Page 7 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

7
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Mała liczba osób
wytwarzających
PKB w przeliczeniu
na wszystkich
obywateli
Przypomnijmy, że średniawynagrodzeńwokreślo-
nym państwie to w przybliżeniu wartość PKB po-
dzielona na wszystkich obywateli danego kraju.
WPolsce na 38 mlnmieszkańców tylko 13 mln jest
zatrudnionych w gospodarce, czyli wytwarza PKB.
Wynika stąd, że jeden zatrudniony w gospodarce
musi „zarobić” na trzy osoby. A więc oprócz małej
wartości PKB/os. powoduje to wysokie obciążenia
kosztówpracy, przez co nasza gospodarka jest nie-
konkurencyjna.
Dodatkowym problemem jest to, że w Polsce zbyt
wiele osób pracuje w organizacjach, instytucjach,
urzędach, które nie dość, że nie wytwarzają PKB, to
ich nadmierne działanie utrudnia innym rozwijanie
gospodarki.
Dla porównania w Niemczech w gospodarce za-
trudnionych jest 40 mln na 80 mln wszystkich
obywateli, tym samym wypracowana przez nich
wartość dzielona jest na 2 obywateli.
PKB
wytwarzane przez
1 Polaka
jest dzielone na 3 osoby
PKB
wytwarzane przez
1 Niemca
jest dzielone na 2 osoby
Polskie prawo nie
sprzyja rozwojowi
gospodarczemu
naszego kraju
Prawo powinno być tworzone po
to, aby służyć obywatelom i uła-
twiać funkcjonowanie zarówno
jednostki jak i całej grupy.
W Polsce przy tworzeniu prawa nie bierze się
pod uwagę tego, na ile nowe przepisy popra-
wią efektywność naszej wspólnoty ekono-
micznej. Wiele przepisów powstaje wwyniku
lobbingu określonych grup społecznych, za-
bezpieczając wyłącznie ich interesy.
Czynniki te powodują, że przedsiębiorcy zbyt
dużo czasu i środków finansowych poświęcają
na rozwiązywanie problemów prawnych. W ten
sposób tracą konkurencyjność w stosunku do
producentów z tych krajów, gdzie nie ma tego
typu obciążeń. Rozwiązywanie wszelkich sporów
i konfliktów prawnych absorbuje czas i pieniądze.
Niepotrzebnie zwiększa to koszt produktu, który
konkuruje z produktami z krajów, w których przed-
siębiorstwa nie ponoszą tego rodzaju kosztów.
Prawo gospodarcze powinno być zrozumiałe,
przejrzyste. Powinno też regulować tylko nie-
zbędne obszary życia obywateli.
Z kolei prawo
podatkowe, oprócz funkcji fiskalnej, powin-
no mieć także charakter motywujący do roz-
woju gospodarczego
. Przykładowo w Polsce
funkcjonuje jednakowy systemem opodatko-
wania tych przedsiębiorców, którzy nieustannie
inwestują w rozwój swojej firmy i tych, którzy
zniechęceni do kontynuowania biznesowego
przedsięwzięcia skupiają się na konsumpcji zysku.
Innym problemem jest nieprzychylne nastawie-
Opracowanie własne na podstawie danych GUS i DESTATIS