wtorek, 7 grudnia
facebook
google

Zasady legislacyjne i propozycja zmian aktów prawnych dla zmodyfikowanego systemu podatkowego

Spełniając podstawowe założenie sprawnego systemu podatkowego, zasady naliczania podatku muszą być jasne i czytelne dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na stopień wykształcenia i doświadczenia biznesowego.

Podatek od towarów i usług (VAT)

•  Podatek VAT jest podatkiem od dóbr konsumpcyjnych, płatnikami tego podatku są końcowi nabywcy towarów i usług - konsumenci.

•  Stawka podatku jest jednolita na wszystkie towary i usługi w obrocie krajowym (na przykład 18%) i określana jest ustawą przyjętą przez Sejm.

•  Wszyscy przedsiębiorcy (bez względu na formę organizacyjną) prowadzą działalność w oparciu o wartości netto, czyli zakupy wszystkich towarów i usług, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są objęte prawem do odliczenia podatku.

•  Rozliczenie nadpłaconego podatku przy obrocie krajowym jest możliwe jedynie w następnych okresach rozliczeniowych, bez prawa występowania o zwrot należności tego podatku od Skarbu Państwa w formie pieniężnej. Eksport towarów i usług jest objęty 0% stawką VAT.

•  Stawka z podatku w wewnątrzwspólnotowej sprzedaży lub w eksporcie wynosi 0%, pod warunkiem, że podatnik posiada przy eksporcie dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Natomiast przy sprzedaży wewnątrzwspólnotowej posiada dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Kwoty te mogą być odliczane przez przedsiębiorcę i zwracane przez Skarb Państwa w formie pieniężnej.

•  Wprowadzenie zasady pełnego odliczania podatku naliczonego, zawartego w cenie przy nabyciu towarów w ramach działalności gospodarczej (np. odliczenie pełnego VAT od zakupu samochodów osobowych i paliwa do nich) z wyłączeniem wydatków na cele socjalne firmy.

•  Likwidacja zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ufiskalnienie ogółu podatników.

•  Uproszczenie procedury przy rozliczaniu podatku VAT.

Jednocześnie jakiekolwiek regulacje związane z ustawą o VAT i jej zmianami muszą być podporządkowane powyższym zasadom.

W związku z przyjętymi zasadami legislacyjnymi proponowane są konsekwentnie następujące modyfikacje ustawy o podatku od towarów i usług:

1. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

2. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem punktu 3.

3. Podatnikowi nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków na cele socjalne firmy.

4. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

5. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik przy sprzedaży krajowej ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy, a przy eksporcie lub sprzedaży wewnątrzwspólnotowej , do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

6. Zwrot różnicy podatku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, na rachunek bankowy podatnika.

Płatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą z dniem dokonania odpłatnej dostawy lub świadczenia usług. Zwolnień podmiotowych lub przedmiotowych nie stosuje się.

1. Ustala się, że prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

2. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, jest on zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał.

3. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w ust. 1, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwunastu następnych okresów rozliczeniowych.

..........................................................................................................................................................................

Podatek od dochodów podmiotów gospodarczych (CIT)

CIT – Zryczałtowany podatek od przychodu (obrotowy) na poziomie 1%, zamiast CIT 19%.

Podatek (1% podatek obrotowy od przychodu) – jest pobierany od prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na jej formę organizacyjno-prawną.

•  Do podatku nie stosuje się jakichkolwiek ulg podatkowych.
•  Jest to podatek płacony w formie zryczałtowanego podatku przychodowego (od wartości sprzedaży) np. na poziomie 1%.
•  Rezygnacja z klasyfikacji kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie jakiekolwiek regulacje związane z ustawą o CIT i jej zmianami muszą być podporządkowane powyższym zasadom.

W związku z przyjętymi zasadami legislacyjnymi proponowane są następujące modyfikacje ustawy o podatku od dochodów podmiotów gospodarczych:

•  opracowanie jednej ustawy o podatku dochodowym dla przedsiębiorców obejmującej zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub jako wspólnicy w spółkach osobowych, przewidującą wyodrębnienie majątku przedsiębiorstwa od majątku osób fizycznych będących właścicielami tego przedsiębiorstwa.

1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów przedsiębiorców, tj.: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wyodrębnienia przychodów i majątku związanego z działalnością gospodarczą, od pozostałych przychodów i majątków.

3. Przychodów osób fizycznych prowadzących samodzielnie lub w spółkach, niemających osobowości prawnej nie łączy się z innymi przychodami.

4. Zwolnień podmiotowych lub przedmiotowych nie stosuje się.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyodrębnienie kosztów następuje wyłącznie dla celów wyliczenia opłacalności prowadzonej działalności.

1. Podstawę obliczenia podatku stanowi wartość netto sprzedaży towarów i usług w danym roku podatkowym.
2.
Przychodów określonych w punkcie 1 nie łączy się z przychodami z innych źródeł
3. Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia określonej w punkcie 1 w wysokości zryczałtowanej, tj.; 1%.
4. Przedsiębiorcy przekazują kwotę podatku, o którym mowa w punkcie 3 w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił przychód, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika , a jeżeli podatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy podatnik nie posiada siedziby.

.........................................................................................................................................................................

Podatek dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Podatek PIT jest to podatek dochodowy od osób fizycznych.

• W podatku PIT stosuje się różnego rodzaju ulgi podatkowe (o charakterze prospołecznym i prorozwojowym gospodarczo), które będą instrumentem wspierającym mniej zamożnych obywateli.

• Stawki procentowe podatku (podatek ma charakter progresywny) ustalane są ustawą przyjętą przez Sejm, a jakiekolwiek regulacje związane z ustawą o PIT i jej zmianami, muszą być podporządkowane powyższym zasadom.

W związku z proponowanymi założeniami legislacyjnymi proponowane są następujące modyfikacje ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych.

Ustawa powinna być tak skonstruowana, aby obejmowała opodatkowanie dochodów nie związanych z przedsiębiorstwem, stąd:

1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów osób fizycznych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz opodatkowanie wypłat (dywidend) z tytułu udziału w zyskach przedsiębiorstwa.

2. Ustawa powinna zawierać ulgi podatkowe o charakterze prospołecznym i prorozwojowym, które będą instrumentem wspierającym mniej zamożnych obywateli, np. od podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć ulgi określone przepisami tej ustawy.

3. Zgodnie z przyjętymi zmianami podatek dochodowy powinien być podatkiem progresywnym; od uzyskanych przychodów powinny być ustalone dwie stawki opodatkowania wraz ze wzrostem dochodów podatnika.

Dodatkowo, do założeń legislacyjnych nowego systemu podatkowego konieczne staje się wprowadzenie zasady, że osoby fizyczne będą płaciły podatek (dywidendę) od dochodów uzyskanych z przedsiębiorstwa, który to dochód powinien być opodatkowany według ogólnych zasad rozliczania podatku dochodowego PIT.

© 2012 msp-24