piątek, 17 września
facebook
google

Listopad 2015

30.11.2015

Wyłudzenia VAT – BCC proponuje nowe środki zapobiegawcze

Kontrola podatnika na etapie rejestracji, likwidacja możliwości kwartalnych rozliczeń podatku dla podatników obracających wrażliwymi towarami oraz uruchomienie elektronicznego Centralnego Biura Faktur – to główne z pomysłów walki z wyłudzeniami podatku VAT, które proponuje BCC.

– Nie są problemem wyłudzenia wynikające z nieświadomie popełnianych błędów w dokumentach księgowych lub też wyboru niewłaściwej formy opodatkowania wskutek błędnej interpretacji przepisów przez podatnika. Realnym zagrożeniem są jednak oszustwa podatkowe, popełniane jak najbardziej świadomie i często w sposób zorganizowany, w ramach międzynarodowych grup przestępczych – wskazuje ekspert BCC, Krzysztof Komorniczak.

Polska powinna rozważyć wprowadzenie nowych środków zapobiegawczych, które mogłyby ułatwić walkę z wyłudzeniami podatku VAT, w tym – uważanymi za najgroźniejsze – tzw. karuzelami podatkowymi. Organizacja przedstawiła pakiet propozycji takich działań. Jednym z mechanizmów miałaby być kontrola podatnika na etapie rejestracji – sprawdzeniu podlegać miałoby to, czy siedziby podatników naprawdę istnieją i czy prowadzona jest realna działalność gospodarcza.

– Zapobieganie wyłudzeniom powinno odbywać się także poprzez zakazanie/ograniczenie rozliczeń kwartalnych podatku VAT, w odniesieniu do podatników obracających towarami wrażliwymi. Ujednolicenie składania deklaracji, zarówno po stronie dostawcy, jak i nabywcy, będzie skutkowało łatwiejszą kontrolą ewentualnych nieprawidłowości – dodaje Komorniczak.

Jedną z głównych propozycji BCC jest również uruchomienie elektronicznego Centralnego Biura Faktur. W efekcie skróceniu ulec miałby czas wykrywalności oszustw podatkowych. W bazie ujmowane byłyby wszelkie dane umieszczane na fakturach, co z kolei umożliwiłoby efektywną selekcję podmiotów do kontroli.

 

Szara strefa obejmuje w Polsce aż 2 mln pracowników

W Polsce "na szaro" pracuje ok. 2 mln osób – wynika z raportu pn. "Shadow Economies in the Baltic Sea Region 2015", przygotowanego z inicjatywy Lithuanian Free Market Institute. Na tle regionu Polska wyróżnia się głównie wysokim odsetkiem osób pracujących właśnie w szarej strefie. W pozostałych państwach regionu bałtyckiego dominuje raczej szara strefa odnosząca się do zakupu dóbr.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie ankiet online, które wypełniali mieszkańcy sześciu krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji oraz Białorusi. Po stronie polskiej w inicjatywie uczestniczyło Forum Obywatelskiego Rozwoju. – Szara strefa z jednej strony zaburza działania mechanizmów konkurencji, pozwalając słabszym firmom, poprzez unikanie podatków, konkurować z lepiej zorganizowanymi, bardziej produktywnymi firmami. Ogranicza to pole do wzrostu dla najlepszych, najbardziej produktywnych, legalnie działających firm, ze szkodą dla wzrostu gospodarczego – wskazują eksperci FOR.

Jak pokazało nowe badanie, w Polsce szczególnie wyraźnie – na tle innych krajów – widoczna jest właśnie praca "na szaro". Do takiej pracy przynajmniej w częściowej formie przyznało się 9 proc. ankietowanych Polaków. Jedynie na Białorusi odsetek ten był na takim samym poziomie. Najczęściej praca "na szaro" przyjmuje formę legalnego zatrudnienia, ale z wypłatą części wynagrodzenia "pod stołem", czyli bez opodatkowania i oskładkowania.

Respondentów pytano również o to, czy mają znajomych pracujących w taki sposób. Pozytywnie odpowiedziało 33 proc. badanych Polaków. Tylko na Łotwie odsetek odpowiedzi był wyższy (36 proc.). – Najczęściej wskazywaną przyczyną pracy "na szaro", było zbyt wysokie opodatkowanie legalnej pracy. Jest to szczególnie odczuwalne dla osób o najniższych dochodach i to właśnie one najczęściej przyznawały się do pracy "na szaro". Proponowane obecnie podniesienie płacy minimalnej będzie przykładem działania wypychającego osoby najsłabsze na rynku pracy do szarej strefy – komentują eksperci FOR.

 

26.11.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Wykorzystywanie samochodu służbowego dla celów prywatnych jako nieodpłatne świadczenie w PIT
 • Interpretacja indywidualna: Opodatkowanie VAT kosztów transportu
 • Interpretacja indywidualna: Rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę a PIT
 • Nowości legislacyjne: Projekt ustawy zmieniającej ustawę o PIT przyjęty przez Sejm

Nowości Podatkowe PwC (nr 118, 26.11.2015)

 

Bariery szybszego rozwoju firm

Polskim małym i średnim przedsiębiorstwom w szybszym rozwoju najbardziej przeszkadzają wysokie obciążenia podatkowe i pracownicze – tak twierdzi blisko 54 proc. badanych w ramach Bibby MSP Index. Istotną barierą jest również duża konkurencja rynkowa, która wymusza coraz niższe ceny sprzedaży i dłuższe terminy kredytu kupieckiego.

Aż 95,5 proc. przedsiębiorców ankietowanych w badaniach Bibby MSP Index przyznaje, że w swojej codziennej działalności napotyka na trudności w rozwoju i potrafi powiedzieć,  co jest największą przeszkodą.

– Nie dziwi tak powszechne wskazywanie na obciążenia fiskalne i pracownicze – mówi Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services. – Kiedy na skutek zatorów płatniczych firma traci płynność finansową, to właśnie konieczność regulowania zobowiązań wobec US i ZUS stanowi największy problem i potrafi "położyć" nawet obiecujące biznesy. Stąd tak duża popularność faktoringu w okresach gorszej koniunktury gospodarczej. Dla wielu firm jest to jedyny sposób na utrzymanie płynności finansowej.

Jednak w okresie prosperity przedsiębiorcy również natrafiają na bariery szybszego rozwoju. Są one głównie związane z rosnącą konkurencją rynkową: odbiorcy wymagają coraz dłuższych terminów płatności, dostawcy zaś – płatności gotówką. W badaniu Bibby MSP Index ponad 42 proc. przedsiębiorców wskazało, że trudności z pozyskaniem nowych kontrahentów zmuszają ich niejednokrotnie do ustalania zaniżonych, wręcz dumpingowych, cen. Istotne są również problemy z uzyskaniem finansowania na rozwój – sygnalizuje je ponad 16 proc. badanych. Przedsiębiorcy narzekają zarówno na skomplikowane formalności, konieczność przedstawiania zabezpieczeń, jak i wysokie koszty finansowania zewnętrznego.

– Obecnie faktoring jest coraz częściej traktowany jako narzędzie rozwoju – dodaje Jerzy Dąbrowski. – Dzięki przyspieszeniu spływu należności od klientów, firmy uzyskują środki na inwestycje, zakup surowców do nowej produkcji, czy gotówkę potrzebną by uzyskać skonto u dostawców.

Wśród innych barier rozwoju wymienianych przez przedsiębiorców, znalazły się również: zbyt częste zmiany w prawie i dowolność w interpretacji jego przepisów przez urzędników (36,7 proc. badanych), problemy ze znalezieniem kompetentnych pracowników (21 proc.), problemy z wejściem na nowe rynki zbytu (blisko 8 proc.) oraz utrzymaniem płynności (7,4 proc.).

 

Kwota wolna od podatku może być regresywna

Jeśli w Polsce istnieje progresywny podatek dochodowy, to kwota wolna od tego podatku może być regresywna – oceniają eksperci ZPP. Kwota wolna zostanie w przyszłym roku najprawdopodobniej zwiększona do poziomu przynajmniej ok. 6,5 tys. zł w skali roku.

Aktualnie od podatku wolna jest suma na poziomie 3,1 tys. zł rocznie. Jak stwierdził jednak niedawno Trybunał Konstytucyjny, kwota ta musi być wyższa i uwzględniać tzw. minimum egzystencji wynoszące ponad 500 zł miesięcznie (ok. 6,5 tys. w skali roku). W uzasadnieniu wyroku Trybunał wskazał, że państwo nie powinno opodatkowywać dochodu niezbędnego do przeżycia. Podniesienie kwoty (do 8 tys. zł) zapowiedział też rząd Beaty Szydło.

"Zważywszy na koszt kilkunastu miliardów złotych, warto przeanalizować zasadność tego, by mocniej pomagać tym, którzy zarabiają mniej, zamiast rozsmarowywać korzyści równo dla wszystkich" – ocenia ZPP. Zdaniem ekspertów organizacji, kwota wolna mogłaby mieć charakter regresywny, co oznaczałoby, że byłaby ona wyższa dla niższych zarobków i niższa dla zarobków wyższych. Jak przy tym argumentują, takie rozwiązanie byłoby bardziej optymalne z punktu widzenia dbałości o osoby o najniższych dochodach.

Głównym postulatem organizacji jest jednak zmiana systemu opodatkowania dochodów i wprowadzenie podatku od funduszu płac. Proponowane przez ZPP zmiany miałyby doprowadzić do poprawienia sytuacji pracowników – ubytki dochodów byłyby w tym kontekście wypełnione m.in. przez opodatkowanie spółek prawa handlowego podatkiem od przychodów.

 

24.11.2015

Wprowadzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego

Zaledwie 3 procent polskich firm jest gotowa na wprowadzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego – wynika z badań. W skali UE przygotowane na ten krok jest zaledwie 8 proc. przedsiębiorstw. Tymczasem dzięki wejściu w życie inicjatywy Komisji Europejskiej powstać może kilkaset tysięcy miejsc pracy, a przychody z tego tytułu przekroczą 400 mld euro. Firmy obawiają się jednak zaostrzonej konkurencji.

– Korzyści z powstania Jednolitego Rynku Cyfrowego odniesie przede wszystkim ten, kto wykorzysta jego potencjał, a jest on ogromny. Jednolity rynek daje niespotykane na dotychczasową skalę możliwości ekspansji, rozwoju, pozyskiwania kontrahentów i partnerów do współpracy, a nawet finansowania – mówi Patrycja Gołos, dyrektor ds. korporacyjnych i polityki publicznej UPC Polska.

Przyjęta wiosną tego roku strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego obejmuje trzy filary. Pierwszym jest poprawa dostępu do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie, drugim – stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać. Trzecim jest zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową. Komisja Europejska wyróżniła 16 inicjatyw w ramach tych filarów, które mają być realizowane do końca przyszłego roku.

– Jednolity Rynek Cyfrowy stwarza ogromne możliwości dla wszystkich graczy w cyfrowej gospodarce. Szczególnie dla operatorów takich jak my, inwestujących w infrastrukturę cyfrową – mówi Chris Hutchins, wiceprezes ds. polityki publicznej w Liberty Global. – Dziś sektor cyfrowy jest nieprawdopodobnie konkurencyjny. Musimy zagwarantować, że europejskie firmy, zarówno duże, jak i małe, a także infrastruktura, która je wspiera, mogą się rozwijać i prosperować. Zdaniem Hutchinsa, to decydenci na szczeblu europejskim powinni gwarantować, że inwestycje infrastrukturalne będą kontynuowane, a konkurencja panująca na rynku będzie podlegać ochronie.

Jednolity Rynek Cyfrowy zapewne zaostrzy konkurencję w Europie i w Polsce. To przede wszystkim powinno nas zmotywować do właściwego przygotowania się na to, co nam przyniesie, czyli do zwiększenia naszej konkurencyjności, produktywności i możliwości działania – wyjaśnia Patrycja Gołos. Z badania Ricoh wynika jednak, że 97 proc. firm nie jest przygotowanych na wdrożenie JRC. W całej Europie odsetek ten wynosi 92 proc.

