Page 15 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

15
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
tylko wewnątrz danej wspólnoty (biznes wtórny).
To zróżnicowanie przejawia się przede wszystkim
w rozliczeniach podatkowych, dostępie do infra-
struktury (tańsze tereny pod inwestycje), czasem
także w bezpośrednich dopłatach pochodzących
z budżetu państwa.
Przykład
Rządy krajów zamożnych angażują się w zdobywanie
zagranicznych kontraktów dla krajowych koncernów.
Amerykański prezydent przyjechał do Polski, aby budować
dobry klimatwokół planówwydobywaniawnaszymkra-
jugazu łupkowego. Leży towinteresieamerykańskichfirm,
dysponującychodpowiednią technologiąwydobywczą.
Obecnie znaczną część wartości eksportu Polski
tworzą koncerny zagraniczne, które w naszym
kraju ulokowały swoje linie montażowe lub za-
kłady podwykonawcze. Ponieważ stajemy się
krajem, w którym wzrasta koszt pracy nie wy-
magającej specjalistycznych kwalifikacji, firmy
zagraniczne stopniowo będą lokować produk-
cję tam, gdzie znajdą tańszą siłę roboczą, np.
w Indiach czy na Ukrainie. Podobnie może stać się
z polskim rolnictwem.
Kraje zamożne osiągają dodatni bi-
lans w handlu zagranicznym, ponie-
waż oferują produkty, których nie po-
siadają kraje uboższe.
Dodatkowo, produkty te zyskują ochronę przed
konkurencją z mniej rozwiniętych państw, w po-
staci prawa patentowego czy praw autorskich (np.
programy komputerowe). Do tego dochodzą inne
czynniki: siła marki, efekt skali, własna sieć dystry-
bucji na świecie i tańszy kapitał.
Polskie firmy, nie mając tych atutów, głównie ze
względów historycznych, nie zawsze są w stanie
sprostać konkurencji zachodniej, mimo stosun-
kowo niskich kosztów pracy. W takiej sytuacji po-
winny móc liczyć na wsparcie ze strony wspólnoty.
Tymczasem nie tylko go nie otrzymują, ale bywa,
że są niszczone przez urzędnicząmachinę. Przykła-
dem tego są losy takich firm jak Optimus S.A., JTT
Computer czy przedsięwzięcie „SiedemDolin”.
Z danych statystycznych zestawionych na wykre-
siewynika, że kolejnymczynnikiemwarunkującym
wysokośćwynagrodzeńwposzczególnych krajach
jest ich innowacyjność. Za jej miarę często przyj-
muje się ilość zgłoszeń patentowych przypadającą
na określoną liczbę mieszkańców. Im wyższa licz-
ba wniosków o przyznanie patentu europejskiego
przypadająca na milion mieszkańców danego kra-
ju, tymwyższe są ich zarobki.
Dlaczego tak jest?
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i wynalaz-
kom przedsiębiorstwa mogą zdobywać prze-
wagę konkurencyjną i oferować swoje produkty
drożej nie tylko w rodzimym kraju, ale i za granicą.
Za nowatorskie, nieznane wcześniej rozwiązania
klienci są w stanie więcej zapłacić, co powoduje,
że bogaci się zarówno firma, jak i wspólnota eko-
nomiczna do której ta firma należy.
Nasza polska
wspólnota jest mało
innowacyjna
Liczba złożonych przez firmy wniosków o przyznanie patentu europejskiego na 1 mln mieszkańców
(2011) w porównaniu do średnich rocznych zarobków netto (2010)
Wykres 8
Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Europejskiego Urzędu Patentowego
20%
13%
12%
11%
1%
0
200
Polska
Słowacja
Hiszpania
Czechy
Wielka
Brytania
Holandia Szwecja Szwajcaria
400
600
800
1000
1200
30 000
35 000
40 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Struktura dochodów Państwa za 2011 r. w procentach
Środki z budżetu Unii Europejskiej
Pozostałe dochody
Podatekt dochodowy
od osób zycznych
Akcyza
CIT
10 000
12 000
8 000
EURO
PKB/os oraz średnie wynagrodzenie w Polsce
na przestrzeni 15 lat (Euro)
Liczba wniosków o przyznanie patentu europejskiego na mln mieszkańców
Roczne zarobki netto w Euro
EURO
Liczba