Page 34 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

34
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
W uproszczeniu można przyjąć, że w produktach wypro-
dukowanychw Polsce przez polskie firmy jest co najmniej
10-20 proc. więcej wartości dodanej w Polsce niż w pro-
duktach wyprodukowanych w Polsce przez zagraniczne
koncerny, a więc o tyle więcej korzyści otrzymuje polski
konsument. Dlatego też ważne jest, aby przy dokonywa-
niu konsumenckich wyborów interesować się dodatko-
wymi korzyściami, w miarę możliwości je uwzględniać
i w ten sposób podnosić własny poziom życia oraz całej
wspólnoty.
Pytanie 3
?
W czym jest lepszy biznes podstawowy
(pierwotny) od biznesu wtórnego skoro
powinien być inaczej traktowany przez
państwo?
Obydwa rodzaje biznesów są jednakowo ważne dla roz-
woju gospodarczego wspólnoty. Jednak biznes wtórny
przeważnie konkuruje wewnątrz danej wspólnoty, czyli
jeżeli jedna firma upada to jej rolę przejmuje inna firma
z tej samej wspólnoty np. jeżeli upadnie jeden sklep osie-
dlowy to w jego miejsce powstanie drugi.
Natomiast w biznesie podstawowym (pierwotnym) naj-
częściej polskie firmy konkurują z firmami spoza wspól-
noty. Jeśli rodzima firma upadnie lub się nie rozwinie, jej
rolę może przejąć firma spoza polskiej wspólnoty eko-
nomicznej. Wtedy automatycznie wartość dodana oraz
miejsca pracy opuszczą polską wspólnotę.
Biorąc również pod uwagę fakt, że biznes podstawowy
(pierwotny) generuje miejsca pracy w biznesie wtórnym
to w przypadku upadku firmy z biznesu podstawowe-
go (pierwotnego) pracę stracą także osoby zatrudnione
w biznesie wtórnym danej wspólnoty. Właśnie dlatego
w krajach, w których politycy rozumieją funkcjonowa-
nie gospodarki rynkowej, występuje wsparcie państwa
dla biznesu podstawowego (pierwotnego). Z firmami
tymi zmuszone są konkurować polskie przedsiębior-
stwa z biznesu podstawowego, które takiego wsparcia
nie otrzymują. Nic dziwnego, że nasz rodzimy biznes ma
ograniczone szanse w takiej konkurencji.
Pytanie 4
?
Jak ustawa podatkowa może motywo-
wać przedsiębiorców do rozwoju swoich
firm?
Przykładówmożna podać wiele, lecz najlepiej sięgnąć do
sprawdzonych rozwiązań, stosowanych w krajach któ-
re osiągnęły największy sukces gospodarczy. W krajach
tych przedsiębiorstwo, które zakupiło nową maszynę,
urządzenie do produkcji, może od razu dokonać pełnej
amortyzacji tego urządzenia. Koszt nowo zakupionego
urządzenia pomniejsza podstawę opodatkowania, czyli
automatycznie zmniejsza podatek dochodowy płacony
przez przedsiębiorcę w roku, w którym dokonał zakupu.
Ten niezapłacony podatek dochodowy zostanie „odda-
ny” państwu w latach kolejnych i to w zwiększonej war-
tości.
Takie rozwiązanie jest efektywne zarówno dla przedsię-
biorcy jak i państwa, z następujących powodów:
• Zachęca przedsiębiorców do inwestowania w rozwój
firmy (większą sprzedaż) lub nową technologię (lep-
szą jakość) - przedsiębiorca woli kupić maszynę i pła-
cić mniejszy podatek.
• Zmniejsza ryzyko przedsięwzięcia, gdyż podatek
przedsiębiorca zapłaci dopiero po uzyskaniu zysku
netto.
• Zwiększa płynność finansową przedsiębiorcy – po-
przez odroczenie podatku przedsiębiorca dysponuje
dodatkowymi środkami i niemusi ubiegać się o kredyt.
• Zapłacony przez przedsiębiorcę podatek dochodo-
wy w latach kolejnych będzie wyższy, gdyż przedsię-
biorstwo będzie większe i bardziej konkurencyjne.
• Nie wymaga indywidualnego ubiegania się przed-
siębiorcy o ulgi podatkowe, pisania podań i wydawa-
nia decyzji, kontroli zgodności wykorzystania ulgi itp.
lecz obowiązuje z mocy ustawy i przysługuje każde-
mu, kto chce inwestować.
Pytanie 5
?
Kiedy polscy pracodawcy zaczną więcej
płacić
Polscy pracodawcy będą mogli więcej płacić, jeśli polska
gospodarka będzie tak efektywna jak gospodarki kra-
jów zachodnich. Sztuczne podniesienie wynagrodzeń
spowoduje, ze produkcja towarów czy usług stanie się
droższa, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu ich
cen. Tymczasem polskie przedsiębiorstwa muszą konku-