– Jednym z najważniejszych powodów, dla których szefowie firm w Polsce nie czują się jeszcze gotowi do funkcjonowania na JRC, jest rozwój infrastruktury szerokopasmowej. Polska zdecydowanie ma jeszcze dużo do poprawy w zakresie dostępności do usług szerokopasmowych. Stosunkowo niewielki jest także poziom umiejętności cyfrowych oraz technologii cyfrowych wykorzystywanych przez firmy. Na tym polu firmom potrzebna jest kompleksowa pomoc – dodaje przedstawicielka UPC Polska.

 

23.11.2015

Polska nie potrafi naprawić systemu podatkowego – twierdzi FOR

Niska sprawność polskich organów podatkowych, w tym przede wszystkim kontroli podatkowej i kontroli skarbowej, prowadzi do tego, że władze decydują się na przyjęcie strategii odwlekania i zamiatania problemów pod dywan – twierdzą eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).

Aktualnie władze podatkowe łagodzą skutki swojej niekompetencji przez destabilizację sytuacji podatników oraz przyjmowanie nieprzemyślanych ustaw. W swojej najnowszej analizie FOR wskazuje na kilka przypadków, kiedy to rząd i Ministerstwo Finansów nie radzą sobie z problemami.

"Jeśli polskie organy podatkowe – zwłaszcza kontrola podatkowa i kontrola skarbowa – działałyby sprawnie, do skutecznego wyegzekwowania zobowiązań podatkowych wystarczałby im zapewne trzyletni termin przedawnienia. Dokładnie taki jest termin przedawnienia zobowiązań jednego przedsiębiorcy wobec drugiego i cywilnych zobowiązań okresowych" – czytamy w analizie przygotowanej przez eksperta FOR, Dariusza Adamskiego.

Jak zaznacza ekspert, w przypadku zdecydowanej większości zobowiązań podatkowych termin ten jest prawie dwa razy dłuższy i wynosi 5 lat. Taki termin jednak często okazuje się niewystarczający i ograny podatkowe wszczynają przykładowo wobec danego podatnika postępowania karno-skarbowe – wtedy przerwany zostaje bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Mechanizm działa tak, że w praktyce urząd może termin przedawnienia podatkowego przedłużać w nieskończoność. Według Adamskiego, pokazuje to wyraźnie, że organy podatkowe nie radzą sobie ze swoimi obowiązkami, a resort finansów nie potrafi lub nie chce rozwiązać problemu.

"Ministerstwo Finansów i koalicja rządowa wybrały strategię odwlekania i zamiatania pod dywan. To ta właśnie strategia od lat niszczy polski system podatkowy i sprawia, że jest on jednym z najgorszych w Europie. I taki pozostanie on tak długo, jak władze podatkowe będą próbowały łagodzić skutki swojej opieszałości i niekompetencji poprzez destabilizowanie sytuacji podatnika i uchwalanie kolejnych nieprzemyślanych ustaw" – ocenia w dokumencie Adamski.

 

ZUS organizuje "Tydzień przedsiębiorcy"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje dni otwarte pod hasłem "ZUS dla biznesu". We wszystkich placówkach Zakładu rozpoczyna się w poniedziałek "Tydzień przedsiębiorcy".

ZUS zaprasza do swoich oddziałów wszystkie osoby związane z biznesem a także te, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Eksperci będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące relacji przedsiębiorca-urząd. Będzie można też skorzystać z bezpłatnych seminariów tematycznych takich jak rozpoczynanie prowadzenia działalności, rozliczanie konta, wypełnianie i korygowanie dokumentów.

W ramach seminariów zostaną przybliżone zagadnienia z zakresu ustalania uprawnień do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, jak również ich wysokości i terminów wypłat. W oddziałach ZUS-u porad będą udzielać nie tylko eksperci z Zakładu, ale też urzędów skarbowych, powiatowych urzędów pracy, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Zdrowia i urzędów miejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące seminariów i dyżurów ekspertów dostępne są w placówkach ZUS i na jego stronie internetowej.

 

19.11.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Współpraca z fundacją a VAT
 • Interpretacja indywidualna: Odliczenie VAT przy zakupie samochodu przeznaczonego na wynajem
 • Interpretacja indywidualna: Dofinansowanie wycieczki dla pracowników a PIT
 • Nowości legislacyjne: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania pełnomocnictw drogą elektroniczną

Nowości Podatkowe PwC (nr 117, 19.11.2015)

 

Pracodawcy pozytywnie oceniają zapowiadane zmiany w podatkach

Zdaniem Pracodawców RP, expose premier Beaty Szydło dało nadzieję na niezbędne i od dawna oczekiwane zmiany w prawie podatkowym oraz w funkcjonowaniu administracji skarbowej, które z punktu widzenia przedsiębiorców są pożądane oraz mają szansę znacząco poprawić ich sytuację i przyczynić się do dynamizacji przedsiębiorczości.

W ocenie organizacji, nie wszystkie przedstawione elementy programu nowego rządu są realne. Wypłacanie świadczeń w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko (oraz pierwsze w przypadku uboższych rodzin), które miałoby kosztować co najmniej 19 mld zł rocznie, byłoby możliwe jedynie w przypadku pełnej realizacji planów dotyczących wzrostu dochodów podatkowych budżetu państwa dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, w szczególności w odniesieniu do VAT i CIT. To jednak wykluczałoby możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł w 2016 r. oraz stawiałoby pod dużym znakiem zapytania realizację tej zapowiedzi w kolejnym roku.

Na szczególną uwagę zasługują postulaty: obniżenia podatku CIT do 15 proc. dla małych przedsiębiorców, wprowadzenia podwójnego odpisu inwestycyjnego dla reinwestujących zyski w rozwój prowadzonej działalności oraz stworzenia efektywnego systemu ulg podatkowych. Nie ulega wątpliwości to, że kluczem dla zrównoważonego rozwoju gospodarki jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Dlatego też takie wsparcie ze strony państwa jest potrzebne i przez przedsiębiorców oczekiwane.

