Page 4 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

4
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
5
Powód 1
Mała liczba osób wytwarzających PKB w przeliczeniu na wszystkich obywateli
7
Powód 2
Polskie prawo nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu naszego kraju
7
Powód 3
Polskie przedsiębiorstwa nie posiadają tzw. efektu skali
9
Powód 4
Słabo rozwinięta infrastruktura
9
Powód 5
Brak dobrego klimatu do tworzenia bogactwa
10
Powód 6
Wmiędzynarodowympodziale pracy, w Polsce tworzy się tańsze i mniej stabilnemiejsca
zatrudnienia w porównaniu z krajami Europy Zachodniej
11
Powód 7
Polska posiada znikomą ilość firm rodzimych o znaczeniu globalnym, czyli firm z grupy
biznesu podstawowego (pierwotnego)
12
Powód 8
Konsumowanie produktów z importu lub produkowanch w Polsce przez zagraniczne
koncerny, „pomniejsza” polski PKB, czyli średnie, krajowe wynagrodzenie
13
Powód 9
Nasza polska wspólnota gospodarcza mało eksportuje
14
Powód 10
Nasza polska wspólnota jest mało innowacyjna
15
Powód 11
Nasza polska wspólnota gospodarcza płaci wysokie odsetki od zaciągniętego przez
państwo długu
17
Powód 12
Nasz rynek jest otwarty dla zagranicznych produktów, natomiast polskim firmom czę-
sto różnymi metodami blokuje się dostęp do zachodnich rynków zbytu
19
Powód 13
Polskie produkty mają gorszy wizerunek i dlatego świat płaci za nie mniej niż na
przykład za produkty niemieckie
20
Powód 14
W Polsce wiele osób pracuje na „czarno”, czego nie uwzględnia się w oficjalnym PKB
i średniej krajowej
21
Powód 15
Zasady, jakie stworzono wUE bardziej służą takim krajom jak Niemcy, Francja czy Dania,
aniżeli takim jak Polska, Grecja czy Portugalia
22
Powód 16
Polscy przedsiębiorcy mają kilkakrotnie mniejszy kapitał niż ich zachodni konkurenci
24
Powód 17
Negatywny wpływ korupcji na wielkość PKB, a tym samymwysokość naszych zarobków
25
Powód 18
Niski poziom zaufania społecznego
27
Powód 19
Niska siła nabywcza polskiego społeczeństwa
29
Powód 20
Opóźnienia w procesach prywatyzacji i we wprowadzeniu trudnych reform
(informacje na stronie www.pomysloprzyszlosci.org)
Powód 21
Marnotrawstwo pieniędzy naszej państwowej wspólnoty
(informacje na stronie www.pomysloprzyszlosci.org)
Podsumowanie
32
Pytania i odpowiedzi
35