejm wylicza, że podlegające ustawie organizacje pozarządowe mogą uzyskiwać przychody tylko z: działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, sprzedaży, najmu lud dzierżawy majątku, odsetek z rachunków bankowych lub w SKOK-ach, lokat terminowych i innych form oszczędzania.

Skrócone sprawozdania finansowe

Zgodnie z nowelizacją małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, składające się jedynie z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Ponadto zwolnione zostaną ze sporządzania sprawozdania z działalności - pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej. Małe firmy mają też zostać zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Zniesiony obowiązek publikacji sprawozdań

Zniesiony ma być obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym; pozostawiony zostanie jednak wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.

Małe firmy to spółki akcyjne

Przyjęto - zgodnie z dyrektywą - że małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak też spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają dwa z trzech kryteriów. Ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz roku poprzedzającym ten rok nie może przekroczyć 4 mln euro (17 mln zł); przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą być wyższe od 8 mln euro (34 mln zł), przeciętne zatrudnienie nie może przekroczyć 50 osób.

Osoby fizyczne

Dodatkowo, zgodnie z projektowaną regulacją, z uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych będą mogły skorzystać także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 mln 200 tys. euro.

 

27.07.2015

Jutro poznamy nową propozycję prawa o działalności gospodarczej

Na posiedzeniu rządu przedstawię nową konstytucję dla polskiej przedsiębiorczości, czyli projekt ustawy Prawo o działalności gospodarczej - powiedział dzisiaj wicepremier Janusz Piechociński.

Nowe prawo o działalności gospodarczej ma uwzględniać ducha polskiej przedsiębiorczości. – Będzie również uwzględniać, co zrozumiałe, to że jesteśmy od 10 lat w Unii Europejskiej. Ustawa ta jest szczególnie ważna, bo zawiera bardzo potrzebne nowe impulsy. Stworzy ona najlepszą przestrzeń dla polskiej przedsiębiorczości – mówił minister gospodarki.

Piechociński podkreślił, że po przejściu ustawy przez parlament, bardzo ważna będzie jej realizacja w praktyce. – Potrzebne jest, by po wdrożeniu ustawy i wydaniu stosownych rozporządzeń zbudowane zostało zaufanie pomiędzy państwem a przedsiębiorcami, pomiędzy państwem i jego agendami z Urzędem Skarbowym na czele – mówił Piechociński. Projekt ustawy będzie zawierać definicje podstawowych pojęć z zakresu działalności gospodarczej oraz zasady wykonywania działalności, z uwzględnieniem wolności, równego traktowania, realiów życia gospodarczego oraz należytych relacji między organami administracji publicznej a przedsiębiorcami.

Nowe przepisy mają zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., która (jak napisało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie) "nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców, nie odzwierciedla również rzeczywistych problemów zmieniającego się dynamicznie rynku gospodarczego".

Resort gospodarki chce wprowadzić 15 zasad prowadzenia biznesu - trzy pierwsze to: "wolność podejmowania działalności gospodarczej, równość i niedyskryminacja", "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone", "domniemania uczciwości przedsiębiorcy". Projekt wprowadza także m.in. nową definicję działalności gospodarczej jako "stałej działalności zarobkowej lub mającej inny cel gospodarczy wykonywanej na własne ryzyko w sposób trwale zorganizowany i ciągły". Oznacza ona, że działalność gospodarcza nie byłaby wyłącznie kojarzona z działalnością zarobkową.

Założenia przewidują, że działalność gospodarcza będzie mogła być wykonywana w formach: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, europejskiej), oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, fundacji, spółdzielni, banku spółdzielczego oraz SKOK.

 

Nowa Ordynacja raczej bez "rzetelnego podatnika"

Ministerstwo Finansów sprzeciwia się pomysłowi wprowadzenia do nowej Ordynacji podatkowej instytucji tzw. rzetelnego podatnika. Za instytucją, której wdrożenie przewidywano we wstępnych założeniach, opowiadają się natomiast organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Instytucja rzetelnego podatnika była jednym z elementów rozważanych początkowo w pracach nad założeniami do nowej Ordynacji. W opublikowanym w maju projekcie takiej propozycji jednak zabrakło. "Za niezasadne uważamy odstąpienie od idei wprowadzenia instytucji rzetelnego podatnika, który jako podmiot należycie wywiązujący się ze swoich podatkowych obowiązków mógłby liczyć w pewnych kwestiach na bardziej przychylne traktowanie ze strony organów podatkowych" – wskazywali w trakcie konsultacji społecznych eksperci Konfederacji Lewiatan.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje już obecnie w obszarze podatku VAT (AEO) i nie zaburza konkurencji. Organizacja postulowała o nieodrzucanie rozwiązania na tak wczesnym etapie prac. Ministerstwo Finansów uznało jednak uwagi ekspertów Lewiatana za bezzasadne i nie zamierza pracować nad koncepcją instytucji rzetelnego podatnika.

"Nie jest zasadne założenie, iż podatnicy będą różnicowani na rzetelnych i nierzetelnych. Zakłada się, że w nowej ordynacji każdy podatnik powinien być traktowany jako rzetelny, a zatem korzystać z szerokiego katalogu uprawnień" – twierdzi resort finansów, który w dalszych pracach nad nową Ordynacją nie będzie już rozważać wprowadzenia nowej instytucji.

 

23.07.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Komercyjne wynajęcie samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej nie wyklucza pełnego odliczenia VAT
 • Interpretacja indywidualna: Dopłata do spółki komandytowej przez jej wspólnika oraz jej późniejszy nieoprocentowany zwrot a PIT
 • Interpretacja indywidualna: Moment powstania obowiązku podatkowego VAT w przypadku sprzedaży wysyłkowej
 • Nowości legislacyjne: Prawo działalności gospodarczej będzie rozpatrzone przez SKRM

Nowości Podatkowe PwC (nr 100, 23.07.2015)

 

Od 22 lipca przedsiębiorcy mogą zbadać kondycję swojej firmy

Od wczoraj przedsiębiorcy mogą zbadać kondycję swojej firmy poprzez dostępnemu online narzędziu. Dzięki analizie badania przedsiębiorca otrzyma informację o tym czy jego sytuacja finansowa jest stabilna. W konsekwencji umożliwi to przedsiębiorcom uratowanie firmy przed poważnymi problemami, czy nawet upadłością.

