Page 13 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

13
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
cją i marketingiem. Wartość tej pracy zawarta jest
w cenie produktu, którą płaci klient (tzw. koszty
korporacyjne), kupując importowany lub jedynie
zmontowany w swoim kraju produkt. Wartość ta
może wynosić od 5-30% ceny jednostkowej pro-
duktu. W ten sposób pracownicy z centrum za-
rządzania firm globalnych eksportują za granicę,
do swoich firm produkcyjnych i dystrybucyjnych,
swoją pracę i wiedzę w postaci towarów i usług,
a do ich rodzimego kraju napływają za to pienią-
dze. To z kolei sprzyja pojawieniu się przestrzeni
gospodarczej dla biznesu wtórnego, który na da-
nym rynku o te pieniądze między sobą konkuruje.
Mechanizm ten sprawia, że kraje zamożne wspie-
rają przede wszystkim rozwój rodzimych firm
o międzynarodowym zasięgu tj. z biznesu podsta-
wowego (pierwotnego).
Dlaczego?
Bo to one po-
średnio generują tworzeniemiejsc pracywfirmach
z grupy biznesu wtórnego.
W krajach rozwiniętych gospodarczo firmy
z grupy biznesu podstawowego (firmy międzyna-
rodowe) korzystają z ulg podatkowych, mają ła-
twiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych oraz
infrastruktury niezbędnej do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Rządy krajów rodzimych
roztaczają nad nimi szczególną opiekę, wspiera-
jąc ich rozwój, zarówno na terenie własnego pań-
stwa jak i poza jego granicami. Wszystko dlatego,
że ten rodzaj biznesu może skutecznie dokony-
wać gospodarczego podboju międzynarodowe-
go rynku, z pożytkiem dla własnego kraju.
Należy pamiętać o tym, że ekspansja firm ro-
dzimych na międzynarodowe rynki zaczyna się
w ich własnym kraju. Firmy muszą najpierw na
własnym rynku zdobyć doświadczenie, zarobić
środki, uzyskać efekt skali, a dopiero potemmogą
prowadzić skuteczną i trwałą działalność między-
narodową i stopniowo przekształcać się w firmę
globalną.
Przykładowa struktura kosztów produkcji
w cenie fabrycznej produktu
3% zysk
15% koszty korporacyjne
4% koszty finansowe i podatki
3% amortyzacja
12% koszty osobowe
63% koszty materiałów i energii
PKB = konsumpcja wPolsce + eksport – import
Z podanej definicji PKB wynika, że wszystko, co
pochodzi z importu i zostaje skonsumowane
w Polsce da nam zerowy wzrost PKB (a przecież
nie chcemy zarabiać „0”). Oczywiście ważna jest
wymiana handlowa z zagranicą, tyle, że Polska
ciągle więcej importuje niż eksportuje.
Konsumowanie pro-
duktów z importu
lub produkowanych
w Polsce przez za-
graniczne koncerny,
„pomniejsza” polski
PKB, czyli średnie,
krajowe wynagro-
dzenie