Page 12 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

12
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Polska posiada
znikomą ilość firm
rodzimych o znacze-
niu globalnym, czyli
firm z grupy bizne-
su podstawowego
(pierwotnego)
Wykres 5
Na wykresie 5 zestawiono liczbę firm rodzimych
o międzynarodowym zasięgu ze średnim wyna-
grodzeniem w danym kraju. Wykres pokazuje, że
w krajach, gdzie liczba takich firm, w stosunku do
liczby wszystkich obywateli, jest niewielka, zarob-
ki są niskie. Natomiast w krajach, gdzie funkcjonuje
wiele firm rodzimych o międzynarodowym zasię-
gu, zarobki są wysokie. Zależności tej nie widzimy
jeśli porównamy średnie zarobki w danym kraju
z ogólną liczbą przedsiębiorstww danym kraju.
0
-2 000
-4 000
EURO
Hiszpania
Włochy
Grecja
Rumunia
Bułgaria
Litwa
Łotwa
Polska
Szwecja
Czechy
Holandia
Belgia
Irlandia
Norwegia
Finlandia
Słowacja
Słowenia
Niemcy
Dania
Szwajcaria
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
10 000
0
20 000
15 000
10 000
5 000
0
03
05
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Rumunia
liczba przedsiębiorstw ogółem / 5 mln mieszkańców średnie roczne wynagrodzenie netto
(
euro)
udział % s
Liczba firm poszczególnych państw prowadzących działalność
wyłącznie na terenie własnego kraju (K)w2008, w przeliczeniu na 5 mln mieszkańców
oraz średnie rocznewynagrodzenie nettowtychpaństwach za 2008 r.
Liczba
w porów
Dług publiczny w Polsce (mld zł)
Bułgaria
Łotwa
Grecja
Węgry
Polska
Portugalia
Włochy
Austria
Szwecja
Holandia
Belgia
Francja
Finlandia
Niemcy
302
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
352
408
431
466
506
527
598
670
748
770
816
Bułgaria Ru
EURO
Liczba
przedsiębiorstw
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
5 000
0
Rumunia
liczba
Bułgaria
Łotwa
Węgry
Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD oraz danych Eurostatu
Włochy
Grecja
5
0
10
15
20
25
30
35
%
EURO
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
06
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
grodzenie netto
(
euro)
udział % szarej strefy w PKB
średnie roczne zarobki netto
(
euro)
eszkańców
Wielkość udziału „szarej strefy” w stosunku do PKB w wybranych krajach
w porównaniu do średnich rocznych zarobków netto (2010 r)
Liczba przedsiębiorstw międzynarodowych na 5 mln mieszkańców
w porównaniu do wysokości średnich rocznych zarobków netto (2010 r.)
ncja
Finlandia
Niemcy
* 2012*
816
Bułgaria Rumunia
Polska
Włochy
Austria Irlandia Francja Niemcy
EURO
2 000
3 000
4 000
5 000
Liczba
przedsiębiorstw
Liczba
przedsiębiorstw
1 000
0
02
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
5 000
0
Rumunia
liczba przedsiębiorstwmiędzynarodowych / 5 mln mieszkańców
średnie roczne wynagrodzenie netto
(
euro)
Bułgaria
Łotwa
Grecja
Węgry
Polska
Portugalia
Włochy
Austria
Szwecja
Japonia
Holandia
Dania
Szwajcaria
Belgia
Francja
Finlandia
Niemcy
Wykres 6
Na wykresie 6 pokazano ile w danym kra-
ju przypada firm prowadzących działalność
w przeliczeniu na 5 mlnmieszkańców.
Dlaczego w krajach, które posiadają dużą ilość ro-
dzimych firmglobalnych zarabia się więcej?
Z analizy danych statystycznych wy-
nika, że o wysokości naszych wyna-
grodzeń nie decyduje liczba firm pro-
wadzących działalność gospodarczą
w danym kraju, lecz ich wielkość i za-
kres działalności.
Firma globalna posiada:
- centra dystrybucyjne
w krajach, gdzie istnieje
zapotrzebowanie na ich produkty,
- zakłady produkcyjne
zlokalizowane w krajach,
gdzie są ku temu sprzyjające warunki (ulgi podat-
kowe, tania siła robocza, dostęp do surowców,
duży rynek zbytu),
- centrum zarządzania
, które zazwyczaj pozosta-
je w kraju pochodzenia firmy globalnej.
W centrach zarządzania zlokalizowane są specjali-
styczne, dobrze płatne miejsca pracy dla ludzi wy-
kształconych zajmujących się tworzeniemnowych
rozwiązań i produktów (dział badań i rozwoju),
nadzorem technologicznym i jakościowym, za-
rządzaniem produkcją, controllingiem, dystrybu-