czwartek, 28 października
facebook
google

Sektor MSP w Polsce i UE

Sektor MSP w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Większość izb rzemieślniczych lub pozostałości po cechu posiadają stare struktury, przez co wspomagają swoich członków w bardzo wąskim zakresie, są bardzo rozdrobnione i trudno jest się im zjednoczyć. W Polsce nie ma organizacji MSP zrzeszającej liczną grupę małego i średniego biznesu, która mogłaby być autorytatywna dla polskiego rządu do tego stopnia, że rządzący musieliby się z nią liczyć.

Dlatego sektor MSP jest pomijany przez Ministerstwo Finansów, które stale podnosi podatki biorąc coraz więcej od najaktywniejszych przedsiębiorców. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy MSP zjednoczą się wreszcie w działaniach, aby nigdy nie podejmowano poza ich plecami decyzji bezpośrednio ich dotyczących. Myślę, że nasza platforma pozwoli zjednoczyć nas wszystkich w jedną społeczność, która będzie skuteczną siłą.

Jacek Kozłowski

CEO - The KOMANDOR Group

 

Znaczenie sektora MSP dla rozwoju gospodarki

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na całym świecie odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach. Zrównoważony rozwój sektora MSP ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki każdego państwa.

To właśnie mali i średni przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy na rynku, wykazując się pomysłowością i zaangażowaniem, co też bardzo często owocuje wypracowaniem nowych, zaawansowanych technologii. Wreszcie, firmy z tego segmentu gospodarki przyczyniają się także do rozwijania rynku globalnego. MSP są jednak bardzo podatne na negatywne wpływy otoczenia gospodarczego i politycznego. Niewielu przedsiębiorcom udaje się przetrwać na rynku więcej niż pięć lat. Dlatego władze wielu państw dostrzegając znaczenie i potencjał gospodarczy MSP tworzą programy wsparcia, spółki i instytuty badawcze zajmujące się analizą rozwoju i działania tego sektora. Wsparcie udzielane przez państwo pomaga utrzymać, a nawet zwiększyć zatrudnienie.

.........................................................................................................................................................................

Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi eksperta Centrum im. Adama Smitha, dra Andrzeja Sadowskiego, na temat sektora MSP w Polsce: MSP pracują na duże firmy

.........................................................................................................................................................................

Udział sektora MSP w gospodarce Polski i UE

W Polsce nie wdrożono w sposób efektywny takiego programu, który znacząco przyczyniłby się do wsparcia sektora MSP, co m.in. powoduje, że polscy przedsiębiorcy stale muszą borykać się z wielorakimi problemami i przeszkodami w prowadzeniu swej działalności gospodarczej. A przecież sektor MSP w Polsce wytwarza 67% PKB i tworzy miejsca pracy dla ok. 70% wszystkich zatrudnionych.

Dane Eurostatu wskazują na niższy niż w krajach UE poziom rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB, mierzony udziałem tych firm w tworzeniu wartości dodanej brutto. Związane jest to z relatywnie mniejszą ilością małych i średnich podmiotów w porównaniu z pozostałymi członkami UE. Podobnie jak struktura wartości dodanej brutto sektora przedsiębiorstw, również specyfikacja branżowa odbiega od średniej notowanej w krajach UE. Wyraźnie niższy poziom rozwoju w porównaniu do krajów starej UE, mierzony udziałem wartości dodanej brutto w Polsce, cechuje przede wszystkim sektor usługowy. Według danych Eurostatu, w Polsce wynosi on w tym sektorze około 29%, podczas gdy w krajach starej piętnastki wartość dodana brutto sięga 41%. W rezultacie widocznie większy wkład w wartość dodaną brutto w polskiej gospodarce mają przemysł i handel. Te branże, jak wynika z doświadczeń krajów zachodnich, powinny stopniowo tracić na znaczeniu. Zjawisko to już jest notowane w analizie zmian struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce. Według danych GUS w latach 2004-2010 znacząco spadł udział przedsiębiorstw przemysłowych z 19,6% do 16,4%, i handlu z 31% do 29,4% wartości dodanej brutto. W tym samym czasie udział przedsiębiorstw sektora usług wzrósł z 40% do 42,6%.

Obecnie przeciętna polska firma generuje mniejszą wartość dodaną brutto, niż takie samo przedsiębiorstwo w krajach UE. Najlepsze wyniki pod tym względem osiągają firmy zatrudniające do 10 pracowników, które przynoszą około dwóch trzecich wartości przeciętnego przedsiębiorstwa tej kategorii w krajach UE. Od krajów starej UE najbardziej odbiegają mikro-firmy, których wartość dodana brutto wynosi ponad połowę przeciętnego odpowiednika w państwach zachodnich. Powodem tych niekorzystnych statystyk jest nie tylko dość znaczne zapóźnienie polskiej gospodarki względem krajów UE, ale także stojące na drodze do poprawy sytuacji niekorzystne prawo gospodarcze.

 

© 2012 msp-24