Premier zapowiedziała wprowadzenie korekt w przyszłorocznym budżecie – wpływy z dywidend mają wzrosnąć o ok. 1 mld zł, a deficyt ma zostać zwiększony o co najwyżej 1,5 mld zł. jednak zdaniem pracodawców, to zdecydowanie zbyt mało, by zrealizować zapowiedzi złożone w expose, Oznacza to więc, że najprawdopodobniej mimo szybkiego przygotowania stosownych projektów ustaw zapowiadane zmiany wejdą w życie z rocznym lub nawet kilkuletnim opóźnieniem.

Pracodawcy pozytywnie oceniają zapowiedzianą reformę administracji podatkowej, która z jednej strony polegać ma na zmniejszeniu obciążeń formalnych dla podatników, a z drugiej – pomóc w walce z nadużyciami i przestępstwami podatkowymi. Przedsiębiorcy oczekują od państwa skutecznej walki z organizatorami procederu oszukańczego wyłudzania podatku VAT oraz poprawy w zakresie egzekwowania obowiązków akcyzowych.

 

18.11.2015

Luka podatkowa VAT: Przedsiębiorcy apelują o jednolitą stawkę

Uproszczenie systemu podatkowego, jednolita stawka podatku od towarów i usług (VAT) oraz monitoring przepływu towarów – to główne możliwe rozwiązania problemów dotyczących luki w podatku VAT oraz szarej strefy, które w listopadowym badaniu wskazywały firmy należące do BCC.

Szacuje się, że w 2014 r. do polskiego fiskusa nie trafiło aż 50 mld zł z tytułu należnego podatku VAT. Obecnie Polska zajmuje 7. miejsce w rankingu krajów o największym udziale luki w zobowiązaniach pochodzących z VAT.

Z badania przeprowadzonego wśród członków BCC wynika, że aż 65 proc. ankietowanych chciałoby zmiany systemu VAT w Polsce i oparcia go na sprawdzonych wzorach z innych krajów. Wśród konkretnych pomysłów pojawiały się m.in. maksymalne uproszczenie systemu, bardziej zdecydowane kary za wyłudzenia, ustalenie jednej stawki podatku oraz monitoring przepływu towarów.

– Podejmując działania, kontrolujący urzędnicy i przedstawiciele organów publicznych muszą pamiętać, by wysiłki koncentrować przede wszystkim na nielegalnie działających podmiotach, a nie firmach, które działają od lat płacąc podatki i dając miejsca pracy, bo mają stały, znany adres i najłatwiej je skontrolować – przekonuje prezes BCC, Marek Goliszewski.

Jednocześnie większość firm krytycznie ocenia działania podejmowane dotychczas przez Ministerstwo Finansów. Mechanizm tzw. solidarnej odpowiedzialności za nieskuteczny uznało 80 proc. badanych, a w przypadku odwróconego obciążenia podatkiem odsetek takich wskazań wyniósł 59,3 proc.

 

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Wśród pilnych zadań rządu politycy PiS wymieniają podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Zmianę w tym zakresie wymusza też wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł, są niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r.

Jako że z tą zmianą łączą się zwiększone wydatki budżetowe, jedną z pierwszych zmian legislacyjnych będzie zgłoszenie autopoprawek do projektu budżetu na 2016 rok przygotowywanych przez ministra finansów Pawła Szałamachę. Szałamacha jeszcze jako kandydat na ministra finansów przewidywał, że "być może (nastąpi) pewne kwotowe zwiększenie deficytu między 1-1,5 mld zł".

Wpływ na dochody budżetu będą miały także zmiany podatkowe zapowiadane przez PiS: wprowadzenie od pierwszego kwartału 2016 r. daniny dla supermarketów (2-proc. podatek od przychodów sklepów o powierzchni powyżej 250 m kw.) oraz od marca lub kwietnia 2016 r. podatku bankowego, którego rozważa się obecnie dwie wersje. Pierwsza - uznawana za znacznie bardziej prawdopodobną - przewiduje podatek od aktywów instytucji finansowych w wysokości 0,39 proc. Druga ewentualna opcja to podatek od transakcji bankowych, którego stawka wynosiłaby 0,14 proc. podstawy dla instrumentów finansowych i 0,07 proc. dla instrumentów pochodnych.

Wśród planów służących ograniczeniu w unikaniu opodatkowania jest m.in. nowela ustawy o podatku akcyzowym tak, żeby skuteczniej walczyć z przemytem papierosów i szarą strefą w tej branży. Wysokość tego podatku miałaby jednak pozostać bez zmian. Na obniżenie danin może natomiast liczyć KGHM, gdyż jeszcze w kampanii wyborczej wielokrotnie zapowiadano zniesienie tzw. podatku miedziowego, płaconego przez tę firmę. Jeszcze przed wyborami padła także obietnica wprowadzenia 15-proc. podatku CIT dla małych firm.

Szałamacha mówił także na spotkaniu z dziennikarzami, że inną ważną dla niego kwestią jest sprawa frankowiczów. Jego zdaniem nie można powiedzieć, że frankowicze zachowali się nieroztropnie czy nierozważnie, czy przyczynili się do tej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Jak dodał, do ustalenia jest, czy sprawę frankowiczów dalej będzie pilotował resort finansów, czy będzie za nią odpowiadać Kancelaria Prezydenta.

 

17.11.2015

Zmiany ws. zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorczych kobiet

W ostatni piątek weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Od początku 2016 r. zmianie ulegną zasady dotyczące obliczania podstawy wymiaru m.in. zasiłku macierzyńskiego dla kobiet, które prowadzą działalność gospodarczą.

Od 1 stycznia przyszłego roku zmianie ulegnie sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku w sytuacji krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących działalność gospodarczych oraz innych osób, względem których podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. Zasiłek będzie proporcjonalny do czasu, w którym płacone były składki od podstawy wyższej niż zasadnicza. Dopiero po roku opłacania składek zasiłek ma być proporcjonalny do zadeklarowanej podstawy.

