Page 22 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

22
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Na „likwidacji granic” przede wszyst-
kim skorzystały koncerny z bogatych
krajów„starej Unii”, powiększając bo-
gactwo swoich krajów.
Posiadając tzw. „efekt skali” osiągnięty na dotych-
czasowych rynkach, wielkie korporacje okazały się
największymi beneficjentami integracji europej-
skiej. Przewaga ekonomiczna tych firm jest zazwy-
czaj dużo większa niż korzyści dla przedsiębiorstw
pochodzących z krajów „nowej Unii”, uzyskiwane
dzięki niższym, krajowym kosztompracy.
Brak odpowiednich mechanizmów
prowadzi do upadku rodzimych, na-
rodowych firm, które nie są w sta-
nie konkurować z paneuropejskimi
przedsiębiorstwami.
Działanie to może prowadzić w konsekwencji
do upadku rodzimych firm „nowej” Unii lub nie-
uchronne przyjęcie na siebie roli jedynie podwyko-
nawców dla wielkich koncernów. W konsekwencji
prowadzi to do osłabienia konkurencyjności euro-
pejskiego rynku jako całości i spadku PKB krajów
„nowej” Unii.
W wyniku wprowadzenia wspólnej waluty, firmy
globalne z krajów starej Unii zyskały dodatkowe
ułatwienia w zdobywaniu małych rynków. W nie-
równej walce konkurencyjnej niszczyły lokalne
podmioty, które pozostawiały we własnym kraju
więcej wartości dodanej (więcej PKB) w porów-
naniu z inwestorami zagranicznymi. Szybciej za-
tem rósł import niż eksport. Skutkiem upadku
lokalnych firm stał się brak miejsc pracy w bied-
nych krajach i wyjazdy młodych ludzi do krajów
zamożniejszych w poszukiwaniu pracy. To z kolei
spowodowało zmiany w proporcjach tych, którzy
pracują w gospodarce, w stosunku do ogółu oby-
wateli. W ten sposób wartość PKB przypadająca
na jednegomieszkańca kraju dodatkowo zmalała.
Jak podkreślają niektórzy ekonomiści, w chwi-
li podjęcia decyzji o stworzeniu tzw. eurolandu
Unia Europejska nie była na to gotowa. Nie roz-
wiązano bowiem problemów związanych z ni-
Podczas budowy wspólnego obszaru gospodar-
czego nie stworzono mechanizmów, które da-
wałyby małym, lokalnym firmom, w mniejszych
krajach, szanse na konkurowanie z firmami glo-
balnymi, wywodzącymi się na ogół z Niemiec,
Francji czy Danii.
Zasady, jakie stwo-
rzono w UE bardziej
służą takim krajom
jak Niemcy, Francja
czy Dania, aniżeli
takim jak Polska,
Grecja czy Portuga-
lia