Page 33 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

33
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Pytania i odpowiedzi
Pytanie 1
?
Dlaczego w Polsce brak jest miejsc pracy,
a są one w krajach Europy Zachodniej
i to bardziej płatne?
Odpowiedź na to pytanie można uzyskać analizując każ-
dy z powodów podanych w niniejszym opracowaniu pt:
„Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w boga-
tych krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się do nich
zbliżać?”
Polska przystępując do Unii Europejskiej i do światowych
organizacji handlu otworzyła swoje granice dla więk-
szości towarów i usług pochodzących z całego świata.
Jednak w światowej rywalizacji gospodarczej pomiędzy
państwami, polskim firmom trudno jest wyproduko-
wać i sprzedać swoje produkty nawet na polskim rynku.
Nie są one też konkurencyjne w stosunku do produktów
z innych państw.
Skoro nasze potrzeby (polskich konsumentów) zaspo-
kajają inne wspólnoty ekonomiczne, nie powstają u nas
nowe miejsca pracy, tylko w tych innych wspólnotach.
Pytanie dlaczego my Polacy nie zaspokajamy potrzeb
innych wspólnot i w ten sposób nie tworzymy u siebie
miejsc pracy? Ponieważ jako wspólnota często produku-
jemy i sprzedajemy zbyt drogo i nasze produkty nie są
konkurencyjne.
Odwołajmy się do jednego z przykładów. My Polacy ma-
sowo jeździmy na narty do Austrii, czy Włoch. Jednym
z obiektywnych powodów są wyższe góry i chęć pozna-
nia nowych regionów. Do naszego kraju przyjeżdża zni-
koma ilość turystów. Polska też mogłaby przygotować
ciekawą ofertą narciarską dla własnych i zagranicznych
turystów, ale nie pozwalają na to polscy urzędnicy. In-
westor, który chciałby w kraju wybudować wyciągi i tra-
sy narciarskie, musi zdobyć ponad 20 różnego rodzaju
pozwoleń. Do każdego pozwolenia potrzebne są opi-
nie ekspertów. Jeżeli do kosztów uzyskania pozwoleń
i ekspertyz dodamy koszty opłat za zamianę przeznacze-
nia gruntu, to całkowity koszt przygotowania inwestycji
może być nie mniejszy niż koszt zakupu krzesełkowego
wyciągu narciarskiego. W innych krajach tego typu uciąż-
liwości dla inwestorów nie istnieją. Uwzględniając fakt, że
sezon narciarski w Polsce jest krótszy niż w Alpach, kar-
net na wyciągi w Polsce musi być droższy niż w Austrii.
W tej sytuacji zagraniczni turyści raczej nie decydują się
na narciarski urlop w Polsce, a budowa w Polsce stacji
narciarskich jest obarczona ogromnym ryzykiem. Przy-
kładem tego jest chociażby ośrodek narciarski Jaworzyna
Krynicka , który po 14 latach działalności jeszcze nie odro-
bił kosztów związanych z jego powstaniem.
Pytanie 2
?
Wydaje się, że to poniekąd błędne koło:
kupuje się rzeczy „obce” bo są tańsze, po-
nieważ mało się zarabia, a mało się zara-
bia bo mało się kupuje rodzimych produk-
tów, które są drogie. Jestem przekonany,
że wiele osób uważa rodzime produkty
za najlepsze, a mimo to wybiera zagra-
niczne, bo ma określony budżet i musi się
w nim zmieścić, czyli właśnie efektywnie
wydawać pieniądze.
Celem naszej edukacji jest to, aby klient w momencie po-
dejmowania decyzji o zakupie pamiętał o BONUSIE, który
do niego wróci. Nie zawsze to co najtańsze na pierwszy
rzut oka jest najbardziej opłacalne i najbardziej korzystne ...
W czerwcu 2006 roku przeprowadzono badania, jakimi
motywami kierują się klienci podczas dokonywania za-
kupów? Przebadano wówczas grupę 1000 Polaków, któ-
rych zapytano czym kierują się kupując produkt, coma dla
nich znaczenie w czasie podejmowania decyzji o zakupie
towaru.
Wyniki, które uzyskano były następujące:
- 82 % klientów zwraca uwagę na cenę produktu
i jego opłacalność,
- 59 % zwraca uwagę na jakość produktu,
- 37 % zwraca uwagę na markę,
-
13
%
polskich konsumentów przy zakupie
zwraca uwagę na pochodzenie produktu.
Oznacza to, że tylko 13 proc. konsumentów w Polsce
dokonuje pełnej analizy opłacalności dokonywanego
zakupu.