Page 21 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

21
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Materiał wewnętrzny fundacji „Pomyśl o przyszłości”
Po co w przestarzałym produkcie wyprodukowanym
na Węgrzech, oferowanym pozornie tylko w Niem-
czech flaga biało-czerwona i tekst po polsku?
Czy niemiecki dekarz montujący takie okno nie na-
bierze przekonania, że przestarzały produkt pochodzi
z Polski? Czy mając tak negatywne skojarzenia z biało-
czerwoną flagą następnym razem kupi okno polskie-
go producenta?
Można przypuszczać, że producent ten wytworzył
specjalny produkt tylko po to, aby zablokować miej-
sce na półce w marketach budowlanych polskiemu
konkurentowi i zbudować przekonanie, że produkty
z Polski są przestarzałe.
Innym przykładem na budowanie negatywnych sko-
jarzeń z polską jakością jest przytoczona w poprzed-
nim rozdziale wypowiedź duńskiej Minister Rolnictwa
na temat wprowadzenia polskiej żywności do znanej
sieci duńskich marketów. Zniechęca ona duńczyków
do kupowania naszych rodzimych produktów, które
rzekomo mają zawierać „więcej pestycydów” niż duń-
skie i oznaczać „gorsze traktowanie zwierząt”.
W ten sposób blokowany jest eksport naszych produk-
tów do Danii.
W Polsce wiele osób
pracuje na „czarno”,
czego nie uwzględ-
nia się w oficjalnym
PKB i średniej krajo-
wej
Na wykresie zestawiono wielkość udziału szarej
strefy w tworzeniu PKB. W krajach, gdzie udział
szarej strefy jest wysoki, zarobki są niższe np. Ru-
munia, Bułgaria czy Polska. Natomiast w krajach,
gdzie udział szarej strefy jest nieznaczny, zarobki
w danym kraju są wyższe.
Wykres 9
10 000
12 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
EURO
EURO
EURO
Saldo eksportu - importu w wybranych krajach europejskich
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (2010 r.)
Hiszpania
Włochy
Grecja
Rumunia
Bułgaria
Litwa
Łotwa
Polska
Szwecja
Czechy
Holandia
Belgia
Irlandia
Norwegia
Finlandia
Słowacja
Słowenia
Niemcy
Dania
Szwajcaria
odporność na korupcję*
PKB/1 mieszkańca
(
euro)
*
(1) -
niska odporność na na korupcję ,
(10) -
wysoka odporność na na korupcję
Opracowanie własne na podstawie danych Transparency International oraz danych Eurostatu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Wielkość PKB/os a poziom transparentności i sektora publicznego w wybranych krajach (2010 r.)
10 000
20 000
30 000
40 000
60 000
50 000
70 000
Ukraina
Rumunia
Bułgaria
Turcja
Rosja
Litwa
Węgry
Polska
Hiszpan a
Japonia
Finlandia
Wielka Brytania
Niemcy
Dania
Austria
Holandia
5
0
10
15
20
25
30
35
%
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
10 000
0
EURO
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
pcja
04
06
03
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Rumunia
liczba przedsiębiorstw ogółem / 5 mln mieszkańców średnie roczne wynagrodzenie netto
(
euro)
udział % szarej strefy w PKB
średnie roczne zarobki netto
(
euro)
Liczba firm poszczególnych państw prowadzących działalność
wyłącznie na terenie własnego kraju (K)w2008, w przeliczeniu na 5 mln mieszkańców
oraz średnie rocznewynagrodzenie nettowtychpaństwach za 2008 r.
Wielkość udziału „szarej strefy” w stosunku do PKB w wybranych krajach
w porównaniu do średnich rocznych zarobków netto (2010 r)
Liczba przedsiębiorstw międzynarodowych na 5 mln mieszkańców
w porównaniu do wysokości średnich rocznych zarobków netto (2010 r.)
Dług publiczny w Polsce (mld zł)
Bułgaria
Łotwa
Grecja
Węgry
Polska
Portugalia
Włochy
Austria
Szwecja
Holandia
Belgia
Francja
Finlandia
Niemcy
08
431
466
506
527
598
670
748
770
816
Bułgaria Rumunia
Polska
Włochy
Austria Irlandia Francja Niemcy
EURO
2 000
3 000
4 000
5 000
Liczba
przedsiębiorstw
Liczba
przedsiębiorstw
02
15 000
20 000
25 000
30 000
Zależność wysokości średnich rocznych zarobków netto od PKB (2010)
EURO
01
10 000
0
Chiny
PKB/ 1 mieszkańca (
euro)
średnie roczne wynagrodzenie netto (
euro)
Polska
Hiszpania Japonia Wielka Brytania Niemcy
Szwecja Szwajcaria
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
i r
z r k net o od PKB (2010 r.)
Opracowanie własne na podstawie danych ATKARNEY „The Shadow Economy in Europe”
oraz danych Eurostatu
Im mniej szarej strefy w gospodarce państwa, tym
średnia wynagrodzeń w danym kraju jest wyższa.
Praca na czarno nie jest ujęta w PKB, więc oficjalna
średnia krajowa jest niższa niż średnia realna.