W nowelizacji wprowadzono rozwiązanie, dzięki któremu kobiety będące 31 października 2015 r. w ciąży i ubezpieczające się według starych zasad otrzymają zasiłki według tych samych zasad. Wprowadzono również przepisy, zgodnie z którymi od 2016 r. przedsiębiorcze matki, które pobierają zasiłek macierzyński na poziomie nieprzekraczającym kwoty świadczenia rodzicielskiego, zostaną zwolnione z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

"Zwolnienie to eliminuje ryzyko, że przedsiębiorczynie będą gorzej traktowane od osób bezrobotnych, studentek i osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, które od nowego roku będą mogły liczyć na świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł" – czytamy w sejmowym komunikacie.

Nowelizacja weszła w życie 13 listopada br. Wyjątek stanowią zmiany w ustawie z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, które obowiązują od 31 października br., oraz zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wejdą w życie z początkiem 2016 r.

 

Uchylają się od płacenia podatków tak jak Starbucks i Google

Lokalni przedsiębiorcy z małej miejscowości Crickhowell w Walii zaczęli unikać płacenia podatków w ten sam sposób, jak największe korporacje światowe działające w Wielkiej Brytanii, takie jak Starbucks czy Amazon. Działania te mają skłonić brytyjski rząd do uszczelnienia prawa, które według nich powinno być równe dla wszystkich – pisze portal "Independent".

Licząca około 2800 mieszkańców mała miejscowość, leżąca w pobliżu parku narodowego Brecon Beacons, stała się niedawno znana dzięki taktykom stosowanym przez większość przedsiębiorców, w celu unikania płacenia podatków. Jak tłumaczą, robią to na znak protestu, który ma zmobilizować rząd do uszczelnienia systemu podatkowego.

Jak podaje brytyjski dziennik, chodzi o luki, z których od lat korzystają największe korporacje, takie jak Amazon, Google czy Starbucks. W 2014 roku Amazon zapłacił 11,9 mln funtów podatku, wobec obrotów sięgających 5,3 mld funtów. Innym przykładem jest ukazane w filmie wyświetlonym w BBC2 przedsiębiorstwo Cafe Nero, które od 2008 roku nie zapłaciło nawet funta podatku od osób prawnych, pomimo osiąganych przychodów rzędu 1,2 mld funtów. Jeden z przedsiębiorców wyliczył, że zapłacił 7-razy więcej podatku niż Facebook.

Z luk w prawie korzysta lokalna kawiarnia, optyk, piekarnia czy sklep rybny. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że wielkie korporacje, takie jak Starbucks, wchodzą również do tak małych miejscowości jak Crickhowell, narażając na upadek lokalne firmy, które nie mogą z nimi konkurować na równych zasadach. Większość z nich to rodzinne biznesy istniejące tam od trzech pokoleń. Dodają, że chcą, aby wszyscy płacili uczciwie podatki.

– Byliśmy zszokowani odkryciem, że przychody, uzyskane rękami ciężko pracujących Brytyjczyków, nie są opodatkowane. Chcemy, aby wszyscy sprawiedliwie płacili podatki, ponieważ wszyscy korzystają z lokalnych szkół i szpitali. Dlatego też żądamy zmiany prawa – mówił Jo Carthew, szef lokalnego biznesu. Właściciele firm z Crickhowell chętnie się dzielą swoimi doświadczeniami z innymi przedsiębiorcami spoza miejscowości. Chcą w ten sposób zwiększyć skalę tego zjawiska, aby rząd zwrócił uwagę na problem. Stosowane przez nich praktyki są legalne w świetle prawa.

 

16.11.2015

Wśród priorytetów nowego rządu m.in. wsparcie dla MSP

W poniedziałek rząd Beaty Szydło rozpocznie pracę. Wśród zapowiadanych dotychczas priorytetów gospodarczych PiS są nowelizacja przepisów podatkowych, zwiększająca wpływy z VAT, pobudzanie inwestycji w strategicznych branżach, Narodowy Program Zatrudnienia, czy wsparcie dla MSP.

Dzisiaj prezydent Andrzej Duda powoła rząd Beaty Szydło. Szefowej rządu towarzyszyć będzie trzech wicepremierów: Piotr Gliński (pokieruje również resortem kultury), Mateusz Morawiecki (stanie na czele nowego resortu rozwoju), Jarosław Gowin (resort nauki). Powstanie również nowe ministerstwo energetyki. Od dnia powołania premier Szydło będzie miała 14 dni na przedstawienie Sejmowi programu działania rządu (expose) i otrzymanie wotum zaufania.

PODATKI

PiS podkreśla w swoim programie, że priorytetem jest dla niego zbudowanie nowego systemu podatkowego i wprowadzenie nowego Kodeksu podatkowego. Nowe rozwiązania mają m.in. zwiększyć wpływy budżetowe z podatku VAT, jednak bez podnoszenia stawek, gdyż zdaniem tej partii podwyższanie go przynosi efekt odwrotny od zamierzonego i powoduje spadek dochodów. "Aby zapewnić wzrost dochodów budżetowych, trzeba powrócić do niższych stawek VAT" – napisano w programie.

Wzrost dochodów z VAT ma dać też załatanie luki podatkowej. "Ograniczenie rozmiarów tej luki nastąpi poprzez uściślenie prawa podatkowego oraz reorganizację służb skarbowych. Już w drugim roku obowiązywania nowego systemu przyniesie to 12 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu, a w kolejnych latach – dodatkowe wpływy rzędu 18–20 mld zł" - czytamy w programie PiS. Partia zapowiada także wprowadzenie centralnego rejestru podatników, centralny rejestr faktur oraz likwidację odwrotnego obciążenia VAT-em, bo nie spełnia to oczekiwań i daje możliwość wyłudzeń. Ma także zwiększyć się liczba kontroli skarbowych w dużych firmach.

