czwartek, 28 października
facebook
google

Wpływ sektora MSP na rozwój gospodarki lokalnej

Do głównych cech gospodarki rynkowej zalicza się przewagę sektora prywatnego oraz znaczący udział małych i średnich firm w tworzeniu produkcji i usług. Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że o sile i konkurencyjności tych gospodarek stanowią głównie firmy z sektora MSP.

Wielkie firmy, w czasach informatyzacji i procesu globalizacji, coraz częściej przenoszą produkcję do krajów oferujących lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W tym kontekście bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na rozwój małych i średnich firm wśród społeczności lokalnych. Regionalne ośrodki administracyjne mają wielki potencjał, który z wielu różnych przyczyn nie został jeszcze uruchomiony. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości może pomóc w rozwiązaniu głównego problemu dzisiejszych czasów - czyli bezrobocia.

Główne cele lokalnego rozwoju gospodarczego oscylują wokół trzech elementów:

- utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, także poprzez powstawanie nowych firm,

- rozwój przedsiębiorczości,

- pełne wykorzystanie potencjału lokalnych społeczności – zasobów ludzkich, kapitałowych i surowcowych.

W dobie globalnego kryzysu ekonomicznego i w skutek dostosowania się naszej gospodarki do wymogów UE, sytuacja finansowa znacznej grupy przedsiębiorstw zmusza ich właścicieli redukcji zatrudnienia, a nawet do likwidacji zakładów pracy. Z tych powodów, w wielu strategiach lokalnych najważniejsze miejsce zajmuje zagadnienie związane z walką z rosnącym zjawiskiem bezrobocia. Realizacja powyższych celów uzależniona jest od wielu czynników. Do najważniejszych zalicza się:

- politykę gospodarczą państwa,

- politykę społeczną,

- politykę lokalną,

- ustawodawstwo,

- przejrzystość w funkcjonowaniu jednostek samorządowych.

Cele te mogą być realizowane efektywnie tylko wtedy, gdy władze lokalne uwzględnią rolę, jaką w rozwoju samorządu odgrywają przedsiębiorcy. Lokalne społeczności mogą, dzięki powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych, budować i rozwijać się bardziej dynamicznie niż dotychczas. Nowe firmy są również nośnikami wielu materialnych i niematerialnych dóbr, do których można m.in. zaliczyć:

- transfer wiedzy,

- budowanie zaufania,

- wprowadzenie nowych wartości,

- aktywizacje uczestników procesu,

- usamodzielnianie się poszczególnych jednostek.

Rozpatrując aktywność gospodarczą i jej znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnych, należy zauważyć, iż wzrost wszelkich inicjatyw oraz pobudzenie energii ludzkiej, stały się czynnikiem stymulacji i ożywienia, nawet w tych rejonach kraju, w których przez długi okres po likwidacji państwowych zakładów produkcyjnych, nie było żadnych alternatyw dla rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia instytucjonalnego na poziomie powiatu czy województwa. Zoptymalizowane działanie wszystkich lokalnych struktur z przedsiębiorcami pozwoli na osiągnięcie trwałych i pozytywnych efektów.

 

 

© 2012 msp-24