Page 28 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

28
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Społeczeństwa krajów o wysokim poziomie za-
ufania są bardziej efektywne i sprawniej funkcjo-
nują. Zarówno rządzący, jak i obywatele takich
państw czują się odpowiedzialni za system, któ-
rego są częścią.
Niski wskaźnik zaufania wśród polskiego społe-
czeństwa jest konsekwencją trudnych dziejów
naszego narodu. Najpierw w czasach zaborów
przez ponad 100 lat pozbawieni byliśmy własnej
państwowości. 50 lat komunizmu to z kolei okres,
kiedy państwo występowało przeciwko własnym
obywatelom. Po 1989 roku nastała w Polsce nowa
rzeczywistość gospodarcza. Otworzyła się dla nas
szansa zbudowania wspólnoty ekonomicznej, któ-
ra powinna opierać się na zaufaniu. To właśnie ono
jest niezbędnym elementem funkcjonowania no-
woczesnych gospodarek.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że
na zaufanie
trzeba sobie zasłużyć
.
Każdy z nas w pewnym
momencie otrzymuje kredyt zaufania. Prezen-
tując swoją wiedzę, wartości i postawę dajemy
gwarancję, że spełnimy oczekiwania jakie ma wo-
bec nas druga osoba i społeczeństwo. Jeśli od-
powiedzialnie będziemy pełnić swoje społeczne
role, zasłużymy na zaufanie w przyszłości, jeśli nie,
utracimy je.
Warto zastanowić się, czy my Polacy nie ufamy in-
nym bo sami nie postępujemy fair ?
Istnieje ścisła zależność między poziomem spo-
łecznego zaufania, a rozwojem gospodarczym,
który z kolei przekłada się poziom średniego
wynagrodzenia. Wzajemne zaufanie sprawia, że
wspólnota jako całość jest bardziej efektywna,
efektywniej też wytwarza swoje towary, dzięki
czemu ma większe szanse na konkurowanie na
rynku krajowym i globalnym, wypracowanie zy-
sków, które można zainwestować w rozwój i two-
rzenie nowych miejsc pracy.
Brak zaufania w relacjach pracodawca – pracow-
nik sprawia, że koszty zatrudnienia są obciążo-
ne środkami finansowymi przeznaczonymi na
system kontroli. W takiej sytuacji pieniądze, któ-
re mogłyby być przeznaczone na podwyżkę dla
kontrolowanego, zarabia kontrolujący.
Wyznacznikiem poziomu społecznego zaufania
jest sprawność państwa. Kiedy działające w jego
imieniu struktury zawodzą, wówczas obywatel
przestaje identyfikować się z państwem jako eko-
nomiczną wspólnotą. Wciągu ostatnich dwudzie-
stu lat zaufanie społeczne jest dobremnagminnie
trwonionym przez rządzących. Afera Rywina,
afera hazardowa odkryły patologiczny system
tworzenia prawa podporządkowanego wąskim
grupom interesów. Fala bankructw biur podróży
czy afera związana z Amber Gold pokazała z kolei,
że państwo nie jest w stanie tworzyć sprawnego
systemu regulacji chroniącego swoich obywate-
li. To po stronie państwa leży stworzenie takich
mechanizmów, które nie dopuszczają do funkcjo-
nowania na rynku nieuczciwych pomiotów go-
spodarczych.
Jeżeli obywatele chcą mieć lepsze państwo, mu-
szą się nim bardziej interesować i przykładać
większą uwagę m.in. do wyborów parlamentar-
nych.