Page 9 - fundacja_dlaczego_zarabiamy_mniej

Basic HTML Version

9
Fundacja ”Pomyśl o Przyszłości”
Polskie
przedsiębiorstwa
nie posiadają tzw.
efektu skali
Efekt skali polega na tym, że imwięcej się pro-
dukuje i sprzedaje, tym cena produktu może
byćniższa.
Dzieje się tak dlatego, że przywiększej
produkcji i sprzedaży można taniej projektować,
kupować surowce, stosować nowsze technologie
i automatyzować linie produkcyjne oraz posiadać
dużo niższe jednostkowe koszty sprzedaży.
W większości gałęzi gospodarki
efekt skali odgrywa duże znacze-
nie, szczególnie w biznesie podsta-
wowym (pierwotnym).
Aby korzystać z efektu skali przedsiębiorstwo
musi posiadać duży rynek sprzedaży. Wiele obec-
nych międzynarodowych koncernów stało się
firmami globalnymi, dzięki temu, że mogły roz-
wijać sprzedaż na swoich dużych rodzimych ryn-
kach w czasach, kiedy dostęp do tych rynków był
ograniczony dla ich zagranicznych konkurentów.
Z chwilą, kiedy gospodarka światowa stawała się
globalna firmy te – korzystając już z efektu ska-
li, jaki osiągnęły na swoich rodzimych rynkach
– mogły bez przeszkód rozwijać działalność w in-
nych krajach i jeszcze bardziej powiększać swój
„efekt skali”.
Są branże, w których koncern posiadający „efekt
skali” może mieć dużo niższe koszty (ponad 20
proc.) niż jego mniejsi konkurenci. W takiej sytu-
acji nowym polskim firmom trudno jest konkuro-
wać z zagranicznymi gigantami. Z powodu braku
efektu skali ponoszą one dużo wyższe koszty,
przez co są mało konkurencyjne za granicą.
Słabo rozwinięta
infrastruktura
Mniejsza efektywność polskiej wspólnoty ekono-
micznej jest konsekwencją między innymi stanu
polskich dróg (brak autostrad i tras ekspresowych),
a także słabą infrastrukturą kolejową i lotniczą.
Czas dostawy towarów do klienta jest tak samo
ważny jak jakość i cena. Klienci zagraniczni są
w stanie więcej zapłacić za dany produkt, jeżeli
otrzymają go szybciej. Często szybkość dostawy
jest warunkiem zakupu. Infrastruktura transporto-
wa jest więc kluczowa dla rozwoju polskiej gospo-
darki.
Dzięki lepszym drogom, kierowca ciężarówki
mógłby w krótszym czasie dostarczyć towar do
większej ilości klientów, oszczędzając czas, paliwo
i samochód.
Właściwa komunikacja jest także ważna przy roz-
woju turystyki. Mieszkańcom większych miast
Polski trudniej dojechać do naszych rodzimych
ośrodków wypoczynkowych niż - np. drogą lot-
niczą - do zagranicznych kurortów. Polskie hotele
i centra turystyczne często stoją puste, a Polacy
nie mogąc znaleźć pracy w naszym rodzimym
kraju wyjeżdżają za granicę.
Przykład
Amatorzy sportów zimowych ze Szczecina czy Warsza-
wy szybciej dostaną się do ośrodków narciarskich w Al-
pach, niż w Zakopanem, Krynicy Górskiej, czy Muszynie.
WefekciewzrastaPKBw krajachalpejskich, aniewPolsce.