Page 24 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

24
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
W polskich firmach kapitał przypadający na jed-
nego zatrudnionego jest kilkakrotnie mniejszy,
w porównaniu z kapitałem przypadającym na
jednego pracownika w firmach z państw Europy
Zachodniej. Często proporcje te są nawet zbliżo-
ne do różnic w średnich wynagrodzeniach, czyli
czterokrotne.
Koszty finansowe stanowią jeden z podstawo-
wych składników ceny produktu, szczególnie
wprzypadku firmprodukcyjnych, zmuszonych fi-
nansować budowę zakładu, zakup lub wynajem
maszyn i urządzeń czy też zakup surowców do
produkcji. Dodatkowe koszty związane są tak-
że ze sprzedażą produktów. Chodzi na przykład
o konieczność udzielenia długich terminów płat-
ności dla dystrybutorów lub „płacenia za miej-
sce na półce w markecie”, co jest częstą praktyką
stosowaną w Europie. Niezbędny do tego kapi-
tał często stanowi największą część kosztów fi-
nansowych w cenie produktu. Przedsiębiorstwa,
które dysponują własnym kapitałem, oszczędza-
ją w ten sposób na niepłaceniu wysokich odse-
tek oraz kosztów bankowych.
Mając własny zapas kapitału, można więcej za-
ryzykować i oferować klientom dłuższe terminy
płatności. Dzięki temu można sprzedać towar za
wyższą cenę i w ten sposób pozyskać środki na
wyższe płace. Znacznie większe ryzyko finanso-
we ponoszą firmy, które muszą korzystać z kre-
dytów bankowych. Nie tylko od pożyczonych
pieniędzy spłacają odsetki, ale jeszcze nie mają
pewności czy otrzymają zapłatę za towar z odro-
czonym terminem płatności.
Zdarza się, że zachodnie koncer-
ny, wchodząc na nowe rynki, na-
wet przez 10 lat sprzedają swo-
je
produkty
poniżej
kosztów.
Wszystko po to, aby zlikwidować
lokalną konkurencję, podbić rynek
w danym kraju, osiągnąć efekt skali
na dystrybucji, a następnie czerpać
zyski.
Kiedy dysponuje się odpowiednio dużym ka-
pitałem, można zainwestować w zdobywanie
kolejnych rynków i w ten sposób osiągać efekt
skali, przekładający się na niższe koszty produkcji
i sprzedaży. Zaoszczędzone w ten sposób środki
można przeznaczyć na wyższe wynagrodzenia
dla pracowników.
Aby stworzyć miejsce pracy przedsiębiorca musi
posiadać odpowiedni kapitał. Stworzenie jedne-
go miejsca pracy w polskiej firmie produkcyjnej,
mogącej konkurować na rynku globalnym, kosz-
tuje od 100 tysięcy do kilku milionów złotych.
Przykład
Koszt budowy huty szkła okiennego wynosi 500 mln zło-
tych. Może w niej znaleźć zatrudnienie maksymalnie 300
osób. Utworzenie jednegomiejsca pracy wyniesie 1,7mln
złotych (500mln zł : 300 osób = 1 700 tys. zł).
Polscy przedsiębior-
cy mają kilkakrotnie
mniejszy kapitał niż
ich zachodni konku-
renci