Uruchomienie narzędzia do oceny kondycji firmy to realizacja jednej z rekomendacji z obszaru "Zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw" wskazanego w Polityce Nowej Szansy, dokumencie MG. Umożliwi ono przedsiębiorcy dokonanie samodzielnej diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, co w dalszej kolejności stwarza większe szanse na podjęcie ewentualnych działań restrukturyzacyjnych i w konsekwencji uratowanie firmy przed poważnymi problemami czy nawet upadłością.

Narzędzie zostało przygotowane w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania, projektu pilotażowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), i skierowanego do przedsiębiorców, którzy doświadczają problemów ekonomicznych, ale nie osiągnęli jeszcze statusu przedsiębiorstwa zagrożonego. Narzędzie znajduje się na stronie PARP w zakładce dotyczącej Instrumentu Szybkiego Reagowania w zakładce Autodiagnoza.

Każdy przedsiębiorca po wejściu na stronę i zarejestrowaniu się na niej, może przeprowadzić badanie. Polega ono na wpisaniu w dostępnym formularzu wybranych informacji z własnego sprawozdania finansowego. Na podstawie tych danych automatycznie zostanie dokonana analiza, dzięki której przedsiębiorca otrzymuje informację, czy jego sytuacja finansowa jest stabilna, czy następują jakieś niekorzystne zmiany, czy należy się obawiać poważniejszych zagrożeń.

 

Specjalne kredyty na innowacje dla MSP

Mikro, małe i średnie firmy będą mogły starać się o specjalny kredyt na innowacje technologiczne nawet do 6 mln zł. Środki te będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Firmy z sektora MSP będą mogły otrzymać z banków komercyjnych specjalny kredyt na inwestycje w nowe technologie. Kredyt będzie częściowo spłacany przez BGK – zakłada projekt noweli ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, którym w tym tygodniu zajmie się Sejm. Możliwość częściowej spłaty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego będzie tzw. premią technologiczną. Środki na to będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalna wysokość premii wyniesie 6 mln zł.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu po posiedzeniu rządu, na którym projekt został przyjęty, wsparcie będą otrzymywać przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie, w wyniku których na rynek zostaną wprowadzone nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi, które do tej pory nie były wytwarzane w Polsce. "Przyznanie premii technologicznej będzie w większym niż dotąd stopniu zależeć od poziomu innowacyjności przedsięwzięcia" – zaznaczyło CIR.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, inwestycja technologiczna musi być utrzymywana przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia (na obszarze, na którym została zrealizowana), pod rygorem zwrotu wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami. "Planuje się, że przedsiębiorca będzie składał wniosek o przyznanie premii technologicznej bezpośrednio do BGK, co usprawni proces naboru wniosków" – dodano.

 

22.07.2015

Urzędników przybywa, efektywność spada

W ciągu ostatnich 6 lat liczba osób pracujących administracji publicznej wzrosła o blisko 13 proc. Jeszcze w 2008 r. było to 393 tys. pracowników, a w 2014 r. już 444 tys. – wynika z danych GUS. Koszty rocznego utrzymania dodatkowych urzędników szacuje się na ok. 2,3 mld zł. Równocześnie spada efektywność urzędów.

Dodatkowo ponad 260 tys. osób pracuje obecnie w samorządzie, co w sumie daje liczbę ponad 700 tys. urzędników państwowych.

– Nadmierna liczba pracowników sektora publicznego i niski poziom e-administracji tworzą niepotrzebne bariery dla rozwoju przedsiębiorstw, komplikując proces załatwiania wszelkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nic więc dziwnego, że w globalnych rankingach konkurencyjności znajdujemy się cały czas na odległych miejscach – ocenia ekspert Pracodawców RP, Przemysław Bańkowski.

Pod względem liczby urzędników Polska wypada niekorzystnie również na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W latach 2008-2013 liczba urzędników państwowych zwiększyła się w Polsce o 7 proc. Jedynie pięć krajów UE miało wyższy wynik. W większości państw dominuje natomiast tendencja ograniczania administracji publicznej.

Jednocześnie nie rośnie efektywność publicznej administracji. Jak wynika z niedawnego raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, ministerstwa nie są nawet w stanie sprawdzić, czy działają efektywnie, a rozrost biurokracji skutkuje opóźnieniami w realizacji poszczególnych celów. Krytykowany jest także sposób wdrażania programów kontroli zarządczej, których głównym efektem okazał się wzrost liczby generowanych dokumentów.

Obraz, który wyłania się ze statystyk GUS oraz raportów NIK, jest negatywny i dobitnie pokazuje niezdolność lub niechęć władz do ograniczania stopnia biurokratyzacji urzędów w naszym kraju. Kryzys ekonomiczny powodujący cięcia w wydatkach administracyjnych przyczynił się do spadku liczby urzędników w większości krajów Unii Europejskiej, natomiast w Polsce jesteśmy świadkami trendu odwrotnego.

 

Rząd przyjął projekt "konstytucji" dla przedsiębiorców

Projekt nowelizacji przepisów o swobodzie działalności gospodarczej ma na celu zwiększenie szybkości i sprawności obsługi przedsiębiorców. Ponadto projekt zakłada uproszczenia w dokonywaniu wpisów, wykreśleń i sprostowań w CEIDG oraz zniesienie opłat za udostępnianie danych, co ma zrównać podmioty publiczne i komercyjne.

Uproszczenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu.

Nowelizacja doprecyzuje także istniejące przepisy ustawy, co z kolei uprości i ujednolici stosowanie prawa, a przede wszystkim zapewni wysokiej jakości dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców. Jak podał resort, będzie to sprzyjać ugruntowaniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których zaufanie do kontrahentów bazuje na informacjach czerpanych z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

W ramach nowelizacji ustawy przewidziano również zmiany zmierzające do udostępniania danych CEIDG nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom poprzez wyszukiwarkę CEIDG. Nastąpi więc zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie udostępniania danych CEIDG, poprzez zniesienie opłaty za ich udostępnianie. Nowelizacja ma umożliwić ponadto organom państwowym takim, jak np. sądy czy prokuratury, dostęp do wszystkich danych wpisowych.

Działająca od 1 lipca 2011 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła dotychczasowe rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21 lipca 2015 r. w bazie CEIDG znajdowało się 2 mln 67 tys. 923 aktywnych wpisów.

 

21.07.2015

Cały aparat państwa jak skarbówka

Ścisła współpraca wszystkich służb specjalnych i organów skarbowych ma być sposobem na skuteczniejsze zwalczanie oszustw podatkowych.

Od 2016 r. o 2 proc. ma wzrosnąć liczba kontroli skarbowych i celnych w ramach zwalczania przestępczości związanej z VAT i akcyzą. Na użytek organów ścigania ma powstać rejestr rachunków bankowych, umów ubezpieczeniowych i inwestycji finansowych, pojawić się ma centralna platforma informacji o obrocie paliwami — to tylko niektóre elementy rządowego programu walki z przestępczością gospodarczą.

W 2014 r. wykryto ponad 160 tys. przestępstw uderzających w budżet państwa, legalnie działających przedsiębiorców i całą gospodarkę. A to tylko wierzchołek góry lodowej, prawdziwa skala problemu pozostaje nieznana. Zdaniem rządu, jest wielokrotnie większa i niestety przybiera na sile. Publikowane w ostatnich latach raporty wskazują, że okradanie budżetu państwa na grube miliardy złotych stało się największym źródłem dochodów przestępców w „białych kołnierzykach”, a przede wszystkim zorganizowanych grup przestępczych.

Dla porządku dodajmy, że ci którzy wyłudzają miliardy z budżetu państwa to zwyczajni przestępcy, a nie przedsiębiorcy. Oby nowe instrumenty służyły rzeczywiście do ścigania tych pierwszych, a nie bezpodstawnego nękania przedsiębiorców.

Z danych resortu spraw wewnętrznych wynika, że przestępstwa gospodarcze stanowiły aż 75 proc. wszystkich popełnionych w kraju w 2014 r. Szczególnym upodobaniem przestępców cieszą się sektory: paliwowy, tytoniowy, spirytusowy i bankowy. To tu przestępcy wypracowują największe zyski kosztem budżetu państwa i uczciwych firm. Jest szansa, że wkrótce wszelkiej maści oszuści podatkowi, piorący brudne pieniądze,wyłudzacze VAT, kredytów bankowych czy odszkodowań przestaną spać spokojnie.

 

Szkodliwe przepisy generują olbrzymie straty dla przedsiębiorców

W 2015 roku Polska zajęła 1 miejsce w Europie i 7 na świecie w międzynarodowym rankingu poziomu skomplikowania przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

W naszym kraju występuje kilkanaście tysięcy szkodliwych przepisów z powodu których przedsiębiorcy tracą dziesiątki miliardów złotych rocznie. Jak powiedział Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, likwidacja szkodliwych przepisów może zauważalnie poprawić wzrost gospodarczy naszego kraju.

– Polscy politycy biją rekordy jeśli chodzi o przyjmowanie kolejnych ustaw związanych z podatkami. W szafach Ministerstwa Gospodarki od lat zalegają analizy pokazujące kilkanaście tysięcy przepisów ograniczających działalność gospodarczą. Jak pokazuje przykład innych krajów sytuacja ta jest możliwa do rozwiązania. W 2014 roku w Australii jednego dnia zlikwidowano ponad 10 tysięcy przepisów, które blokowały działalność przedsiębiorców i szkodziły gospodarce – zauważa Sadowski.

 

20.07.2015

15 zasad prowadzenia biznesu od 2016 r.

Od 2016 r. mają obowiązywać nowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe prawo ma wzmocnić podstawowe prawa przedsiębiorców oraz uporządkować relacje między przedsiębiorcami a organami administracji.

Projekt ustawy prawo działalności gospodarczej trafił do Komitetu Rady Ministrów. Rynek korzystnie ocenia propozycje ustawy, przede wszystkim domniemanie dobrej woli czy uczciwości przedsiębiorcy. – W konsultacjach społecznych, które trwały do 19 czerwca, oddźwięk był pozytywny, oczywiście z pewnymi propozycjami modyfikacji. Część uwag uwzględniliśmy, natomiast nie są to zmiany zasadnicze – mówi Mariusz Haładyj, wiceminister gospodarki. Projektem ustawy z uwzględnionymi zmianami zajmie się teraz rząd.

Wprowadzenie nowego Prawa działalności gospodarczej może znacznie ułatwić przedsiębiorcom jej podejmowanie. Ustawa zawiera 15 podstawowych zasad prowadzenia biznesu, które przede wszystkim wzmacniają prawa przedsiębiorców. Efektem regulacji ma być zagwarantowanie, że przy indywidualnych sprawach organy administracji będą stosować naczelne zasady prawa gospodarczego. – Do tej pory takich ogólnych zasad prawa gospodarczego brakowało, dlatego ich przyjęcie zostało pozytywnie odebrane. To przede wszystkim zasady domniemania dobrej woli przedsiębiorcy czy uczciwości – wskazuje Haładyj.

Domniemanie uczciwości oznacza, że nawet jeśli pozostaną wątpliwości dotyczące oceny stanu faktycznego, administracja będzie zobowiązana do rozstrzygania niewyjaśnionych kwestii na korzyść przedsiębiorcy. Wpisuje się to w dyskusję, która wynikła w trakcie prac nad nowelizacją Ordynacji podatkowej. Uchwalone przez Sejm nowe przepisy wprowadzają zasadę rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika.

Resort podkreśla, że przedsiębiorcy szczególnie pozytywnie przyjęli również zasadę proporcjonalności czy uprawnionych oczekiwań. – Te zasady mają taki walor, że będą oddziaływać na przepisy prawa gospodarczego szerzej niż tylko na ustawę o działalności gospodarczej – podkreśla Haładyj. Nowe przepisy mają być kompletną regulacją. Obecnie działalność wymagającą zezwolenia reguluje 27 ustaw, dwie kolejne regulują uzyskanie licencji, a jeszcze inna – otrzymanie zgody na działalność.

Resort chce, by nowa ustawa weszła w życie możliwie jak najszybciej. – Jeśli ścieżka legislacyjna zakończy się pozytywnie, czyli projekt zaakceptują Rada Ministrów, Sejm, Senat i prezydent, to może ona obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku – mówi Mariusz Haładyj. Nowe prawo zastąpi ustawę obowiązującą od 2004 roku.

 

Media społecznościowe pomagają budować wizerunek firmy

Firmy coraz chętniej korzystają z mediów społecznościowych w celu promocji swojej firmy. Dzięki takiej formie promocji można obserwować reakcje klientów, słuchać ich opinii i natychmiastowo odpowiadać na ich komentarze.

Rośnie odsetek firm w Polsce, które aktywnie korzystają z internetu, wciąż jednak możliwości sieci nie są przez nie w pełni wykorzystywane. Tylko co piąta firma prowadzi sprzedaż przez internet i jest obecna w mediach społecznościowych. Social media pomagają budować relacje z klientami, słuchać ich opinii i odpowiednio na nie reagować. Dobrze prowadzana komunikacja w internecie może być skuteczniejsza niż reklama.

– Zdecydowanie warto być social. Media społecznościowe wymagają od nas szczególnej kompetencji, bardzo bliskiej kompetencjom związanym z komunikacją interpersonalną. Firmy często o tym zapominają i zdarzają się sytuacje, że jest monolog zamiast dialogu. Portale społecznościowe służą budowaniu relacji, a te buduje się mikro-, a nie metanarracją – mówi Piotr Bucki, specjalista od komunikacji w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Dzięki mediom społecznościowym możemy obserwować reakcje klientów, słuchać ich opinii i natychmiastowo odpowiadać na ich komentarze. Eksperci wskazują, że prowadzenie dialogu z konsumentami jest dla firmy kluczowe. Z badań firmy Locowise wynika jednak, że to wciąż rzadkość i 87 proc. wpisów pozostaje bez odpowiedzi.

Wciąż jednak nawet te firmy, które decydują się na obecność w portalach społecznościowych, ograniczają aktywność do wrzucania postów. Nie reagują na komentarze, nie odpowiadają na pytania. To błąd, przekonuje Bucki i podkreśla, że wystarczą do tego proste narzędzia do monitoringu marki, które umożliwiają szczegółową analizę wizerunku w oczach potencjalnych klientów.

 

16.07.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Obowiązek aktualizacji deklaracji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu
 • Interpretacja indywidualna: Konfuzja zobowiązań likwidowanej spółki a przychód PIT wspólnika
 • Interpretacja indywidualna: Sprawdzenie dostawcy paliw a solidarna odpowiedzialność VAT
 • Nowości legislacyjne: "Prezydencka" nowelizacja ordynacji przyjęta przez Sejm

Nowości Podatkowe PwC (nr 99, 16.07.2015)

 

Jaka powinna być nowa Ordynacja podatkowa?

W nowej Ordynacji podatkowej należy położyć szczególny nacisk m.in. na kwestię zrozumiałości przepisów dla przeciętnego podatnika – uważają eksperci firmy doradczej PwC. W raporcie "Nowa ordynacja podatkowa – głos w dyskusji" eksperci przedstawili m.in. kilka propozycji nowych rozwiązań.

Wstępne prace nad nową Ordynacją podatkową prowadzone są już od dłuższego czasu. Wejście w życie nowej ustawy planowane jest jednak najwcześniej na 2017 r. – Ordynacja podatkowa powinna być sprawnym narzędziem regulującym stosunki między podatnikami a administracją podatkową. Niekoniecznie idealnym, ale dość dobrym, a przede wszystkim zrozumiałym, kierującym się akceptowalnymi powszechnie wartościami, dającym szansę obrony czy nawet naprawy błędów, tam gdzie podatnik zagubił się w materii prawa podatkowego – przekonuje ekspert PwC, Mariusz Marecki.

W nowym raporcie PwC proponuje m.in. wprowadzenie kilku nowości, w tym katalogu praw podatnika, gdzie miałyby zostać w precyzyjne sposób skatalogowane poszczególne prawa podatników – np. jasne przepisy eliminujące podwójne opodatkowanie. Autorzy raportu postulują ponadto kompleksowe ujęcie kwestii związanych z interpretacjami podatkowymi. Jak przy tym wskazują, należy rozwiązać m.in. problem coraz częstszego odmawiania wydawania interpretacji przez dyrektorów izb skarbowych.

Zapoznaj się z raportem PwC pn. "Nowa ordynacja podatkowa – głos w dyskusji"

 

15.07.2015

Współpraca biznesu z edukacją

Ministerstwo Gospodarki promuje współpracę przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi. Pozwoli to kształcić specjalistów zgodnie z potrzebami rynku. Resort, poprzez zmiany w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, zobligowało spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie ich oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców.

