Page 14 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

14
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Podobnie, lecz w mniejszym zakresie, jest
w przypadku kupowania przez polskich kon-
sumentów towarów wyprodukowanych w na-
szym kraju przez zagraniczne koncerny. W takich
produktach znaczna część wartości dodanej
pochodzi z importu, z czego 5-30 proc. stano-
wią koszty korporacyjne (koszty zarządzania,
opłaty licencyjne, nadzór technologiczny, finanso-
wy, odsetki od kredytów wewnętrznych). Środki
te zagraniczne koncerny odprowadzają do rodzi-
mego kraju.
Działalność inwestorów zagranicznych pozytyw-
nie wpływa na wzrost polskiego PKB jeśli ilość
wyprodukowanych przez nich w Polsce towarów,
wyeksportowanych następnie za granicę, jest
większa w porównaniu z ilością towarów sprze-
danych na rynku krajowym (porównując wartość
dodaną).
Reasumując: jeśli za zarobione w kraju pieniądze
konsumujemy towary z importu, „pomniejszamy”
polski PKB (portfel narodowy). Podobnie dzieje się
jeśli kupujemy produkt zawierający znaczną ilość
wartości dodanej z importu.
To my konsumenci, kupując określo-
ne towary, decydujemy o tym, który
z krajów (nasza czy też inna ekono-
miczna wspólnota) stanie się zamoż-
niejszy i będzie się rozwijać.
Musimy przy tym pamiętać również, o tym że to
my wydajemy swoje pieniadze i zakup musi być
dla nas opłacalny. Aby móc jednak tą opłacalność
wyliczyć, musimy poznać zasady ekonomii oby-
watelskiej i uwzględnić wszystkie wartości.
Jeśli w Polsce chcemy więcej zarabiać, większą
wagę musimy przywiązywać do wydawania na-
szych pieniędzy. Decydujemy także o tym, gdzie
będą powstawać nowemiejsca pracy i gdzie będą
wyższe zarobki.
Więcej na ten temat na stronie
www.inteligentyportfel.pl
PKB = konsumpcja + (eksport – import)
Wykres 7
Dane statystyczne dowodzą, że za-
robki są wysokie w tych krajach, które
posiadają przewagę eksportu nad im-
portem, a niska w krajach, które dużo
importują.
Aby średnia wynagrodzeń w Polsce była wyższa,
powinniśmy bardziej wspomagać eksport, a ogra-
niczać import konsumpcyjny. Dotyczy to zarówno
konsumentów jak i decydentów. Wymiana han-
dlowa między Państwami jest bardzo potrzebna,
jednak to te kraje są bogate, które mają dodatnie
saldo eksportu i importu. Na ten wynik musi pra-
cować całe społeczeństwo.
W każdym zamożnym kraju przychylniej trak-
towane są przedsięwzięcia biznesowe, które
przyczyniają się do rozwoju eksportu (biznes
podstawowy), w porównaniu z tymi, które zajmu-
ją się importem czy też dystrybucją produktów
Nasza polska
wspólnota
gospodarcza
mało eksportuje
10 000
12 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
EURO
EURO
EURO
Saldo eksportu - importu w wybranych krajach europejskich
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (2010 r.)
Hiszpania
Włochy
Grecja
Rumunia
Bułgaria
Litwa
Łotwa
Polska
Szwecja
Czechy
Holandia
Belgia
Irlandia
Norwegia
Finlandia
Słowacja
Słowenia
Niemcy
Dania
Szwajcaria
odporność na korupcję*
PKB/1 mieszkańca
(
euro)
*
(1) -
niska odporność na na korupcję ,
(10) -
wysoka odporność na na korupcję
Opracowanie własne na podstawie danych Transparency International oraz danych Eurostatu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Wielkość PKB/os a poziom transparentności i sektora publicznego w wybranych krajach (2010 r.)
10 000
20 000
30 000
40 000
60 000
50 000
70 000
Ukraina
Rumunia
Bułgaria
Turcja
Rosja
Litwa
Węgry
Polska
Hiszpania
Japonia
Finlandia
Wielka Brytania
Niemcy
Dania
Austria
Holandia
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
10 000
0
EURO
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Korupcja
04
03
05
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Rumunia
liczba przedsiębiorstw ogółem / 5 mln mieszkańców średnie roczne wynagrodzenie netto
(
euro)
Liczba firm poszczególnych państw prowadzących działalność
wyłącznie na terenie własnego kraju (K)w2008, w przeliczeniu na 5 mln mieszkańców
oraz średnie rocznewynagrodzenie nettowtychpaństwach za 2008 r.
Dług publiczny w Polsce (mld zł)
Bułgaria
Łotwa
Grecja
Węgry
Polska
Portugalia
Włochy
Austria
Szwecja
Holandia
Belgia
Francja
Finlandia
Niemcy
302
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
352
408
431
466
506
527
598
670
748
770
816
Bu
EURO
Liczba
przedsiębiorstw
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
5 000
0
Rumunia
Bułgaria
Ł
EURO
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu