Page 3 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

3
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Od autorów
Szanowni Państwo !
Każdy chciałby zarabiać tyle, żeby wystarczyło mu na
godne życie. Właśnie to pragnienie skłania wielu Polaków
do emigracji zarobkowej do innych krajów europejskich.
Niesie to z sobą negatywne skutki dla Polski.To wszyst-
ko skłania nas do zadania kilku pytań. Skoro w bogatych
państwach Europy Zachodniej zarabia się czterokrotnie
więcej, to dlaczego u nas w kraju nie jest możliwy szyb-
ki wzrost wynagrodzeń? Dlaczego tam są miejsca pracy,
a u nas w Polsce, pomimo, że są niskie wynagrodzenia,
jest tak wysokie bezrobocie? Co możemy zrobić, żeby za-
robki w Polsce były takie jak w Holandii, Niemczech czy
Danii?
Co zrobić aby czerpać korzyści z wolnoryn-
kowej gospodarki globalnej?
Musimy sobie uświadomić, że
nasze wynagrodzenia
zależą
od wielu czynników, a
przede wszystkim od
efektywności gospodarczej wspólnoty, do której
należymy.
Siła ekonomiczna wspólnoty gospodarczej, zależy od
wszystkich obywateli. Każdy z nas w różnym stopniu ma
wpływ na efektywność polskiej gospodarki w zależności
od roli jaką pełni w danej wspólnocie.
Wpływna efektywność gospodarczą naszej wspólnotymają:
politycy
, którzy powinni tworzyć dobre prawo,
służące rozwojowi kraju, a nie sprzyjające określonym,
wąskim grupom interesów,
urzędnicy
, którzy powinni interpretować prawo tak,
aby sprzyjało ono obywatelom, a nie skierowane było
przeciwko nim,
wszyscy przedsiębiorcy
, a szczególnie ci, którzy
posiadają motywacjędo systematycznego rozwijania
swoich firm, już nie z powodów zaspokajania
własnych potrzeb, lecz z potrzeby rozwoju kraju,
media i środowiska opiniotwórcze,
które rzetelnie
informują społeczeństwo o rozwoju gospodarczym
wspólnoty ekonomicznej,
pracownicy
, którzy wiedzą co ma wpływ na wzrost
ich wynagrodzeń i poprawiają swoją efektywność,
konsumenci
, którzy wiedzą jak efektywnie wydawać
swoje pieniądze tak, aby powiększyć PKB i aby część
wydawanych przez nich pieniędzy do nich powróciła,
• a szczególnie
wyborcy
, którzy powinni wybierać
polityków
działających
na
rzecz
rozwoju
gospodarczego kraju.
Jeżeli wszystkie grupy społeczne będą dbały o rozwój
naszej wspólnoty ekonomicznej, wtedy
w Polsce
PKB będzie rosło przynajmniej 10 proc. rocznie
i równocześnie o tyle, co rok, będą rosły nasze
wynagrodzenia
.
W czasach zaborów, wojen i komunizmu Polacy by
przetrwać zmuszeni byli działać przeciwko instytucji
państwa, które wówczas nie należało do nich. Teraz
w Polsce mamy pełną wolność polityczną i ekonomiczną.
Możemy więc uczyć się tworzenia w naszym kraju
dobrobytu poprzezwspółdziałanie całego społeczeństwa,
a nie tylko poświęcać czas i energię na dzielenie biedy lub
koncentrować się na indywidualnej strategii przetrwania.
Należymy do różnych wspólnot gospodarczych, takich
jak gmina, miasto, powiat, województwo, państwo, Unia
Europejska. Z ekonomicznego punktu widzenia najważ-
niejsze znaczenie ma dla nas wspólnota polska. Od jej
kondycji zależą nasze wynagrodzenia oraz świadcze-
nia. Dla przykładu, wydatki publiczne w Polsce w 2011
roku wyniosły 17 857 zł/os. W tym samym okresie war-
tość przyznanych Polsce dotacji z UE, w przeliczeniu na
1 osobę, wyniosła 357, 54 zł. Wniosek z tego, że ekonomicz-
ne korzyści jakie czerpiemy z polskiej wspólnoty są dla nas
50 razy większe niż z dotacji unijnych.
Unia Europejska jest wspólnotą administracyjno –
polityczną, natomiast gospodarczo każdy kraj rozwija się
osobno.
Doceniając wszystkie korzyści jakie płyną z faktu,
że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, najwyższy
czas byśmy w Polsce przy realizacji własnych intere-
sów dbali także o interes ekonomiczny wspólnoty
polskiej, do której należymy i z której najwięcej czer-
piemy.
Wówczas wzrośnie jej efektywność gospodarcza,
a to wpłynie również na poprawę naszego dobrobytu
i wynagrodzeń.
Przekazujemy Państwu materiał, w którym szukamy
odpowiedzi na pytanie
„Dlaczego w Polsce wciąż zarabiamy
4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej
i przestaliśmy się do nich zbliżać? Czy my Polacy potrafimy
korzystać zdobrodziejstw jakiedajenamglobalnagospodarka
„wolnorynkowa”?
Materiał ten powstał na bazie doświadczeń FAKRO
w prowadzeniu biznesu i rozwoju sprzedaży na rynku
krajowym jak również na wielu zagranicznych rynkach.
Zapraszamy Państwa do lektury, dyskusji oraz do
osobistych przemyśleń.
Zespół Fundacji „Pomyśl o przyszłości”