Page 25 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

25
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
W fabryce okien dachowych koszt utworzenia jednego
miejsca pracy to suma od 450 tys. zł do 450 tys. Euro.
W wałbrzyskiej fabryce Toyoty koszt utworzenia miejsca
pracy wynosi ponad 1mln zł.
W firmie transportowej utworzenie stanowiska pracy dla
kierowcy to koszt zakupu TIR-a, na co trzeba wydać 100
tysięcy euro.
Przedsiębiorca, który posiada kapitał może stwo-
rzyć droższe, specjalistyczne miejsca pracy, za któ-
re oferuje wyższe wynagrodzenie.
Operator koparki, którego miejsce pracy jest droż-
sze, zarobi więcej, niż robotnik wykonujący pracę
przy pomocy łopaty i kilofa.
Jeśli porównamy kapitał największych polskich
przedsiębiorstw z ich bezpośrednimi zachodnimi
konkurentami w danej branży to kapitał naszych
rodzimych firm jest co najmniej 20 razy mniejszy.
Pytanie skąd polskie firmymają wziąć kapitał,
skoro polscy konsumenci wolą kupować pro-
dukty zagraniczne i w ten sposób powiększać
kapitał zachodnich konkurentów?
Na wykresie zestawiono wielkość PKB w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca (kolor czerwony)
oraz odporność sektora publicznego na korupcję
(kolor czarny). Odporność mierzona jest w punk-
tach od 0 do 10, gdzie 10 oznacza całkowitą czy-
stość i brak korupcji. Badanie zostało wykonane
w 2011 roku przez Transparency Internatio-
nal - międzynarodową organizacją zwalczającą
praktyki korupcyjne przede wszystkim w życiu
publicznym.
10 000
12 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
EURO
EURO
Saldo eksportu - importu w wybranych krajach europejskich
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (2010 r.)
Hiszpania
Włochy
Grecja
Rumunia
Bułgaria
Litwa
Łotwa
Polska
Szwecja
Czechy
Holandia
Belgia
Irlandia
Norwegia
Finlandia
Słowacja
Słowenia
Niemcy
Dania
Szwajcaria
odporność na korupcję*
PKB/1 mieszkańca
(
euro)
*
(1) -
niska odporność na na korupcję ,
(10) -
wysoka odporność na na korupcję
Opracowanie własne na podstawie danych Transparency International oraz danych Eurostatu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Wielkość PKB/os a poziom transparentności i sektora publicznego w wybranych krajach (2010 r.)
10 000
20 000
30 000
40 000
60 000
50 000
70 000
Ukraina
Rumunia
Bułgaria
Turcja
Rosja
Litwa
Węgry
Polska
Hiszpania
Japonia
Finlandia
Wielka Brytania
Niemcy
Dania
Austria
Holandia
EURO
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Korupcja
04
Liczba firm poszczególnych państw prowadzących działalność
wyłącznie na terenie własnego kraju (K)w2008, w przeliczeniu na 5 mln mieszkańców
oraz średnie rocznewynagrodzenie nettowtychpaństwach za 2008 r.
Buł
Liczba
EURO
10 000
0
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Wykres 10
Negatywny wpływ
korupcji na wielkość
PKB, a tym samym
wysokość naszych
zarobków