Page 26 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

26
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Z wykresu wynika, że
w krajach, w których ko-
rupcja jest niska, zarobki są wyższe
(np. Au-
stria, Dania, Francja). Tam, gdzie potęguje się
zjawisko korupcji, zarobki urzędników i obywateli
są mniejsze (np. Ukraina, Rumunia).
W krajach, w których korupcja jest ni-
ska, zarobki są wyższe.
Korupcja ma negatywny wpływ na gospodarkę,
wielkość PKB i wysokość zarobków.
Skorumpowany pracownik podejmu-
jąc decyzję kieruje się indywidualnym
interesem, a nie dobrem całej wspól-
noty ekonomicznej.
Szczególnie negatywny wpływ na gospodarkę
ma zjawisko urzędniczej korupcji. Zakłóca bo-
wiem funkcjonowaniemechanizmów rynkowych.
Wymusza ponoszenie dodatkowych kosztów
przez pracodawców (m. in. poszukiwanie dojścia
do urzędnika, uruchamianie kontaktów, znajomo-
ści, czy szukanie sposobu na wręczenie łapówki).
Z kolei urzędnik zamiast rozpatrywać sprawę bez
zbędnej zwłoki, przeciąga procedury, wydaje de-
cyzje w ostatnim możliwym terminie oraz stara
się wymusić wręczenie łapówki.
Zjawisko korupcji występuje w różnych obsza-
rach gospodarki, szczególnie tam, gdzie mamy
do czynienia z brakiem konkurencji. Zdarza się, że
pracownicy takich firm, zamiast rzetelnie wyko-
nywać swoje obowiązki wymuszają na klientach
przekazywanie dodatkowych „zachęt” lub „do-
wodów wdzięczności” za pozytywne lub szybkie
załatwienie sprawy.
Przykład
W Polsce na niektóre specjalistyczne zabiegi medyczne
pacjenci oczekują w długich kolejkach i na swój termin
czekają nawet pół roku lub dłużej. Taka sytuacja prowa-
dzi do korupcji.
Jak zatemwalczyć z korupcją?
Przede wszystkim należy rozwijać wolny rynek
i wolną konkurencję we wszystkich możliwych
obszarach. Trzeba także poprawić jakość obowią-
zującego prawa, aby było przejrzyste, jednorodne
i w czytelny sposób regulowało kwestie związa-
ne z życiem gospodarczym. Takie rozwiązania nie
dawałyby możliwości korupcji przez urzędników.
Ponadto edukacja obywateli oraz transparentność
administracji przyczyniają się do ograniczenia zja-
wiska korupcji.
Niektórzy usprawiedliwiają korupcję niskimi za-
robkami, gdyż:
• mało zarabiający urzędnik chce sobie dorobić
„prezentem”,
• lekarz jedzie na zagraniczne „szkolenie” - wcza-
sy za pieniądze zagranicznych koncernów
farmaceutycznych, a potem w dowód wdzięcz-
ności przepisuje ich leki, nie zawsze lepsze i tań-
sze.
Zachowania korupcyjne to przejaw stosowania
indywidualnej strategii przetrwania nie myśląc
o interesie wspólnoty gospodarczej. Wysoka ko-
rupcja na pewno przyczynia się do spadku śred-
nich wynagrodzeń w kraju.