Page 27 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

27
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Niski poziom zaufa-
nia społecznego
Niebagatelny wpływ dla rozwoju gospodarki, a tym
samymbudowania dobrobytu, ma poziomspołecz-
nego zaufania. To ono kształtuje właściwe relacje
międzyludzkie, ułatwia porozumiewanie się i sprzy-
jawspółpracy przy realizacji wspólnych celów,
Pozytywnym tego przykładem są zamożne kraje
Skandynawskie. 70 proc. mieszkańców Norwegii,
Danii i Szwecji deklaruje, że ma zaufanie do innych
ludzi. To powszechne przekonanie pozwoliło na
ukształtowanie świadomego społeczeństwa oby-
watelskiego, gdzie obywatel czy firma nie oszukują,
bo wiedzą, że oszukiwaliby samych siebie. Wszyst-
kich łączy świadomość, że podatki się opłacają, bo
szybko do nich wrócą jako: świetne drogi, szkoły,
lecznictwo, sprawna i życzliwa policja itd.
W Polsce wskaźnik zaufania sięga ledwie 10 proc.
To zapewne jedna z przyczyn dysproporcji w roz-
woju gospodarczym między naszym krajem,
a zamożnymi państwami Skandynawii czy Europy
Zachodniej.
Powszechne zaufanie społeczne sta-
nowi smar i oliwę dla gospodarczegowzrostu.
Jakie są warunki sprawnego działania tego mecha-
nizmu?
• Odbiorca ufa dostawcy
.
Wówczas mniej kosz-
tują kontrole dostaw, krócej i taniej negocjuje
się ceny i warunki współpracy.
• Pracodawca ufa pracownikowi
,
że ten rzetelnie
i z zaangażowaniemwykonuje swoje obowiązki.
Nie ma wówczas potrzeby wydawania dodat-
kowych środków na nadzorowanie pracownika.
Kontrola spełnia wyłącznie funkcję informacji
zwrotnej, związanej z wychwytywaniem pomy-
łek itp.
• Pracownik ufa pracodawcy
, że ten dotrzyma
warunków umowy zatrudnienia i wynagrodze-
nia.
• Partner w biznesie ufa wspólnikowi
.
Optymal-
ne negocjacje handlowe to takie, w których
obie strony wygrywają, obie strony otrzymują
długofalowe korzyści z nawiązanej współpracy,
obie dochowają warunków umowy.
Wyborca ufa politykowi,
że ten postępuje
w trosce o bezpieczeństwo i rozwój gospodar-
czy kraju.
• Przedsiębiorcaufaurzędnikowi
, że podejmo-
wane przez niego decyzje służą dobru wspól-
noty gospodarczej, w której funkcjonuje.
Urzędnik ufa przedsiębiorcy
, że ten postę-
puje zgodnie z przepisami prawa, działając na
rzecz rozwoju firmy oraz własnego kraju i dlate-
go nie kontroluje go zbyt często.
Klient ufa rodzimemu producentowi
.
Jest
przekonany, że kupuje produkt, który speł-
ni jego oczekiwania i że zarobione pieniądze
przedsiębiorca zainwestujew rozwój oraz two-
rzenie kolejnych miejsc pracy.
Ustawodawca ufa swoim obywatelom
i nie
tworzy opresyjnego systemu prawa, którego
stosowanie jest niezwykle kosztowne i wyma-
gające rozbudowanej urzędniczej machiny.
Jakie są konsekwencje powszechnego braku
zaufania?
W
przedsiębiorczości
zaufanie
wpływa
na poziom kosztów związanych z zawie-
raniem umów
(poszukiwanie i gromadzenie
informacji, prowadzenie rozmów i podejmowanie de-
cyzji, nadzorowanie realizacji oraz egzekwowanie praw
i postanowień umowy)
i funkcjonowaniem firmy
(koszty nadzoru nad realizacją zarządzeń, pomiaru
wydajności pracowników, przetwarzania informacji)
.
Koszty takie obciążają cenę produktu. Jeśli ceny
krajowych towarów i usług nie będą konkurencyj-
ne, polskich produktów nikt nie kupi. Gospodarka
przestanie się rozwijać.
Skoro zaufanie wpływa na wysokość wspomnia-
nych kosztów, można przyjąć, że jego znaczenie
jest dla gospodarki kluczowe. Społeczne zaufanie
pomaga przecież tworzyć korzystny klimat do
podejmowania działań związanych z ryzykiem,
w tym inwestycji.