Dobre przygotowanie zawodowe to nie tylko nauka w najlepszej szkole, ale także praktyka w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Mając na uwadze fakt, że wykwalifikowane kadry sprzyjają wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz przyciągają nowe inwestycje Ministerstwo Gospodarki promuje współpracę biznesu z edukacją. Aby kształcenie odpowiadało na potrzeby rynku pracy, wspólnie z organizacjami pracodawców, samorządem gospodarczym i stowarzyszeniami zawodowymi MG wnioskuje o wprowadzanie zmian do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz wspiera uruchamianie kształcenia w nowych specjalnościach.

Dlatego też MG zachęca przedsiębiorców do udziału w konsultacjach podstawy programowej kształcenia zawodowego. Konsultacje przeprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej w terminie od 1 lipca do 30 września 2015 r.

Ponadto z inicjatywy zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych tworzone są klastry edukacyjne, objęte patronatem honorowym Ministra Gospodarki, które skupiają firmy, szkoły zawodowe oraz starostwa powiatowe, a także inne podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia zawodowego takie jak izby rzemieślnicze czy kuratoria oświaty. Klastry mają za zadanie promować szkolnictwo zawodowe, ułatwiać prognozowanie zapotrzebowania na konkretne umiejętności oraz zwiększać dostępność praktyk i staży. Ich celem nadrzędnym, zaś jest stworzenie systemu dualnego, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkołach, natomiast praktyka, w konkretnych zakładach pracy.

 

Senat przyjął ustawę o rachunkowości

Nowelizacja ustawy o rachunkowości zakłada ułatwienia w prowadzeniu rachunkowości w małych firmach i organizacjach pozarządowych o przychodach poniżej 100 tys. złotych. Zgodnie z nowelizacją małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, składające się jedynie z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych.

Jedna z merytorycznych poprawek wylicza, jakich danych małe, podlegające ustawie firmy nie muszą uwzględniać w sprawozdaniach. Nie będą musiały uwzględniać "wskaźników niefinansowych oraz informacji dotyczących środowiska naturalnego i zatrudnienia". Inna z poprawek wylicza, że podlegające ustawie organizacje pozarządowe mogą uzyskiwać przychody tylko z: działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, sprzedaży, najmu lud dzierżawy majątku, odsetek z rachunkach bankowych lub w SKOK-ach, lokat terminowych i innych form oszczędzania.

Senatorowie nie zmienili przyjętego w Sejmie zapisu, który pozwala stosować uproszczoną księgowość organizacjom pozarządowym spełniającym określone warunki, także tym, których roczne przychody nie przekraczają 100 tys. zł. Projekt rządowy przewidywał limit na poziomie 50 tys. zł.

Zgodnie z nowelizacją małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, składające się jedynie z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Ponadto zwolnione zostaną ze sporządzania sprawozdania z działalności - pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej. Małe firmy mają też zostać zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Zniesiony ma być obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym; pozostawiony zostanie jednak wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego. Wprowadzono też możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe.

Przyjęto – zgodnie z dyrektywą – że małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak też spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają dwa z trzech kryteriów. Ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz roku poprzedzającym ten rok nie może przekroczyć 4 mln euro (17 mln zł); przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą być wyższe od 8 mln euro (34 mln zł), przeciętne zatrudnienie nie może przekroczyć 50 osób.

 

13.07.2015

Fiskus rozstrzygnie wątpliwości na korzyść podatnika

Wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników – taki ma być skutek uchwalonej dzisiaj przez Sejm noweli Ordynacji podatkowej powstałej z połączenia projektów zgłoszonych przez prezydenta oraz Senat. Tą i pozostałymi zmianami, które mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r., zajmie się teraz Senat.

Posłowie poparli też poprawkę PSL zmierzającą do przywrócenia pierwotnie zapisanej w prezydenckim projekcie zasady in dubio pro tributario. Jest ona znacznie bardziej ogólna i szersza niż zapis proponowany przez MF. Mówi, że "niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika".

Wcześniej na etapie prac w komisji i podkomisji zaproponowany przez prezydenta zapis zastąpiono - zgodnie z postulatami resortu finansów - sformułowaniem: "w przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy przyjmuje wykładnię korzystną dla strony postępowania". Zdaniem MF zasada w tej wersji miałaby zastosowanie w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z różną wykładnią przepisów, a nie np. gdy wątpliwości co do ich stosowania będzie miał podatnik.

Zbigniew Konwiński z PO pytał autorów poprawki PSL przed piątkowym głosowaniem w Sejmie, czy nie satysfakcjonuje ich zapis wypracowany i poparty wcześniej zarówno przez komisję, jak i podkomisję. "Ta poprawka znosi ten zapis" - ostrzegł poseł. Waldemar Pawlak (PSL) pytał, czy rzeczywiście jest tak, że poprawka ludowców usuwa proponowaną przez komisję formułę. "Według mojej orientacji to w żadnej mierze nie ma takiego zagrożenia. Ten zapis, który jest w dalszej części Ordynacji podatkowej pozostaje, natomiast proponuje się w poprawce przywrócenie propozycji pana prezydenta, która jest bardzo jednoznaczna" – mówił Pawlak.

Nowelizacja przewiduje przepisy ograniczające możliwość nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Według Kancelarii Prezydenta organy podatkowe często nadużywają tej przesłanki, kiedy np. z powodu własnej opieszałości nie są w stanie przez 5 lat lub więcej ostatecznie zakończyć sprawy.

Zaproponowano ponadto uchylenie uciążliwych obowiązków administracyjnych związanych z "korektą kosztów" w podatkach dochodowych oraz regulacje umożliwiające kontrolę ksiąg w miejscu, gdzie są prowadzone. W przypadku kontroli przedsiębiorcy nie będą musieli swoich dokumentów transportować z firmy, która prowadzi im dokumentację, do siedziby swojej lub organu kontrolującego. W ustawie znalazły się także regulacje zmierzające do zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji podatkowej. Zniesiony ma być obowiązek wydawania postanowień przez organy podatkowe w sprawach, w których wartość podatku nie przekracza 3-krotności opłaty pocztowej za list polecony.