PiS zamierza również ustanowić podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Według zapowiedzi opodatkowane byłyby sklepy o powierzchni handlowej powyżej 250 m kw., a stawka podatku wyniosłaby 2 proc.

Kolejnym nowym podatkiem miałyby być obłożone instytucje finansowe. Jak mówił podczas kampanii ekspert PiS Paweł Szałamacha, rozważane są jego dwie wersje. Jedna to podatek od transakcji finansowych, którego stawka wynosiłaby 0,14 proc. podstawy dla instrumentów finansowych i 0,07 proc. dla instrumentów pochodnych. Druga to opodatkowane aktywów instytucji finansowych, a stawka wyniosłaby 0,39 proc.

PRZEDSIĘBIORCY

Według programu PiS małe firmy, mające obrót roczny do 1,2 mln euro, zostaną objęte 15-proc. stawką CIT.

Nowy projekt ustawy o podatkach dochodowych (PIT i CIT) zakłada także zmiany pozwalające na 100-procentową amortyzację nakładów inwestycyjnych w roku ich poniesienia, a w przypadku wydatków na badania i rozwój – nawet na podwójne odliczenie.

Według programu PiS zamówienia publiczne będą traktowane "jako swego rodzaju pomoc państwa dla sektora MSP". Firmom tego sektora będą udzielane zamówienia na poziomie 40 proc. wartości zamówień ogółem.

Program PiS zakłada, że w okresie pierwszych dwóch lat działalności firmy zatrudniające do 9 pracowników będą korzystać z preferencyjnych stawek ZUS w postaci jednej skonsolidowanej składki, stanowiącej 50 proc. sumy składek obowiązujących na zasadach ogólnych.

PiS zapowiada wprowadzenie ułatwionego dostępu do kredytów poprzez nowy system pomocy kredytowej "Na start" wspierany przez BGK.

 

12.11.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Zasady opodatkowania VAT usług nauki pływania
 • Interpretacja indywidualna: Prawidłowość systemu zarządzania fakturami VAT
 • Interpretacja indywidualna: Zwrot kosztów przejazdów służbowych a PIT
 • Nowości legislacyjne: Ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej opublikowana w Dzienniku Ustaw

Nowości Podatkowe PwC (nr 116, 12.11.2015)

 

Biznes apeluje o uproszczenie systemu podatkowego

Uproszczenie systemu podatkowego powinno być jednym z priorytetowych celów dla nowego Sejmu oraz nowego rządu – twierdzą organizacje zrzeszające działających w Polsce przedsiębiorców. Postulaty biznesu obejmuje m.in. przywrócenie poczucia bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej.

Swoje propozycje przedstawiła m.in. Konfederacja Lewiatan. Organizacja uważa, że przedsiębiorcy muszą mieć pewność co do kierunków polityki gospodarczej, a nowy rząd powinien skupić się na kilku priorytetach. Lewiatan apeluje np. o stworzenie lepszych warunków do szeroko pojętej działalności badawczo-rozwojowej (B+R), zrównoważenie finansów publicznych, modernizację energetyki, rozwiązanie problemów górnictwa oraz uproszczenie systemu podatkowego.

Na kwestie podatkowe uwagę zwraca też Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który z kolei domaga się odejścia od funkcjonującej obecnie praktyki "podatki 5 lat wstecz, bez zmiany prawa, na podstawie zmiany interpretacji". "Uproszczenie w pierwszym rzędzie, nie obniżenie podatków. My po prostu chcemy wiedzieć, jakie mamy płacić podatki. Chcemy mieć w tym zakresie tak dobrze jak rolnicy (podatek rolny), czy oszczędzający (podatek Belki). Żadnych wątpliwości i interpretacji. Apelujemy o wprowadzenie prostych podatków" – wskazuje prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak.

Zdaniem organizacji, należy wprowadzić podatki, których płacenie byłoby nieuniknione. Miałoby to skutkować ograniczeniem problemów z nieszczelnością systemu VAT oraz optymalizacją podatkową w zakresie podatków dochodowych.

 

Będą szkolenia ze stosowania zasady in dubio pro tributario

Pracownicy administracji podatkowej zostaną przeszkoleni w zakresie praktycznego stosowania zawartej w Ordynacji podatkowej zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika – wynika z odpowiedzi ministra finansów na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, wprowadzenie tego przepisu, zawierającego klauzulę generalną do Ordynacji podatkowej, jest jak najbardziej potrzebne polskiemu prawu podatkowemu. Pojawiające się jednak w trakcie procesu legislacyjnego wątpliwości co do niejednoznacznego charakteru tej regulacji, rodzą obawy co do jej wykładni w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych. Szerokie ujęcie klauzuli może prowadzić do istotnych wątpliwości interpretacyjnych podczas jej stosowania przez organy.

W opinii Rzecznika stosowanie tego przepisu w praktyce wymaga odpowiedniego przygotowania administracji podatkowej poprzez przeszkolenie urzędników prowadzących te postępowania w zakresie praktycznego i jednolitego stosowania tego przepisu. Pozwoli to na wyeliminowanie sytuacji, w których organ podatkowy mimo istniejących wątpliwości podatnika odnośnie treści normy prawnej, może wykazywać, że wątpliwości te nie wystąpiły bądź może zaniechać ich ujawniania, nie chcąc narazić się na zarzut niedostatecznej dbałości o interes fiskalny państwa.

W odpowiedzi na to wystąpienie minister finansów potwierdził, że regulacja prawna dotycząca zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, zawarta w Ordynacji podatkowej, budzi zastrzeżenia ze względu na użycie przez ustawodawcę nieprecyzyjnych określeń. Minister finansów, mając świadomość ogromnej wagi problemów związanych z treścią tej regulacji, uznał za zasadne zasięgnięcie opinii organu doradczego, Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, w kwestii stosowania tego przepisu. Ponadto planowane jest przeszkolenie pracowników administracji podatkowej w zakresie praktycznego stosowania nowych przepisów Ordynacji podatkowej.

