czwartek, 28 października
facebook
google

Czarna Księga Przepisów Podatkowych

Czarna Księga Przepisów Podatkowych to miejsce, gdzie znaleźć można niekorzystne dla sektora MSP przepisy prawa podatkowego. Przepisy zgłaszane są przez użytkowników portalu – wystarczy się zalogować.

Odprowadzenie podatku VAT niezależnie od tego, czy kontrahent zapłacił - na podstawie tzw. przychodu należnego

Brak możliwości odliczenia podatku VAT za paliwo do samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Podatek od imprezy firmowej

Absurdalne przepisy dotyczące paragonów, zawarte w ordynacji podatkowej

System zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku zastąpiła obowiązujące przepisy prawne z roku 1994. Według nowych ustaleń nowe przepisy definiują, że zamówienia publiczne są umowami o charakterze odpłatnym, zwieranym między dwoma kontrahentami, zamawiającym i wykonawcą. Pierwszy z nich jest przedstawicielem szeroko pojętej administracji, natomiast drugi jest przedsiębiorcą. Przedmiotem umów między kontrahentami mogą być trzy rodzaje działań: usługi, dostawy, roboty budowlane. Można zatem powiedzieć, że zamówienia publiczne obejmują bardzo szeroki zakres spraw od zakupu materiałów po innowacyjne rozwiązania technologiczne. W chwili obecnej, podmioty uczestniczące w zamówieniach publicznych muszą wykazać się znajomością następujących przepisów: 

227 art. Ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, 12 rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, 4 rozporządzeń Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury, 1 zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, a także innych aktów prawnych, takich jak: Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego Przykładem niedostatecznego opracowania ustawy są regulacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest łącznie z umową i ofertą najważniejszym dokumentem przetargowym. Zawarte w niej informacje na temat przedmiotu zamówienia, warunków, na jakich ma być wykonane itp. Specyfikacja ma zostać przekazana nieodpłatnie, wyjątek stanowi możliwość pokrycia kosztów druku, tym samym nie może być to opłata, która pokryłaby koszty zamówienia. W istocie jednak, nawet tutaj nie ma pełnej jednoznaczności w przepisach, art. 37 ustawy nakazuje bezpłatne przekazanie specyfikacji, ale przepis ten znajduje się w części ogólnej i tym samym dotyczy wszystkich typów przetargowych. Art. 42 tej samej ustawy dotyczy zaś przetargu nieograniczonego i w tym trybie wykonawca może domagać się zwrotu kosztów druku oraz przekazania specyfikacji. Specyfikacja zawsze wtedy publikowana jest w Internecie, dlatego każda inna firma ma do niej dostęp i w rezultacie może ją pobrać bezpłatnie oraz zawiadomić zamawiającego o swojej ofercie. Specyfikacja musi także zawierać wyjaśnienia. Na każde pytanie wykonawca musi udzielić odpowiedzi, nawet jeśli byłoby absurdalne w swej treści.

Podatek od prezentów

Brak spójnych przepisów dotyczących podatków dochodowych

Brak wskazania organów własciwych do wydania wiążącej interpretacji

Brak wymogu publikowania wydanych wiążących interpretacji

Ustalenie momentu, w którym korekta przychodów powinna nastąpić w sytuacji udzielenia rabatów , bonifikat lub zwrotu towaru.

Refakturowanie mediów związanych z usługą najmu

7 grzechów głównych, czyli absurdów polskiej administracji:

Reprezentacja w firmie

Zbyt wiele momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT

Brak wydawania interpretacji ogólnych

Podatek VAT przy sprzedaży używanego auta firmowego

© 2012 msp-24