Page 29 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

29
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
PKB = konsumpcja w Polsce
+ (eksport – import)
Powróćmy do punktu wyjścia naszych rozważań,
czyli wartości PKB/os. W przybliżeniu określa on
średnie wynagrodzenie przypadające na obywa-
tela danego kraju. Ponieważ PKB w Polsce jest ni-
ski, mało zarabiamy. Skoro mało zarabiamy, mało
konsumujemy.
Z przytoczonej definicji PKB wynika, że wartość
konsumpcji jest bardzo ważnym składnikiem
wpływającym na jego wielkość. Jeśli w kraju kon-
sumujemy mało, w niewielkim stopniu przyczy-
niamy się do wzrostu PKB. Ponieważ zarabiamy
mało, często szukamy tańszych towarów z impor-
tu, co dodatkowo (zgodnie z powyższą definicją)
działa na minus dla naszego Produktu Krajowego
Brutto.
Ktoś nieobeznany w zasadach ekonomii mógłby
pomyśleć, że aby doprowadzić do wzrostu PKB,
Niska siła nabywcza
polskiego społe-
czeństwa
trzeba więcej konsumować, czyli wydawać wię-
cej pieniędzy. Gdybyśmy mieli ich więcej, mogli-
byśmy za nie więcej kupić. Wtedy wzrosłoby PKB,
wzrosłyby też nasze wynagrodzenia. Moglibyśmy
więcej konsumować, a przez to napędzalibyśmy
wzrost gospodarczy. Czy w ten sposób wpadliby-
śmy w „koło wiecznej szczęśliwości”? Niestety nie
tędy droga. Wyjaśnijmy dlaczego.
Idąc dalej tokiem rozumowania naszego ”ekono-
micznego laika” pieniądze na zwiększoną kon-
sumpcję możemy uzyskać dostając podwyżkę,
można je też dodrukować albo od kogoś poży-
czyć. Zastanówmy się jednak, co stałoby się wów-
czas z naszą gospodarką i naszymi zarobkami?
Sztuczne podniesienie
wynagrodzeń
Wyobraźmy sobie, że nagle pensje w naszym kra-
ju wzrastają dwukrotnie. W tej sytuacji, polskie
produkty obciążone wysokimi kosztami pracy
stają się niekonkurencyjne wobec towarów za-
granicznych. Nie można ich więc wyeksportować.
Trudniej także sprzedać je w kraju, bo konsument
wybrałby tańsze produkty z importu.
W konsekwencji polscy producenci z powodu
braku zbytu na swoje produkty zmuszeni są za-
mknąć swoje zakłady, zagraniczni inwestorzy
przenoszą swoje zakłady do tańszych krajów, Po-
lacy tracą pracę, rośnie liczba bezrobotnych a wy-
nagrodzenia maleją. Teoretycznie można temu
zapobiec, zabraniając kupowania obywatelom
zagranicznych produktów i wyjazdów na urlopy
do innych krajów. W praktyce takie rozwiązanie
jest niemożliwe.
Sztuczne podniesienie wynagrodzeń
spowoduję utratę miejsc pracy.
Wzrost płac musi być poparty wzro-
stem indywidualnej efektywności
pracy i siłą gospodarki wspólnoty
ekonomicznej w której żyjemy.