 

9.11.2015

Centralny Rejestr Podatników może ruszyć w pierwszym kwartale 2016

PiS chce utworzyć Centralny Rejestr Podatników (CRP), w którym znajdą się m.in. informacje o zobowiązaniach podatkowych firm. Cel to ograniczenie skali wyłudzeń podatkowych w Polsce. Rejestr mógłby zacząć działać pod koniec pierwszego kwartału 2016 r.

Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce to jedna z kluczowych zapowiedzi PiS. Służyć temu ma m.in nowa ustawa o VAT, która ma poprawić ściągalność tego podatku o 1 proc. PKB w pierwszym roku i przynieść budżetowi dodatkowe kilkanaście miliardów złotych. Przyczynić się ma do tego m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Podatników.

Jak powiedział współtwórca programu gospodarczego PiS, poseł Henryk Kowalczyk, rejestr zostanie wprowadzony w drodze nowej ustawy o VAT, noweli o CIT i ustawie o opodatkowaniu marketów. Ma dotyczyć wszystkich podatników, zarówno dużych, jak i małych firm. "Dzięki rejestrowi będziemy wiedzieli, czy firma, która występuje o zwrot VAT i przedstawia faktury związane z kosztami, naprawdę istnieje. W ten sposób uszczelniony zostanie system podatkowy w Polsce" – tłumaczył Kowalczyk.

Z projektu ustawy dot. opodatkowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wynika, że rejestr będzie prowadzić minister finansów. We wniosku o wpisanie do rejestru firmy będą musiały podać m.in. pełną nazwę podatnika, w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, formę prawną podatnika niebędącego osobą fizyczną, NIP, KRS, adres, informację czy było się płatnikiem podatku akcyzowego, a także informacje o wysokości zobowiązań z tytułu VAT, PIT, CIT czy podatku od nieruchomości.

Minister finansów ma dokonywać wpisu do rejestru, ale gdy zaprzestanie się działalności objętej rejestrem, trzeba będzie złożyć wniosek o wykreślenie z CRP. "Na podatniku ciąży również obowiązek złożenia w terminie 14 dni wniosku aktualizacyjnego w sytuacji, w której doszło do zmian danych wcześniej zgłoszonych we wniosku rejestracyjnym" – głosi uzasadnienie projektu.

Wpis do Centralnego Rejestru Podatników ma podlegać opłacie stałej w wysokości 200 zł. Takiej samej opłacie ma podlegać wniosek o przedłożenie danych aktualizacyjnych. Dochody z tytułu opłaty będą dochodem budżetu państwa.

Ustawa wprowadza przepis szczególny, na mocy którego organ prowadzący Centralny Rejestr może udostępnić wrażliwe dane na żądanie: Policji, ABW, CBA lub innych służb.

 

6.11.2015

Kogo fiskus skontroluje w 2016 roku?

Przedsiębiorców czeka naprawdę trudny 2016 rok. Dlaczego? Niektóre branże trafią pod czujne oko urzędników skarbowych. Fiskus i resort finansów stworzyły wspólnie dokument jasno określający, w których obszarach gospodarki powinno być więcej kontroli. W ten sposób urzędnicy chcą walczyć z zagrożeniami dla budżetu.

Przedsiębiorcy zajmujący się usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz doradztwem podatkowym i prawnym znajdą się w centrum uwagi urzędów kontroli skarbowej. Ministerstwo Finansów opublikowało Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 rok. To właśnie z niego możemy dowiedzieć się, które firmy w pierwszej kolejności trafią pod lupę skarbówki i muszą liczyć się z dodatkowymi kontrolami. Jakie jeszcze branże fiskus planuje dokładnie sprawdzić?

Z dokumentu "Główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r." opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że na cenzurowanym znajdą się: usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo podatkowe i doradztwo prawne.

Skarbówka będzie prowadziła zdecydowanie więcej kontroli w takich obszarach biznesu jak:

- branża motoryzacyjna (sprawdzanie używanych aut i oszustwa VAT przy sprzedaży nowych),

- e-handel, zwłaszcza dotyczący elektroniki,

- produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,

- handel hurtowy produktami spożywczymi i tytoniem,

- obrót nieruchomości,

- opieka zdrowotna, a dokładniej rozliczenia prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych,

- handel paliwami.

 

Służba Celna organizuje konferencję dla biznesu

Zmiany w przepisach celnych, jakie nastąpią w 2016 r. - Unijny Kodeks Celny, nowe prawodawstwo celne Unii Europejskiej po 1 maja 2016 r., a także handel z Rosją - przepisy, praktyka, wyzwania, będą głównymi tematami konferencji z cyklu "Służba Celna dla Biznesu 2015+".

Konferencja odbędzie się 30 listopada br. w gmachu głównym Ministerstwa Finansów w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12, w godzinach 10.00 - 16.20, w sali nr. 4440 A i B. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o potwierdzenie swego udziału do 20 listopada br. przesyłając stosowną wiadomość na skrzynkę e-mail: Krzysztof.janicki@mf.gov.pl, z podaniem imienia i nazwiska osoby, która weźmie udział w konferencji, jej stanowiskiem oraz nazwą firmy i adresem. Związane to jest z wymogami bezpieczeństwa regulującymi wstęp gości do gmachu resortu.

Każdy z podmiotów zainteresowanych ww. tematyką będzie mógł zgłosić od udziału w konferencji tylko jednego przedstawiciela. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o wciągnięciu na listę uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

5.11.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Uregulowanie przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne a PIT
 • Interpretacja indywidualna: Darowizna zespołu składników majątkowych a VAT
 • Interpretacja indywidualna: Wydatki związane ze studiami jako koszt uzyskania przychodów w PIT
 • Nowości legislacyjne: Ustawa zmieniająca przepisy o PIT i CIT podpisana przez Prezydenta

Nowości Podatkowe PwC (nr 115, 5.11.2015)

 

Resort finansów ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty

Ministerstwo Finansów, w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty, które mogą otrzymać osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej.

Zawiadomienie wzywające do uiszczenia opłaty rejestracyjnej za wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 115., otrzymał mężczyzna który zgłosił się do jednego z białostockich urzędów skarbowych. Do wezwania, wystawionego na adres jego nowopowstałej firmy, dołączony był blankiet wpłaty na kwotę 200 zł.