 

ZUS ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail

Jeśli przedsiębiorca nie zdecydował się na kontakt z opiekunem klienta drogą mailową, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła i nie wyśle do niego żadnych wiadomości e-mail. Jednocześnie Zakład ostrzega przed wszelką podejrzaną korespondencją i wskazuje na zgłaszane przypadki podszywania się pod pracowników ZUS.

Jak tłumaczy ZUS, w ostatnim czasie pojawiło się sporo przypadków polegających na tym, że drogą elektroniczną podatnicy otrzymują informacje od rzekomych pracowników Zakładu. "Szereg przedsiębiorców zgłosiło do ZUS informację o dziwnych e-mailach, które zawierały sugestię błędnych rozliczeń z tytułu należności składkowych i konieczność ich natychmiastowego sprostowania. E-maile były rzekomo podpisane przez jednego z dyrektorów ZUS" – czytamy w wydanym ostrzeżeniu.

Zakład wyjaśnia, że wiadomości e-mail z ZUS mogą trafiać jedynie do przedsiębiorców, którzy zdecydowali się wcześniej na taki właśnie kontakt ze swoim indywidualnym opiekunem. Tego rodzaju wiadomości zawsze podpisane są przez konkretnego opiekuna. Co istotne, zgodnie z polityką komunikacyjną przyjętą przez ZUS, nie ma możliwości, aby drogą elektroniczną przedsiębiorca otrzymał informację o możliwych błędach w rozliczeniu.

 

9.07.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Usługa monitorowania spłat pożyczek korzysta ze zwolnienia z VAT
 • Interpretacja indywidualna: Wynagrodzenie kierownika projektu realizowanego z funduszy unijnych jest zwolnione z PIT
 • Interpretacja indywidualna: Opodatkowanie VAT otrzymanej zaliczki
 • Nowości legislacyjne: Trwają prace nad prezydencką nowelizacją Ordynacji podatkowej. Projekt rządowy uchwalony przez Sejm

Nowości Podatkowe PwC (nr 98, 9.07.2015)

 

Kontrowersyjne plany zmian ws. interpretacji

Do Ordynacji podatkowej ma trafić nowy przepis pozwalający organowi podatkowemu na odsyłanie podatnika wnioskującego o wydanie interpretacji do określonej interpretacji ogólnej – wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji. Jak wskazują eksperci, propozycja zmian jest mało jasna i może zdecydowanie osłabić znaczenie interpretacji.

Zgodnie z rządowym projektem, do Ordynacji w art. 14b dodany ma zostać § 5a. W efekcie organ podatkowy – w przypadku stwierdzenia, że stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym – będzie mógł stwierdzić bezprzedmiotowość wniosku o interpretację i odesłać danego podatnika do treści interpretacji ogólnej.

Kontrowersje wzbudziła kwestia ujęcia przesłanki do wydania postanowienia tego rodzaju – stan faktyczny ma bowiem "odpowiadać" zagadnieniu będącemu przedmiotem ogólnej interpretacji. – Słownikowo, wyraz "odpowiadać" w tym kontekście oznacza "być podobnym lub takim samym jak coś innego". Jest to istotne o tyle, że w innym przypadku, przy określaniu przesłanek uzasadniających wydanie interpretacji ogólnej, wnioskujący podatnik musi wykazać niejednolitość wykładni określonych przepisów prawa podatkowego, w "takich samych", tj. tożsamych, identycznych stanach faktycznych – zwracają uwagę eksperci ZPP.

Problematyczne jest w tym przypadku nie tylko skomplikowanie pojęć, ale również otwarcie możliwości częstszego odmawiania wydania interpretacji indywidualnych oraz osłabienia ich znaczenia. – Należy albo zrezygnować w zupełności z tej niepotrzebnej regulacji albo zmienić jej treść, poprzez zaznaczenie, że stan faktyczny, którego dotyczy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, ma być taki sam (identyczny), jak stan faktyczny będący przedmiotem wydanej już interpretacji ogólnej, by organ podatkowy wydał postanowienie o odmowie wydania interpretacji – postulują eksperci ZPP.

 

7.07.2015

Stanowisko Federacji MSP ws. przepisów o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

W ocenie Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przywrócenie funkcji stabilizacyjnej przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz zagwarantowanie podatnikom terminu, po upływie którego prawidłowość ich rozliczeń nie będzie kwestionowana jest pilne i nie powinno być odwlekane do 2018 r.

Posłowie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego wyłączyli z prezydenckiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej propozycję uchylenia przepisów, służących zawieszaniu i przerywaniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jak zauważył resort finansów, regulacje dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych, zostaną kompleksowo uregulowane w ustawie przygotowywanej przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego i obecnie nie należy wprowadzać żadnych modyfikacji. Niestety, na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w którym również brali udział przedstawiciele Federacji MSP, resort finansów podtrzymał swoje stanowisko w tej sprawie.

W piśmie przekazanym m.in. przewodniczącej Komisji Finansów Publicznych, Marek Isański z Federacji MSP wskazuje, że obecne przepisy stanowią dla organów podatkowych "zabezpieczenie" ich nieefektywności i opieszałości. W wielu przypadkach są wykorzystywane instrumentalnie i wszczęcie postępowania karnego – skarbowego, które powoduje zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, nie służy ukaraniu sprawcy czyny zabronionego, a jedynie ma na celu zapobiegnięciu przedawnieniu. Nadal apelujemy zatem o uchwalenie zapisu z prezydenckiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

*Zmiany przepisów o przedawnieniu – Stanowisko Federacji MSP

 

Zasada in dubio pro tributario przyjęta przez Komisję

Od 1 stycznia 2016 r. wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść podatnika – zakłada projekt zmian w Ordynacji podatkowej, nad którym prace zakończyła we wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Komisja Finansów przyjęła sprawozdanie podkomisji do monitorowania systemu podatkowego z prac nad projektami zmian w Ordynacji podatkowej zgłoszonymi przez prezydenta oraz Senat. Teraz projekt – powstały z połączenia propozycji prezydenta i senatorów – trafi do drugiego czytania w Sejmie; według planów ma się ono odbyć jeszcze w tym tygodniu.

