Page 18 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

18
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Oprocentowanie długu
W przekazach medialnych podkreśla się, że wszyst-
kie kraje są zadłużone, niektóre nawet bardziej niż
Polska. Pamiętajmy jednak, że obligacje krajów
stojących na wyższym poziomie rozwoju gospo-
darczego są niżej oprocentowane. Na przykład
oprocentowanie niemieckich obligacji, wynosi 2,9
proc., polskich 6 proc.
Cena strachu
oprocentowanie
10-letnich obligacji
(dane z 7 stycznia 2011 r.)
Niemcy
Holandia
Francja
Czechy
Belgia
włochy
hiszpania
Portugalia
Irlandia*
Grecja*
Polska
2,91
3,13
3,35
3,90
4,09
4,78
5,50
6,20
7,12
9,07
12,64
* kraje objęte pomocą UE-MFW, nie pożyczające już pieniędzy na rynku
Źródło: „Polityka”nr 4 (2791) z dnia 22 stycznia 2011, str. 57
W porównaniu z Niemcami, my Polacy płacimy
dwa razy większe odsetki za zaciągnięte długi.
Jesteśmy oceniani jako kraj mniej wiarygodny
w sensie możliwości spłaty zadłużenia. Należy
przy tym zaznaczyć, że inne państwa z reguły za-
ciągają długi we własnych bankach. Pożyczone,
a potem oddane pieniądze pozostają więc w ich
własnym kraju.
Polska zaciąga długi w zagranicznych
bankach. Pieniądze, które będziemy
musieli oddać, wraz z odsetkami, „tra-
fią” więc do innych wspólnot ekono-
micznych.
Ile kosztuje nas zadłużenie?
Jak kształtuje się wartość zadłużenia Polski w przeli-
czeniu na pracownika wytwarzającego PKB?
Dług publiczny Polski w roku 2011
770 mld zł
Zatrudnienie w gospodarce narodowej
13 mln osób
Dług publiczny na 1 zatrudnionego
w gospodarce narodowej
59 tys. zł
Oprocentowanie długu w skali roku 6.2%
Roczne koszty obsługi tego długu
na 1 zatrudnionego w gospodarce
narodowej
(tylko odsetki bez spłaty długu)
3,5 tys. zł.
Naszdługpublicznywynosi770mldzł.Najegospła-
tę zarabia wyłącznie sektor gospodarczy, w któ-
rym zatrudnionych jest 13 mln obywateli. Wynika
z tego prosty rachunek: dług publiczny przypada-
jący na jednego zatrudnionego w sferze produk-
cji i usług wynosi 59 tys. zł., a płacone przez niego
odsetki (6.2 proc.), w skali roku wynoszą 3,5 tys. zł.
Wynika z tego, że każdy zatrudniony w sektorze
gospodarki musi oddać 3,5 tys. zł. Tyle w naszym
imieniu państwo przekazuje pożyczkodawcom.
O tyle, w skali roku moglibyśmy zarabiać więcej.
Ceny produktów, które nie zawiera-
ją w sobie kosztów odsetek od długu
publicznego mogą być bardziej kon-
kurencyjne. Firmy rodzime mają wte-
dy większe szanse na rozwój i na two-
rzenie miejsc pracy.
Cenyproduktówna świecieustala rynek. Przedsię-
biorca nie jest w stanie sprzedać swoich produk-
tów powyżej tych cen. Jeżeli produkt obciążony
jest dodatkowymi kosztami będącymi pochodną
długu publicznego, to sprzedaż towaru stanie się
możliwa tylko wówczas, jeśli przedsiębiorca obni-
ży inne koszty, takie jak chociażby fundusz płac.
Ceny produktów pochodzących z krajów, gdzie
zadłużenie publiczne jest mniejsze lub nie wystę-
puje, nie zawierają w sobie pochodnej odsetek od
długu. Pracodawca może więc przeznaczyć wię-
cej środków na wyższe płace.