Jak poinformował resort finansów, przedstawiony przez mężczyznę dokument, był próbą wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorcy rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Zawiadomienie nie miało związku z legalnie działającą Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Urząd skarbowy zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Białymstoku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Uproszczenia w rachunkowości można stosować do sprawozdań za rok 2015

Zmiany w rachunkowości w zakresie uproszczeń będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania do sprawozdań za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy, czyli za rok 2015.

23 września br. weszły w życie przepisy ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Celem nowelizacji była przede wszystkim implementacja dyrektywy ws. rachunkowości, odnośnie nowej kategorii jednostek – jednostek małych. Jednostki małe., to podmioty spełniające określone w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości wielkości sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia. Do jednostek tych nie kwalifikują się podmioty działające na rynku finansowym oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Uproszczenia dla jednostek małych polegają na możliwości sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień), zwolnieniu ze sporządzania sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej o zwolnieniu z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Wprowadzone zostały również inne uproszczenia w rachunkowości, podyktowane zmieniającym się środowiskiem gospodarczym: klasyfikowanie umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych, odstąpienie do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, czy niestosowania rozporządzenia  w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Znowelizowane przepisy przewidują ponadto możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych na warunkach i zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla tzw. małych organizacji pozarządowych, niebędących spółkami kapitałowymi, oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

 

2.11.2015

Przepisy ws. przedawnienia należy zmienić

Liczne wyjątki w przepisach pozwalają organom podatkowym egzekwować zobowiązania podatkowe nawet przez kilkanaście lat, choć w większości przypadków termin przedawnienia wynosi teoretycznie 5 lat. O zmianę przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązań od dawna apeluje polski biznes, a eksperci wskazują na potrzebę wprowadzenia prostych i przejrzystych regulacji.

Kontrowersje budzi głównie kwestia licznych mechanizmów, których wykorzystanie skutkuje zawieszeniem/przerwaniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Obecny kształt regulacji krytykują m.in. Pracodawcy RP oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W trakcie procesu uchwalania prezydenckiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej również przedstawiciele Federacji MSP syngalizowali wielokrotnie potrzebę zmian w zakresie przepisów o przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Na konieczność zmian wskazywał też Trybunał Konstytucyjny.

– Organy mogą zawiesić bieg terminu przedawnienia m.in. poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego. Cały problem w tym, że często nie chodzi np. wcale o ukaranie sprawcy, ale po prostu o zapobiegnięcie przedawnieniu. Konstrukcja polskiego prawa daje wiele takich możliwości. Nierzadko organy korzystają z nich na kilka miesięcy przed upływem ustawowego terminu – mówi prawnik Rafał Kufieta.

Problem mógł być rozwiązany już w 2016 r. Propozycję zniesienia części przepisów wykorzystywanych przez organy podatkowe do zawieszania lub przerywania biegu terminu zakładał tzw. prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji. W czasie prac sejmowych zrezygnowano jednak ze zmian. Sprzeciwiało się nim przede wszystkim Ministerstwo Finansów, które chce wprowadzić nowe zasady do nowej Ordynacji podatkowej. Ustawa ta miałaby wejść w życie za dwa lata.

W kierunkowych założeniach zaproponowano wprowadzenie podziału – co do zasady organ podatkowy miałby, zależnie od rodzaju podatku, 3 lub 5 lat na dokonanie wymiaru podatku (w kontekście doręczenia decyzji) oraz kolejne 5 lat na jego pobór. Wyjątki, które pozwalałyby na przedłużenie przedawnienia, miałyby wtedy zostać ograniczone do minimum. – Podatnikowi należy się pewność, że po upływie określonego czasu jego zobowiązanie wygasło. Nie ma też potrzeby czekania na całkiem nową Ordynację, bowiem problem można rozwiązać za pomocą stosunkowo prostej nowelizacji obecnych przepisów – dodaje Kufieta.

 

Coraz więcej firm korzysta z elastycznego czasu pracy

Z rozwiązań wprowadzających tzw. elastyczny czas pracy korzysta w Polsce już ponad 1750 przedsiębiorstw – wynika z nowych danych Państwowej Inspekcji Pracy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz ruchomy czas pracy są najpopularniejsze wśród firm z Katowic, Poznania oraz Wrocławia.

Zgodnie ze stanem z połowy października br., w Polsce elastyczny czas pracy wprowadziło do tej pory dokładnie 1766 pracodawców. Dominują wśród nich firmy duże, które zatrudniają od 50 do 249 osób – na wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy (maksymalnie do 12 miesięcy) i/lub ruchomy czas pracy zdecydowało się aż 649 tego typu przedsiębiorstw.

"Najchętniej z nowych rozwiązań korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (650), handlem i naprawami (277) oraz budownictwem (179). Najwięcej firm wprowadziło nowe przepisy w Katowicach (259), Poznaniu (240)  i Wrocławiu (147)" – czytamy w komunikacie resortu pracy i polityki społecznej.

Z rozwiązań uelastyczniających czas pracy przedsiębiorstwa mogą korzystać od sierpnia 2013 r. Wtedy to właśnie wydłużono maksymalny możliwy okres rozliczeniowy czasu pracy z 4 do 12 miesięcy. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwala firmom na bardziej optymalne dostosowanie pracy zatrudnionych osób do bieżących zamówień.

Kolejnym z wprowadzonych rozwiązań jest tzw. ruchomy czas pracy. Ten mechanizm pozwala na zmianę godzin pracy – np. dany pracownik w poniedziałki i wtorki rozpoczyna pracę o godzinie 8 rano, ale w kolejne dni tygodnia już o godzinie 9. "Na uelastycznienie czasu pracy muszą wyrazić zgodę działające w firmie związki zawodowe. A jeśli ich nie ma, pracodawca musi porozumieć się z przedstawicielami pracowników" – przypomina resort pracy.

 

 

© 2012 msp-24