Page 23 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

23
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
ską konkurencyjnością mniej zamożnych państw
unijnych, które dołączyły do strefy euro. Innymi
słowy nie uwzględniono dysproporcji w rozwoju
gospodarczym pomiędzy krajami strefy euro.
Dotacje unijne powinny być przeznaczone
przede wszystkim na rozwój gospodarczy. Tym
czasem w naszym kraju większość środków unij-
nych przeznaczonych jest na konsumpcję (co tyl-
ko chwilowo wspomaga wzrost PKB). Część tych
środków przeznaczana jest także na dostosowa-
nie się Polski do przepisów unijnych, nie zawsze
korzystnych.
Ponadto w Polsce wprowadzamy często surow-
sze przepisy, aniżeli wymagają tego unijne dyrek-
tywy.
Przepisy, które blokują
inwestycje
Niektóre przepisy unijne wręcz ogra-
niczyły rozwój nowo przyjętych kra-
jów.
Do takich niewątpliwie możemy zaliczyć regu-
lacje dotyczące ochrony środowiska w zakresie
emisji CO
2
, czy unijny program „Natura 2000”.
W krajach tzw. „starej” Unii najpierw dokonano
inwestycji związanych z infrastrukturą, a dopie-
ro potem wprowadzono ograniczenia dotyczące
ochrony środowiska. W Polsce, po przystąpieniu
do Unii Europejskiej, od razu narzucono bariery
środowiskowe, które w wielu przypadkach unie-
możliwiły tworzenie infrastruktury.
Jeżeli połączyć to ze zjawiskiem większej korupcji
w tych krajach, które w ostatnich latach dołączyły
do Unii, to okazuje się, że przepisy unijne często
paraliżują rozwój inwestycji, które w krajach ”sta-
rej” Unii realizowano bez przeszkód i dodatko-
wych kosztów. Dziś mają one wpływ na wyższe
wynagrodzenia w tych państwach.
Pozornie równe szanse
dla rolników
Nasuwa się pytanie, dlaczego w sektorze rolnic-
twa, gdzie Polska ma duże szanse na eksport,
wprowadzono niekorzystny dla polskich rolników
system dopłat?
Jeżeli rolnik z Polski, dysponując
mniejszymi dotacjami unijnymi chce
być konkurencyjny, to przy porówny-
walnej ceniemaszyn, paliw i nawozów
na rynku europejskim, oszczędności
może szukać w niższych wynagrodze-
niach, aby zrekompensować niższe
dopłaty.
O tym, kto najbardziej korzysta na zasadach obo-
wiązujących w Unii Europejskiej pokazuje staty-
styka. W poniższej tabeli przedstawiono wzrost
PKB/os. w Euro w Polsce, Niemczech, Szwecji
i Szwajcarii w ostatnich 4 latach.
PKB/os. na osobę w Euro w wybranych krajach europejskich
Państwa
2008
2011
Zmiana w%
między 2008,
a 2011 rokiem
Polska
9 500
9 600
1,1 %
Niemcy 30 100
31 700
5,3 %
Szwecja 36 100
41 100
13,9 %
Szwajcaria 46 400 60 500
30,4 %
Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu