Page 11 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

11
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Tanie
miejsca pracy
Wmiędzynarodowym
podziale pracy, w Pol-
sce tworzy się tańsze
i mniej stabilne miej-
sca zatrudnienia w
porównaniu z krajami
Europy Zachodniej
W międzynarodowym podziale pracy, inwesto-
rzy zagraniczni tworzą w Polsce tańsze miejsca
zatrudnienia, w porównaniu z tymi, oferowanymi
w swoich rodzimych krajach.
Specjaliści związani z najwyższym szczeblem za-
rządzania (zarządy, działy badań i rozwoju, cen-
tra korporacyjne) pracują w centralnej siedzibie
firmy, ulokowanej poza granicami Polski. Jest
oczywiste, że dyrektor banku zarabia kilkadziesiąt
razy więcej niż na przykład kasjerka, a konstruktor
z działu badań i rozwojuwięcej, niż pracownik linii
montażowej.
Dużo droższe, specjalistyczne stano-
wiska, np. w dziale badań rozwoju,
w dziale ekonomicznym, czy też te,
związane z wyższym szczeblem zarzą-
dzania, są pozostawione w kraju po-
chodzenia firmy.
Jeśli zatem droższe, specjalistyczne miejsca pracy
pozostają w krajach rodzimych zagranicznych in-
westorów, średnie wynagrodzenie w tych krajach
jest wyższe. Natomiast średnia wynagrodzeń ta-
nich miejsc pracy tworzonych w Polsce będzie ni-
ska. W krajach, gdzie dominuje zatrudnienie nie
wymagające wysokich kwalifikacji, średnie upo-
sażenie jest niższe.
Średnie wynagrodzenie jest wyższe
w tych krajach, gdzie istnieją dobrze
płatne miejsca pracy wymagające wy-
sokich kwalifikacji (np. dyrektorzy,
kadra zarządzająca, pracownicy dzia-
łów badań i rozwoju).
Jaki z tego wniosek?
Im więcej dany kraj posiada rodzimych firm
globalnych, tym jest zamożniejszy.
Tę regułę potwierdzają dane statystyczne, co
szczegółowo omawiamy w następnym rozdziale.
W międzynarodowym podziale pracy zagranicz-
ni inwestorzy tworzą nie tylko tańsze, ale także
mniej stabilne miejsca pracy. W sytuacji gospo-
darczych zawirowań, właściciele międzynarodo-
wych korporacji na pierwszym miejscu stawiają
interesy własnego kraju. Potwierdza to chociaż-
by przykład włoskiego koncernu Fiat, który pod-
jął decyzję o przeniesieniu produkcji nowego
samochodu z dobrze prosperującego zakładu
w Polsce, do fabryki we Włoszech. Jak uzasadniał
politykę swojej firmy prezes Fiata Sergio Mar-
chionne?
Naszym obowiązkiem jest stawia-
nie na pierwszym miejscu kraju, gdzie Fiat
ma swoje korzenie –
mówił prezes, podkreśla-
jąc,
że uratowanie, unowocześnienie i rozwój
podupadającej kilka lat temu fabryki w Po-
migliano było powinnością koncernu - wo-
bec kraju i jego gospodarki wobec tradycji
i własnych korzeni oraz pracowników”.
Droższe
miejsca pracy
źródło: www.wprost.pl/ar/283633/fiat-fabryka-w-tychach-to-nasza-gwiazda/