piątek, 17 września
facebook
google

MSP branży motoryzacyjnej

WPROWADZENIE ZAKAZU pełnego odpisu podatku VAT od zakupu samochodów do 3.5 tony i paliw do nich używanych w szczególności dla pojazdów typu bus zbudowanych na bazie samochodów dostawczych i lekkich dostawczych, spowodował wzrost kosztów prowadzenia działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Brak zasady neutralności podatku VAT.

1. Podatek VAT stał sie podatkiem kosztowym, który ogranicza konkurencyjność MiŚ firm w stosunku do dużych przedsiębiorstw mających  większą możliwość finansową użytkowania samochodów typu bus przewożących  powyżej 9 osób, gdzie wystepuje brak akcyzy i zakazu pełnego odpisu podatku VAT.

2. System taki obniża znacząco konkurencyjność polskich firm wobec podobnych firm z krajów ościennych, głównie Słowacja, Czechy i Niemcy, gdzie na tego typu pojazdy stawka akcyzowa wynosi zero procent, a podatek VAT jest podatniem neutralnym podlegającym pełnemu odliczeniu.

Skutki takich rozwiązań
 
1. Wysokie koszty utrzymania wyeksploatowanych pojazdów.
2. Wysokie koszty pracy wynikajace z przestojów/awarii w dojazdach do miejsca pracy.
3. Zły stan techniczny pojazdów zagraża bezpieczeństwu użytkowników.
4. Samochody często przerabiane na osobowe z pojazdów dostawczych bez zachowania kryteriów bezpieczeństwa zagrażają zdrowiu i życiu jego użytkowników.
5. Niejednokrotny przewóz pracowników w samochodach dostawczych nieprzystosowanych do transportu ludzi/tylko od takich pojazdów przysługuje  pełny prawny odpis podatku VAT od zakupu i paliwa do nich używanych/ i związane z tym przypadki śmiertelnych wypadków.
6. Próby omijania  restrykcyjnych przepisów przyczyną utraty zdrowia i życia użytkowników.
7. Wysokie koszty zakupów samochodów fabrycznie przystosowanych do przewozu pracowników przyczyną braku odnowy parku samochodowego.
8. Patologia przy rozliczaniu podatku VAT od paliwa.

Dla przykładu: nowy lub używany samochód fabryczny typu bus osobowy zbudowany na bazie samochodu dostawczego o pojemności powyżej 2.0 l, przewożący 6-9 pracowników ze sprzętem, jest obciążony podatkiem  akcyzowym w wysokości 18.6% oraz 23% podatkiem VAT. Suma obciążenia tegoż samochodu podatkami wynosi 41.6 procent. Jest to zapora dla wielu firm usługowych, transportowych i budowlanych przy odnowieniu taboru samochodowego. Samochód pomimo, że kwalifikowany do kategorii osobowy do przewozu maksymalnie 9 osób jest klasyfikowany do tej samej kategorii opłat akcyzowych i VAT-owskich, co samochód typu Porsche Cayene. Obecne przepisy prowadza do dalszych absurdów, gdzie luksusowy samochód wyposażony w pakiet bankowozu staje się pojazdem zwolnionym z opłat akcyzowych z pełnym odpisem VAT, a typowo funkcyjny bus do transportu robotników generuje dodatkowe koszty pracy poprzez brak pełnego odliczenia podatku VAT i nałożoną wysoka akcyzę.

Powrót do zasady neutralności podatku VAT i uproszczenie systemu podatkowego (szczególnie VAT) spowoduje  zmniejszenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, przez co zwiększy konkurencyjność polskich MiŚ przedsiębiorstw. Dodatkowo wpłynie na poprawę stanu technicznego parku samochodowego, bezpieczeństwa drogowego, oraz ograniczy napływ wyeksploatowanych i nieekologicznych pojazdów z Uni Europejskiej do
Polski.

Z kolei wzrost sprzedaży nowych i kilkuletnich używanych samochodów na rynku wewnętrznym spowoduje:
- zwiększenie liczby miejsc pracy w zakresie produkcji i dytrybucji pojazdów,
- nowe inwestycje,
- dodatkowe, pewne wpływy z podatków od każdego nowego miejsca pracy oraz samochodu sprzedanego i serwisowanego w kraju.

Dochód budżetu Państwa ze sprzedaży nowych samochodów jest 8 razy większy, niż ze sprzedaży   wyekspoloatowanych używanych samochodów, mimo 3 krotnie mniejszej ich ilości. Zwiększenie sprzedaży o 10 tys. samochodów nowych powoduje wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatków o ok. 126 mln zł. Spadek rejestracji nowych samochodów osobowych w 2011 r. zmniejszył wpływy do budżetu ok. 484 mln zł. Spada sprzedaż nowych samochodów, a w konsekwencji spadają dochody budżetu państwa. Słaby popyt wewnętrzny nie sprzyja napływowi inwestycji i wzrostowi zatrudnienia. Spadek sprzedaży powoduje problemy finansowe producentów i dystrybutorów, co skutkuje zwalnianiem pracowników. Stary park samochodowy ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe i ochronę środowiska. Dodatkowo system kontroli pojazdów nie eliminuje
skutecznie pojazdów w złym stanie technicznym i przebudowywanych niezgodnie z przepisami homologacji.

