Page 8 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

8
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
nie, do przedsiębiorców niektórych państwo-
wych urzędników, stawiających siebie w pozycji
tych, którzy decydują o „być lub nie być” przed-
siębiorcy, nie ponosząc za to żadnej odpowie-
dzialności. Często jest to przejaw bezradności
wynikającej z interpretacji skomplikowanych
niejednoznacznych regulacji prawnych. Bywa, że
z obawy o posądzenie o korupcję, urzędnik boi
się podejmować decyzje korzystne dla wspólnoty
ekonomicznej.
Polskie prawo, w odróżnieniu do krajów rozwi-
niętych gospodarczo, niestety nie wprowadza
rozróżnienia na tak zwany
biznes podstawowy
(pierwotny) i biznes wtórny
.
Biznes podstawowy (pierwotny
) to taki, któ-
ry powoduje że pieniądze napływają do danej
wspólnoty ekonomicznej. Wytwarzane przez nie-
go produkty i usługi sprzedawane są również „na
zewnątrz”, poza krajem czy regionem.
Biznes wtórny
powstaje wówczas, jeżeli pienią-
dze już są we wspólnocie. Ten typ biznesu przez
pewien czas obraca nimi w jej obrębie (w kraju
czy też regionie), a następnie kapitał odpływa do
innej ekonomicznej wspólnoty.
Przykład
Jeżeli firma budowlanawykonuje i sprzedaje inwestycję
klientowi polskiemu to jest to biznes wtórny. Jeżeli na-
tomiast zrealizuje kontrakt zagraniczny, jest to przykład
biznesu podstawowego (pierwotnego).
Jeżeli do ośrodka turystycznego przyjeżdżają turyści za-
graniczni, jest to przykład biznesu podstawowego (pier-
wotnego). Jeżeli przyjeżdżają do danego ośrodka tylko
klienci z Polski, jest to przykład biznesu wtórnego.
Oczywistym jest, że władze naszego kraju powin-
ny więcej uwagi i troski poświęcać pierwszemu
typowi biznesu. Biznes podstawowy (pierwot-
ny) jest o wiele trudniejszy, ponieważ firma musi
konkurować na rynku międzynarodowym. Poza
tym generuje również powstawanie miejsc pracy
wfirmach z grupy biznesuwtórnego. Tylko ten ro-
dzaj biznesu jest w stanie zagwarantować trwały
rozwój gospodarczy państwa. Jednak trzeba uru-
chomić mechanizmy do jego rozwoju. Chodzi tu
na przykład o proinwestycyjny system podatko-
wy, łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych
oraz do infrastruktury niezbędnej do prowadze-
nia działalności gospodarczej. Tam, gdzie takie
regulacje istnieją, gospodarka prężnie się rozwija.
Biznes podstawowy (pierwotny)
wytwarza wartość dodaną w Pol-
sce, która może być sprzedana poza
granice kraju.
Przy tworzeniu prawa trudno przewidzieć wszyst-
kie kwestie, które pojawiają się w codziennym ży-
ciu. Dlatego też stosowanie przepisów wiąże się
z koniecznością ich interpretacji. Ta z kolei uza-
leżniona jest od nastawienia, wiedzy ekonomicz-
nej i doświadczenia sędziów, prokuratorów oraz
urzędników.
Stosowanie prawa powinno odno-
sić się do korzyści, jakie wynikają dla całego
społeczeństwa a nie tylko dla interesów grup
społecznych czy indywidualnych podmiotów.
WPolsce stosowanie prawa często nie
uwzględnia interesuwpólnoty.
Kolejną kwestią istotną dla rozwoju gospodarki
jest sposób postrzegania prawa. Przez ostatnie
200 lat, czasów zaborów, wojen i komunizmu pra-
wo nie było stanowione przez i dla Polaków. Słu-
żyło głównie interesom zaborców. Dlatego też nie
było szanowane i respektowane przez obywateli.
Co więcej jego omijanie wzbudzało poklask i spo-
łeczną akceptację.
Jeżeli chcemy budować w Polsce dobrobyt,
mu-
simy również zmienić sposób postrzegania
prawa i traktować je jako wspólne dobro. Pra-
wo ma służyć nam, dla dobra naszego i naszej
wspólnoty
, tylko najpierw należy je udoskonalić.