Page 17 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

17
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Klient chętnie zapłaci za coś nowego, ciekawe-
go, wyjątkowego, a w związku z tym zapłaci za
pracę konstruktorów, naukowców, a te pensje są
dużo większe. Jeżeli kraj jest kreatywny to posia-
da także więcej dobrze płatnych stanowisk pracy
takich jak np. naukowcy, rzecznicy patentowi. Za
takie wartości płaci klient kupując produkty firm
globalnych.
Innowacyjny produkt podlega ochronie
patentowej i inne firmy, mniej zamoż-
ne, nie mogą go produkować. Mniejsze,
biedniejsze firmy mogą jedynie wytwa-
rzać znane już wersje produktów, czyli
takie, które wytwarzają wszyscy – rów-
nież Chińczycy, Hindusi, Wietnamczycy
i inni. Dla takich produktów istotna jest
niska cena, więc wytwarza się je w kra-
jach gdzie są niskie koszty pracy i niskie
wynagrodzenia.
Biorąc pod uwagę statystykę można przy-
jąć, że jeśli zmieni się w Polsce klimat do
tworzenia i rozwoju rodzimych firm glo-
balnych to dopiero wówczas będziemy
mogli mówić o wzroście innowacyjności.
Wtedy nastąpi wzrost gospodarczy kraju
a tym samym wzrosną nasze wynagrodzenia,
lecz to jest zadanie również dla konsumentów.
10 000
12 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
EURO
EURO
EURO
Saldo eksportu - importu w wybranych krajach europejskich
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (2010 r.)
Hiszpania
Włochy
Grecja
Rumunia
Bułgaria
Litwa
Łotwa
Polska
Szwecja
Czechy
Holandia
Belgia
Irlandia
Norwegia
Finlandia
Słowacja
Słowenia
Niemcy
Dania
Szwajcaria
odporność na korupcję*
PKB/1 mieszkańca
(
euro)
*
(1) -
niska odporność na na korupcję ,
(10) -
wysoka odporność na na korupcję
Opracowanie własne na podstawie danych Transparency International oraz danych Eurostatu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Wielkość PKB/os a poziom transparentności i sektora publicznego w wybranych krajach (2010 r.)
10 000
20 000
30 000
40 000
60 000
50 000
70 000
Ukraina
Rumunia
Bułgaria
Turcja
Rosja
Litwa
Węgry
Polska
Hiszpania
Japonia
Finlandia
Wielka Brytania
Niemcy
Dania
Austria
Holandia
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
10 000
0
EURO
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Korupcja
04
03
05
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Rumunia
liczba przedsiębiorstw ogółem / 5 mln mieszkańców średnie roczne wynagrodzenie netto
(
euro)
Liczba firm poszczególnych państw prowadzących działalność
wyłącznie na terenie własnego kraju (K)w2008, w przeliczeniu na 5 mln mieszkańców
oraz średnie rocznewynagrodzenie nettowtychpaństwach za 2008 r.
Dług publiczny w Polsce (mld zł)
Bułgaria
Łotwa
Grecja
Węgry
Polska
Portugalia
Włochy
Austria
Szwecja
Holandia
Belgia
Francja
Finlandia
Niemcy
302
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
352
408
431
466
506
527
598
670
748
770
816
EURO
Liczba
przedsiębiorstw
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
5 000
0
Rumunia
Bułg
EU
10
20
30
40
50
60
Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
* prognoza
Nasza polska wspól-
nota gospodarcza
płaci wysokie od-
setki od zaciągnię-
tego przez państwo
długu
Jeżeli pożycza się pieniądze, to nie dość że trzeba
je oddać, to jeszcze, na bieżąco, co roku należy
spłacać odsetki. Jaki tomawpływna naszewyna-
grodzenia? Na wykresie zestawiono wartość za-
dłużenia publicznego Polski w latach 2001–2012.
Na koniec 2011 roku wynosiło ono 770 mld zł.
W roku 2011 wydatki Budżetu Polski wyniosły
303 mld. zł, co oznacza, że kwota naszego zadłu-
żenia dwukrotnie przewyższa roczne wydatki
naszego Państwa.
W czasach PRL-u Edward Gierek zadłużył Pol-
skę na 40 mld dolarów. Obecnie, na taką sumę
Polska zadłuża się w skali roku. Ekonomiści biją
z tego powodu na alarm (licznik Balcerowicza).
Niestety, w Polsce politycy zadłużając kraj, „ku-
pują” sobie chwilową władzę.
Jak rośnie dług publiczny
w Polsce wmld złotych ?
­