Prezydent zaproponował m.in. wprowadzenie do Ordynacji podatkowej zasady, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego miałyby być rozstrzygane na korzyść podatnika (zasada in dubio pro tributario).

"Najbardziej dyskutowane podczas prac podkomisji było usunięcie z projektu prezydenckiego kwestii przedawnień. Natomiast zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika zastąpiono zapisem, zgodnie z którym w przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy przyjmuje wykładnię korzystną dla strony postępowania" – tłumaczył przewodniczący podkomisji Zbigniew Konwiński.

 

6.07.2015

Do Ordynacji ma trafić kontrowersyjny art. 290b

Do Ordynacji podatkowej dodany zostanie nowy art. 290b, zgodnie z którym realnego znaczenia nie będzie mieć już fakt wszczęcia kontroli przez niewłaściwy miejscowo organ podatkowy – wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji. Propozycję zmian krytykują organizacje przedsiębiorców.

"Aktualnie Ordynacja podatkowa nie reguluje sytuacji, gdy po ustaleniu kontroli okazuje się, że kontrolę wszczął organ niewłaściwy. Brak takiej regulacji powoduje, że powstaje praktyczny problem dotyczący oceny skuteczności dotychczasowych czynności kontrolnych oraz sposobu zakończenia kontroli" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, w takich sytuacjach kontrolujący ma sporządzać protokół z czynności kontrolnych w trzech egzemplarzach, w tym po jednym dla kontrolowanego i organu podatkowego właściwego w sprawie. Podjęte we wszczętej kontroli czynności pozostaną wtedy w mocy, a kontrolowany ma mieć prawo do złożenia zastrzeżeń albo wyjaśnień do protokołu. Jak twierdzi resort finansów, dla kontrolowanego nie powinno mieć znaczenia to, jaki organ przeprowadzał czynności kontrolne.

Propozycję wprowadzenia art. 290b krytycznie ocenia m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. "Proponowana zmiana zakłada w zasadzie wyłączenie odpowiedzialności organu podatkowego za niewłaściwe stwierdzenie swojej właściwości. W takim układzie, podstawowe prawa podatnika, które zabezpieczane są przez obowiązek badania właściwości przez organy podatkowe, zostają poważnie nadszarpnięte. Należy zatem tę zmianę ocenić zdecydowanie negatywnie, jako niepotrzebną, wprowadzającą niepotrzebny zamęt i ograniczającą zakres praw podatnika" – komentują eksperci ZPP.

 

Piechociński: "Konstytucja dla przedsiębiorców" w tej kadencji Sejmu

"W stosownym momencie spotkam się panią marszałek Sejmu. Będę namawiał do tego, aby ustawa były prowadzona poprzez komisję nadzwyczajną, bo wydaje się, że to będzie właściwa forma. Nie sądzę, żeby wokół tej ustawy był większy polityczny, partyjny spór, mimo trwającej kampanii wyborczej. Myślę, że byłaby to pierwsza ustawa, którą z pełną aprobatą i zrozumieniem dla potrzeb przedsiębiorczości i polskiej gospodarki podpisze nowy prezydent" – powiedział Piechociński.

Dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki obecnie czeka na rozpatrzenie przez rząd. To sztandarowa inicjatywa tego resortu do końca kadencji. Zapowiedziała ją w swoim expose premier Ewa Kopacz. Mówiła wówczas, że fundamentem regulacji gospodarczych będzie przekonanie, iż 99 proc. prowadzących działalność gospodarczą wykonuje ją rzetelnie i uczciwie. Nowe przepisy mają zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r.

Pierwszym celem projektowanych przepisów jest wzmocnienie praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Zdaniem autorów projektu ma to zostać osiągnięte poprzez wyraźne zapisanie wytycznych interpretacyjnych, z których będą mogły korzystać organy stosujące prawo gospodarcze. "Zostanie sformułowany katalog praw i obowiązków przedsiębiorców i organów oraz wyraźna zasada, że przepisy prawa gospodarczego należy stosować uwzględniając zasady ustanowione w ustawie Prawo działalności gospodarczej (PDG)" – czytamy w OSR. Wśród zasad, które wprowadzi ustawa, wymieniono m.in. zasadę proporcjonalności oraz uprawnionych oczekiwań przedsiębiorcy.

Poza tym zmianie ma ulec stosunek administracji do przedsiębiorcy, czyniąc ich relacje bardziej przyjaznymi i partnerskimi. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu będzie wprowadzenie do PDG zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Dodatkowo organy administracji uzyskają prawo do częstszego korzystania z porozumienia i dialogu z firmą, dzięki wprowadzeniu do postępowania administracyjnego mechanizmu mediacji oraz instytucji informowania o niespełnianiu przesłanek wydania decyzji zgodnej z wnioskiem. Autorzy wskazują, że obecny brak takich regulacji powoduje "zbyt formalistyczne działanie organów, które często nie uwzględniają uzasadnionych interesów firm".

Innym proponowanym w projekcie "konstytucji dla przedsiębiorców" rozwiązaniem jest wprowadzenie ogólnych zasad nakładania kar administracyjnych, dzięki czemu organy administracyjne będą mogły uwzględniać m.in.: stopień naruszenia prawa, upływ czasu od naruszenia lub podejmowane przez przedsiębiorcę działania naprawcze. Ponadto w nowych przepisach ma znaleźć się zasada pierwszeństwa pouczenia przed nałożeniem kary w przypadkach kiedy np. firma nie miała wpływu na powstanie naruszenia lub jego szkodliwość jest znikoma.

Projekt zawiera również rozwiązania umożliwiające zaangażowanie organizacji przedsiębiorców w realizację niektórych zadań publicznych, promocję uczciwych przedsiębiorców oraz reprezentowanie ich w postępowaniach administracyjnych i sądowych. "Zaangażowanie organizacji pozwoli na wykorzystanie ich doświadczenia i wiedzy o zjawiskach charakterystycznych dla danej branży. W przypadku postępowań sądowych lub administracyjnych, wiele podmiotów, zwłaszcza małych, nie dysponuje wystarczającą wiedzą lub doświadczaniem, które umożliwiłyby sprawne załatwienie sprawy" – czytamy w OSR projektu.

Kolejnym obszarem prawa gospodarczego, którego dotkną zmiany zawarte w projekcie, są kontrole. Autorzy nowych przepisów chcą, aby organy kontrolne uzyskały możliwość przeprowadzania wspólnych, a przez to mniej czasochłonnych i uciążliwych dla przedsiębiorców kontroli. Proponują także zwiększenie uprawnień firm w stosunku do tych organów. Projekt wprowadza m.in. możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego na postanowienia o kontynuowaniu kontroli. Poza tym organy kontrolne zostaną zobowiązane do umieszczania na swoich stronach internetowych szczegółowych ("krok po kroku") opisów procedur kontrolnych.

 

2.07.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Nabycie subskrypcji rocznej oprogramowania komputerowego – moment odliczenia VAT
 • Interpretacja indywidualna: Nabycie wierzytelności trudnych a VAT
 • Interpretacja indywidualna: Rzeczy stanowiące własność przedsiębiorcy a ustalenie dochodu w PIT
 • Nowości legislacyjne: Opublikowano nowe wzory deklaracji VAT

Nowości Podatkowe PwC (nr 97, 2.07.2015)

 

E-procedury transportowe dla przedsiębiorców

Elektroniczny Punkt Kontaktowy prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki daje możliwość przedsiębiorcy wykonania wielu procedur realizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego drogą elektroniczną, m.in. zmiana nazwy, adresu przedsiębiorstwa, osoby zarządzającej transportem, uzyskanie zezwoleń, licencji.

Do elektronicznej realizacji procedur wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Zgodnie z danymi z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) transport drogowy towarów jest najliczniej reprezentowaną kategorią wykonywania działalności gospodarczej (wg PKD). Na dzień 29 czerwca 2015 r. w bazie CEIDG znajdowało się 105 689 aktywnych wpisów w tym sektorze usług.

Zmiany w posiadanych zezwoleniach, licencjach oraz wydawanie wtórników

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego o zmianie nazwy, adresu przedsiębiorstwa, osoby zarządzającej transportem, a także o nowej lokalizacji bazy transportowej. Dlatego też, pomocna może być możliwość poinformowania GITD drogą elektroniczną o zmianie tych danych. Także możliwe jest uzyskanie w ten sposób wtórników odpowiednich zezwoleń oraz licencji.

Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:

1. zalogować się na platformie ePUAP (po uprzednim utworzeniu konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się w ciągu 14 dni do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

 

1.07.2015

Nie chcemy zabijać polskich firm, ale...

"Nie chcemy zabijać polskich firm, ale liczba mandatów musi się zgadzać" – mówi szef związku pracowników skarbówki w szczerej rozmowie o tym, dlaczego zagraniczna firma może nie płacić w Polsce podatków, a kioskarka dostanie 300 zł mandatu za niewręczenie klientowi paragonu.

Bezradni kontrolerzy fiskusa i pazerne zagraniczne korporacje. Polskie państwo nie jest w stanie zapobiec wypływowi 80 mld złotych podatków za granicę. Co robi aparat skarbowy? Masakruje małych i średnich polskich przedsiębiorców. To w nich z całą surowością biją kontrole, kary i wyroki sądowe. To ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała jak wyglądają kontrole skarbowe podatków w firmach z udziałem kapitału zagranicznego.

Czytaj cały wywiad: http://natemat.pl/146805,nie-chcemy-zabijac-polskich-firm

 

Firmy zagraniczne unikają w Polsce płacenia podatków

Firmy z kapitałem zagranicznym płacą w Polsce mniejsze podatki dochodowe niż firmy krajowe – wynika z danych wywiadowni Bisnode, zebranych dla "Rzeczpospolitej".

W latach 2011-2013 pięćset największych spółek kontrolowanych przez polskich właścicieli przekazało fiskusowi 22,4 mld zl. Odpowiadało to 0,96 proc. ich przychodu i 22 proc. zysków. Dla porównania – w tym samym okresie 500 czołowych firm z kapitałem zagranicznym zapłaciło 9,5 mld zł podatku czyli 0,7 proc. ich przychodów i 17,5 proc. zysku.

Według gazety to dowód na to, że faktycznie firmy zagraniczne unikają w Polsce płacenia podatków, wykorzystując dziurawe prawo. Ministerstwo Finansów zapowiada zaostrzenie walki z tym procederem.

 

Od 1 lipca zmiany w zasadach wydawania interpretacji podatkowych

Od dzisiaj wnioski o interpretacje dotyczące akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn będzie można złożyć wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie lub Katowicach.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego lub mieszkający poza terytorium Polski będą mogli złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie akcyzy, PCC oraz podatku od spadków i darowizn do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Natomiast, jeśli chodzi o PIT i VAT, wnioski można będzie składać do dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach. Wnioski o interpretacje dotyczące CIT będzie można zadawać dyrektorom z Izb Skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Katowicach.

Od 1 lipca 2015 r. będzie obowiązywał również nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego ORD-IN. Opłaty za wydanie interpretacji będzie można wpłacać jedynie na rachunek bankowy właściwego organu.

 

© 2012 msp-24