Możliwe rozwiązania:

1. Zastąpienie akcyzy społecznie akceptowalnym podatkiem uzależnionym od parametrów
ekologicznych pojazdu.

- jednorazowy ekologiczny podatek rejestracyjny i/lub podatek coroczny,
- stabilizacja wpływów do budżetu,
- formuła podatku wyklucza możliwość zaniżania jego wysokości,
- stawki podatku społecznie akceptowalne,
- intensywne prace Komisji Europejskiej nad ujednoliceniem podatku (17 krajów UE wprowadziło podatek uzależniony od parametrów ekologicznych)

2. Docelowo pełne odliczenie podatku VAT od samochodów wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej.

- obowiązujące uregulowania prawne  charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania ,brakiem pewności prawnej i patologią podatkową w chwili ich odsprzedaży,
- ryzyko kolejnej sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE,
- dochody budżetu państwa będą rosnąć wraz ze wzrostem sprzedaży.

3. Poprawa funkcjonowania systemu dopuszczania do ruchu i kontroli technicznej pojazdów, co zwiększy bezpieczeństwo na drogach.

4. Ograniczenie szarej strefy poprzez zmianę przepisów prawnych.

Ograniczenie szarej strefy poprzez wprowadzenie fakturowej kontroli obrotu częściami na poziomie Stacji Kontroli Pojazdów. Wprowadzenie wymogu okazania Faktury VAT za wykonanie przeglądu serwisowego w warsztacie w zakresie wymiany materiałów szkodliwych (olej, filtr oleju, paliwa, powietrza, przeciwpyłkowy). W przypadku kontroli powypadkowej dopuszczającej do ruchu, obowiązek okazania Faktury kosztowej za wykonana usługę, oraz Faktury zakupu części zamiennych użytych do naprawy pojazdu. System taki automatycznie ograniczy w znacznej mierze szarą strefę i kradzież części zamiennych, oraz znacząco zwiększy wpływy do budżetu ograniczając bezrobocie w tej branży.

Przewidywany wpływ na rynek:

- wzrost sprzedaży nowych i kilkuletnich samochodów,
- stopniowe odnowienie parku samochodowego,
- ograniczenie napływu pojazdów nieekologicznych oraz w złym stanie technicznym,
- zwiększenie bezpieczeństwa na drogach,
- zwiększenie ilości nowych samochodów na rynku, które po kilku latach trafiają na rynek wtórny wewnętrzny zasilając budżet podatkiem VAT i dochodowym od ich sprzedaży (samochody tożsame z importu prywatnego nie generują przychodu na podatku VAT, gdyż są zwolnione z niego oraz podatku dochodowego).

Konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie proponowanych rozwiązań, co w stosunkowo krótkim czasie  zapobiegnie zapaści w produkcji i dystrybucji pojazdów oraz wpłynie na:
 
- utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy w branży motoryzacyjnej,
- stabilizację i stopniowe zwiększenie dochodów budżetu,
- lepsze postrzeganie Polski, jako miejsca dla inwestycji motoryzacyjnych,
- uproszczenie systemu podatkowego (szczególnie VAT) i zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorców,
- poprawę stanu parku samochodowego, bezpieczeństwa drogowego i stanu środowiska,
- ograniczenie  napływu wyeksploatowanych i nieekologicznych pojazdów z UE do Polski.
 
Podsumowanie
Ministerstwo Finansów poprzez swoje propozycje rozwiązań:
- ogranicza konkurencyjność polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- czyni podatek VAT (z założenia neutralny) podatkiem kosztowym,
- komplikuje rozliczenia podatku VAT,
- wprowadza patologię w rozliczaniu podatku VAT,
- stymuluje rozwój szarej strefy,
- ogranicza naturalny proces wymiany samochodów na bardziej ekologiczne, bezpieczne
i tańsze w eksploatacji,
- dodatkowo proponowany przez Ministerstwo Finansów na 2014 rok zakaz odpisu VAT od
kosztów eksploatacyjnych w pełnym wymiarze wpłynie na dalszy rozwój szarej strefy,
- zwiększa liczbę bezrobotnych oraz przyczyni się do bankructwa polskich firm branży
motoryzacyjnej.
 
Propozycja

1. Pełny odpis podatku VAT od samochodów używanych do działalności gospodarczej.

2. Likwidacja akcyzy i zastąpienie jej podatkiem ekologicznym.

3. Ograniczenie szarej strefy.

Kazimierz Żytkowicz

 

© 2012 msp-24