Page 10 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

10
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Brak dobrego klima-
tu do tworzenia
bogactwa
W sferze mentalnej wielu Polaków pozostaje na-
dal w epoce komunizmu. Wynikający z tego brak
zrozumienia mechanizmów gospodarki wolno-
rynkowej sprawia, że w Polsce nie ma klimatu do
tworzenia bogactwa.
W Polsce prywatne przedsiębiorstwo
często postrzegane jest tylko jako
źródło zysku właściciela, a nie jako
ogniwo gospodarcze wspólnoty.
A tak naprawdę, przedsiębiorca inwestując
w rozwój własnej firmy, powiększa wspólne
dobro, z którego korzysta całe społeczeństwo
(wspólnota ekonomiczna). W ten sposób powsta-
ją kolejne coraz lepiej płatnemiejsca pracy, przed-
siębiorstwo płaci podatki do budżetu państwa
i gminy, następuje rozwój regionu i rynek pracy
powoduje, że wzrastają nasze wynagrodzenia.
W kapitalizmie interes przedsiębiorcy
jest interesem ogółu.
Pozostający w naszym społeczeństwie stereotyp
przedsiębiorcy - wyzyskiwacza, na którego pracu-
ją inni sprawia, że wielu rodzimych przedsiębior-
ców nie ma motywacji do rozwoju swoich firm.
Rozwijają je do momentu, aż są w stanie zaspo-
koić swoje bieżące potrzeby, a potem skupiają się
jedynie na konsumpcji.
Często można usłyszeć od przedsiębiorców:
Po co
mi wielka firma, żebym miał tylko wielkie kłopoty?
Nie służy to budowaniu silnych rodzimych firm
globalnych i naszej gospodarce.
Negatywny klimat do tworzenia bogactwa wpły-
wa także na nieprzychylne nastawienie do przed-
siębiorcy urzędników państwowych, czy też
pracowników. Przez to w Polsce rosną koszty pra-
cy i maleje efektywność naszej wspólnoty ekono-
micznej.
Drużyna (wspólnota), w której każdy
gra do innej bramki nie wygra meczu.
Jeśli nie zmienimy sposobu postrzegania rodzi-
mego biznesu i rodzimych przedsiębiorców to
w obecnym klimacie, trudno będzie o dalszy roz-
wój gospodarczy.
Gospodarka kapitalistyczna jest bardziej sprawna
odgospodarki socjalistycznej, alepodwarunkiem,
że społeczeństwo zna i rozumie mechanizmy za-
chodzące w gospodarce wolnorynkowej. Panuje
wówczas w społeczeństwie dobry klimat i wza-
jemne motywowanie się grup społecznych do
rozwijania gospodarki.
We właściwym sposobiemyślenia i ro-
zumienia mechanizmów gospodarki
kapitalistycznej przez obywateli ist-
nieją ogromne rezerwy finansowe dla
naszej wspólnoty.
To, że przedsiębiorstwa są prywatne, powodu-
je, że są bardziej sprawne od przedsiębiorstw
państwowych, ponieważ są taniej zarządzane,
decyzje są szybciej podejmowane, są skłonne
do ponoszenia ryzyka, lepiej reagują na zmiany,
a także inwestują długoterminowo.
W Polsce, niestety jest lepszy klimat
do konsumpcji niż do tworzenia bo-
gactwa.