Page 6 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

6
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Poniżej pokazujemy także jak kształtowała się
wysokość PKB/os oraz średnie wynagrodzenia
w Polsce na przestrzeni ostatnich 15 lat.
Wykres 2
20%
Akcyza
10 000
12 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
EURO
PKB/os oraz średnie wynagrodzenie w Polsce
na przestrzeni 15 lat (Euro)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PKB/ 1 mieszkańca (
euro)
średnie roczne wynagrodzenie netto (
euro)
Powyższe dane również potwierdzają zależność
wzrostu wielkości średnich wynagrodzeń od
wzrostu PKB. Podobna zależność występuje, jeśli
analizujemy wzrost PKB/os. i średniewynagrodze-
nia we wszystkich krajach europejskich.
Jak widać na Wykresie 2 przez ostatnie 4 lata tj.
od roku 2008 nie mieliśmy wyraźnego wzrostu
PKB/os. w Euro. Nie tylko przestaliśmy się zbliżać
do bogatych krajów europejskich, ale od tych
najbogatszych zaczęliśmy się nawet oddalać
(w ostatnich 4 latach wzrost PKB/os. w Euro wy-
nosił odpowiednio: Polska: 1,1%, Niemcy: 5,3%,
Szwecja: 13,9%, Szwajcaria: 30,4%). Dlaczego tak
jest próbujemy wyjaśnić w dalszej części publika-
cji.
Kolejnym pojęciem istotnym dla gospodarki jest
Budżet Państwa
. Możemy go porównać do becz-
ki, do której wszyscy członkowie państwowej, eko-
nomicznej wspólnoty „wlewają” podatki. Imwięcej
zarabiamy i wydajemy, tym większe płacimy po-
datki i tympełniejsza jest nasza beczka. W ten spo-
sób mamy realny wpływ na wielkość polskiego
budżetu. Składniki budżetu państwa przedstawia-
my na poniższymwykresie.
Wykres 3
Największy udział w budżecie mają tzw. podat-
ki pośrednie, związane z konsumpcją, a przede
wszystkim podatek od wartości dodanej czyli VAT,
który płacimy dokonując niemal każdego zakupu.
Druga grupa podatków to podatki dochodowe,
które płacimy wtedy, gdy mamy do czynienia
z zyskiem, czy przychodem. Chodzi zarówno o zy-
ski firm, jak i nasze wynagrodzenia. Budżet może
pozyskiwać środki również w inny sposób. To na
przykład dochody z ceł, od instytucji należących do
państwa czy ze sprzedaży państwowegomajątku.
Z podatków państwo finansuje wydatki na rzecz
obywateli. Płaci tym, którzy nas uczą, leczą, a także
pracownikom administracji publicznej. Ze wspól-
nej, państwowej kasy wypłacane są stypendia dla
uczniów i studentów. Państwo musi mieć także
środki na utrzymanie wojska, policji i administracji.
Ogromną pozycję w budżecie stanowi spłata zadłu-
żenia państwa oraz dopłaty do świadczeń społecz-
nych, takich jak emerytury, renty czy zasiłki. Oprócz
tego z centralnego budżetu pochodzą środki na ta-
kie przedsięwzięcia, które jako społeczeństwo uzna-
my zawarte finansowania: szkoły, służbę zdrowia czy
opiekęspołeczną. Zbudżetupokrywanesą takżewy-
datki inwestycyjne na budowę ważnych projektów
infrastrukturalnych.
Więcej nawww.pomysloprzyszlosci.org
To, ile pieniędzy trafi do budżetu państwa zależy
w dużej mierze od wysokości naszych zarobków.
Imwięcej wytworzymy (PKB), tymwięcej zarobimy
i wydamy. Wtedy więcej zapłaconych przez nas po-
datków trafi do państwowej kasy
(wykres 4)
.
Wykres 4
Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz GUS
400 000 000
600 000 000
800 000 000
1 000 000 000
1 200 000 000
1 400 000 000
1 600 000 000
200 000 000
0
tyś PLN
PKB, a wydatki budżetu Polski oraz wydatki budżetów
jednostek samorządu terytorialnego (JST) w 2011 r. (w tyś PLN)
PKB
Wydatki budżetu
Wydatki JST
1 523 245 000
302 681 609
181 594 700
Im wyższy PKB, tym wyższe zarobki
i budżet państwa. Im większy budżet,
tym wyższe i lepsze świadczenia spo-
łeczne.
Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów
Opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu
42%
20%
13%
12%
11%
1%
0
200
Polska
Słowacja
Hiszpania
Czechy
Wielka
Brytania
Holandia Szwecja Szwajcaria
400
600
800
1000
1200
30 000
35 000
40 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Struktura dochodów Państwa za 2011 r. w procentach
VAT
Środki z budżetu Unii Europejskiej
Pozostałe dochody
Podatekt dochodowy
od osób zycznych
Akcyza
CIT
10 000
12 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
EURO
PKB/os oraz średnie wynagrodzenie w Polsce
na przestrzeni 15 lat (Euro)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Liczba wniosków o przyznanie patentu europejskiego na mln mieszkańców
Roczne zarobki netto w Euro
EURO
Liczba
PKB/ 1 mieszkańca (
euro)
średnie roczne wynagrodzenie netto (
euro)