Page 5 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

5
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Wprowadzenie
Najbardziej popularną miarą bogactwa i znaczenia
kraju w świecie jest całkowita wartość produkcji
wytworzonej w danym kraju, w określonym roku
czyli Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przeliczeniu
na jednegomieszkańca (PKB/os.).
Ponieważ PKB/os. jest miarą efektywności całej
wspólnoty gospodarczej, istnieje prosta zależność
pomiędzy wielkością PKB/os. a średnim wynagro-
dzeniemw danej wspólnocie.
Wykres 1
Wykres 1 pokazuje zależność pomiędzy PKB/os.
a średnim wynagrodzeniem w poszczególnych
krajach. Zależność ta jest wprost proporcjonalna.
Gdy PKBwzrasta – społeczeństwo się bogaci (śred-
nie wynagrodzenie rośnie), gdy PKB maleje – spo-
łeczeństwo ubożeje.
W krajach, gdzie PKB/ 1 os. jest wyso-
kie, ludzie odpowiednio więcej zara-
biają.
Żeby zrozumieć jak powiększyć PKB/os., musimy
wiedzieć co to jest i jak ten wskaźnik się wylicza.
Produkt Krajowy Brutto (PKB)
możemy zdefi-
niować na różne sposoby:
1. Od strony produkcyjnej
PKB jako suma wartości dóbr wytworzonych
w Polsce w określonym roku liczony jako:
PKB= sumawartości dodanej zewszystkich
gałęzi produkcji narodowej
Definicja ta posługuje się pojęciem
wartości
dodanej
, która oznacza przyrost wartości dóbr
w wyniku określonego procesu projektowania
produktu, produkcji i dystrybucji.
2. Od strony konsumpcyjnej
PKB jako suma konsumpcji wPolsce, powiększona
o eksport i inwestycje, a pomniejszona o import.
Czyli jeżeli eksportujemy, to PKB rośnie, jeżeli im-
portujemy, PKB maleje.
PKB = konsumpcja w Polsce +
(eksport – import) + inwestycje
Jeśli rośnie PKB to znaczy, że więcej
wytwarzamy, a jeśli więcej wytwarza-
my to przybywa miejsc pracy i może-
my więcej zarabiać.
Jeśli na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na
pracowników, wartość pracy automatycznie ro-
śnie. Wówczas średnie wynagrodzenia podnosi
„niewidzialna ręka wolnego rynku pracy”. Jest to
zjawisko niezależne od pracodawcy.
Wysokość naszych wynagrodzeń zależy od nas sa-
mych oraz od sprawności ekonomicznej wspólno-
ty, do której należymy. Obydwa te warunki muszą
być spełnione, żeby efekt był dla nas widoczny.
Jeśli więc chcemy trwałego wzrostu wynagro-
dzeń, przez swoją pracę i postępowanie mu-
simy dążyć do ciągłego wzrostu PKB w naszej
wspólnocie gospodarczej, którą jest Polska.
Fakt, że jesteśmy członkiemUnii Europejskiej daje
nam stabilność polityczną oraz jednolity rynek
dla towarów i usług. To jest największa wartość
z tytułu przynależności do Unii Europejskiej. Go-
spodarczo jednak każdy kraj rozwija się samo-
dzielnie i dlatego poprzez swoje rodzime firmy
i świadomych ekonomicznie obywateli musi
umieć korzystać z możliwości jakie daje nam
wspólny europejski rynek.
Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu oraz danych National Bureau of Statistics of China.
Grecja
h Eurostatu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(2010 r.)
ria
Holandia
5
0
10
15
20
25
30
35
%
EURO
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
06
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
zenie netto
(
euro)
udział % szarej strefy w PKB
średnie roczne zarobki netto
(
euro)
ńców
Wielkość udziału „szarej strefy” w stosunku do PKB w wybranych krajach
w porównaniu do średnich rocznych zarobków netto (2010 r)
Finlandia
Niemcy
Bułgaria Rumunia
Polska
Włochy
Austria Irlandia Francja Niemcy
Liczba
przedsiębiorstw
Zależność wysokości średnich rocznych zarobków netto od PKB (2010)
EURO
01
10 000
0
Chiny
PKB/ 1 mieszkańca (
euro)
średnie roczne wynagrodzenie netto (
euro)
Polska
Hiszpania Japonia Wielka Brytania Niemcy
Szwecja Szwajcaria
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
i r
z r k net o od PKB (2010 r.)