Page 32 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

32
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
raz większy kredyt, bez możliwości dalszego zadłużania
się
? Przyjdzie kiedyś taki moment, że będziemy zdani
wyłącznie na własne siły.
I cowówczas?
„Dzikie zwierzę
hodowane w zagrodzie, w którym zaniknie instynkt
przetrwania, wypuszczone na wolność ginie”.
My Polacy nieustannie mówimy, że chcielibyśmy
zarabiać więcej. Realizacja tego zamierzenia jest
realna, pod warunkiem, że wspólnie będziemy
działać na rzecz wzrostu gospodarczego naszego
kraju
. Musimy też nauczyć się postrzegać państwo
jako ekonomiczną wspólnotę, której członkowie chcą
razem realizować jasno wytyczony cel - budowanie
dobrobytu. Stanie się to możliwe, kiedy wszyscy ze-
chcemy sięgnąć po
rezerwy gospodarczego rozwo-
ju ukryte w ekonomicznej obywatelskiej wiedzy
.
Tylko wtedy będziemy w stanie zrozumieć przyczyny
słabości naszego wolnego rynku. Jednak, aby coś na-
prawić, trzeba najpierw postawić właściwą diagnozę,
zastanowić się nad przyczyną negatywnych zjawisk.
Tylko wtedy można je wyeliminować lub osłabić ich
działanie.
Potrzeba ekonomicznej edukacji obywatelskiej doty-
czy zatemwszystkich, bez wyjątku:
• polityków, aby tworzyli dobre prawo, służące roz-
wojowi kraju, aby rodzime przedsiębiorstwa mogły
być konkurencyjne w kraju i zagranicą;
• urzędników, aby stosowali prawo tak, by służyło
obywatelom i gospodarce, a nie skierowane było
przeciwko nim;
• przedsiębiorców, aby mieli motywację do dalszego
rozwijania swoich firm już nie z powodów zaspoka-
jania swoich potrzeb, lecz potrzeby rozwoju kraju;
• pracowników, aby wiedzieli, co ma wpływ na wzrost
ich wynagrodzeń, podnosili swoje kwalifikacje oraz
dbali o efektywność własnych przedsiębiorstw;
• konsumentów, aby wiedzieli, jak efektywnie wyda-
wać swoje pieniądze, aby powiększyć PKB oraz aby
część wydawanych przez nich pieniędzy do nich po-
wróciła;
• środowisk opiniotwórczych, aby mogły dalej prze-
kazywać społeczeństwu wiedzę o gospodarce;
• wyborców, aby świadomie uczestniczyli w wybo-
rach, a znajomość ekonomicznych reguł funkcjono-
wania Wspólnoty dała przyzwolenie rządzącym na
przeprowadzenie potrzebnych reform w kraju ta-
kich jak: reforma służby zdrowia, emerytalna, szkol-
nictwa wyższego, ochrony środowiska i innych.
Jeśli wszyscy podążymy w tym samym kierunku, bę-
dziemymogli z powodzeniemwspółzawodniczyć z in-
nymi, zamożniejszymi krajami, na wspólnym obszarze
handlowym, jakim jest Unia Europejska.
Dziś Potrzebna jest
Solidarność II,
tym razem przy
budowaniu polskiej wspólnoty ekonomicznej.
Zachęcamy do dyskusji na temat zaprezentowanych
tez i zadawania pytań. Odpowiadając na Państwa wąt-
pliwości będziemy starali się uzupełniać powyższy
materiał.
Jeśli Twoim zdaniem są jeszcze inne
przyczyny tego, że w Polsce zarabiamy mniej
niż w krajach Europy Zachodniej,
napisz do nas na adres:
biuro@pomysloprzyszlosci.org
Najciekawsze spostrzeżenia
zostaną opublikowane.