czwartek, 28 października
facebook
google

Czarna Księga Przepisów Podatkowych

Czarna Księga Przepisów Podatkowych to miejsce, gdzie znaleźć można niekorzystne dla sektora MSP przepisy prawa podatkowego. Przepisy zgłaszane są przez użytkowników portalu – wystarczy się zalogować.

Odprowadzenie podatku VAT niezależnie od tego, czy kontrahent zapłacił - na podstawie tzw. przychodu należnego

Brak możliwości odliczenia podatku VAT za paliwo do samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Podatek od imprezy firmowej

Absurdalne przepisy dotyczące paragonów, zawarte w ordynacji podatkowej

System zamówień publicznych

Podatek od prezentów

Brak spójnych przepisów dotyczących podatków dochodowych

Brak wskazania organów własciwych do wydania wiążącej interpretacji

Brak wymogu publikowania wydanych wiążących interpretacji

Ustalenie momentu, w którym korekta przychodów powinna nastąpić w sytuacji udzielenia rabatów , bonifikat lub zwrotu towaru.

Zarówno z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast datą powstania tego przychodu jest co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Zauważyć należy, że obowiązujące ustawy podatkowe nie zawierają przepisów, które wprost odnosiłyby się do kwestii dokonywania korekty przychodów z działalności gospodarczej i to zarówno zwiększającej, jak i zmniejszającej ich wartość. Rozsądek zatem nakazywałby w tej sytuacji posiłkować się w omawianej kwestii rozstrzygnięciami organów podatkowych. Niestety, pomimo, że przepis funkcjonuje w niezmienionym brzmieniu od 1992 r., to jak się jednak okazuje organy podatkowe nie wypracowały jednolitego podejścia, a Podatnik przecież powinien zachować się prawidłowo.

Najbardziej problematyczne sytuacje dotyczą tych zdarzeń, gdy faktura pierwotna została wystawiona poprawnie, natomiast po dokonaniu sprzedaży strony ustaliły np. rabat, bonifikatę, skonto, czy dokonano zwrotu towaru, np. w związku z reklamacją lub zastosowano bonifikatę, jako instrument marketingowy za terminowe regulowanie płatności za towar w danym okresie. Jak wynika z przeglądu interpretacji, organy podatkowe prezentują sprzeczne stanowiska w tym zakresie. Część z nich twierdzi, że jeżeli okoliczność mająca wpływ na zmianę przychodów zaistnieje już po wystawieniu faktury pierwotnej, wówczas nie ma podstaw do dokonywania korekty przychodów wstecz. W chwili wystawienia faktury pierwotnej przedsiębiorca nie miał bowiem podstaw, aby jako przychód wykazywać inną kwotę niż wynikająca z tej faktury. Z tego względu na dzień wystawienia faktury pierwotnej była to jedyna prawidłowa kwota przychodu. W konsekwencji, zdaniem organów podatkowych, skutki zdarzeń zaistniałych po wystawieniu faktury pierwotnej powinny być uwzględniane w rozliczeniach podatkowych na bieżąco. Takie stanowisko było prezentowane w interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (np. z dnia 4.08.2009 r., nr ILPB1/415-548/09-7/AA oraz z dnia 21.01.2010 r., nr ILPB3/423-1004/09-2/KS). Także Izba Skarbowa w Warszawie w wydanej w dniu 25.01.2011 r. interpretacji indywidualnej nr IPPB5/423-778/10-2/DG stwierdziła, że prawo do pomniejszania przychodów z tytułu udzielonego rabatu występuje w momencie udzielenia rabatu, czyli w momencie jego przyznania. Stąd spowodowana udzieleniem rabatu korekta przychodów powinna zostać rozliczona dopiero w dacie wystawienia faktury korygującej. Wskazała również, że korekta przychodów będąca następstwem błędu powinna zostać uwzględniona w momencie wystawienia faktury korygującej.

Przeciwieństwem do przedstawionego stanowiska są te interpretacje organów podatkowych, w których twierdzi się jednak, że nawet jeżeli korekta przychodu spowodowana jest okolicznościami, które zaistniały już po wystawieniu faktury pierwotnej (rabat, bonifikata, zwrot towarów), jako moment jej dokonania powinien być uznany ten okres sprawozdawczy, w którym pierwotnie powstał przychód. A zatem powinna ona być dokonywana wstecz. Takie stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26.08.2010 r., nr IBPBI/1/415-612/10/AB czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23.11.2010 r., nr IPPB3/423-588/10-4/MC i IPPB3/423-464/11-2/MC z 9.08. 2011 r. Zdaniem tych organów jeżeli faktura korygująca dotyczy przychodu ze sprzedaży towaru w roku podatkowym wcześniejszym niż data wystawienia faktury korygującej to powinna być uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży, co wiąże z obowiązkiem złożenia odpowiedniej korekty zeznania podatkowego. A zatem wobec braku uregulowania tej kwestii w przepisach, rozbieżnych i zmiennych stanowiskach organów podatkowych, nie pozostaje nic innego, jak zaopatrzyć się w interpretację indywidualną.

Refakturowanie mediów związanych z usługą najmu

7 grzechów głównych, czyli absurdów polskiej administracji:

Reprezentacja w firmie

Zbyt wiele momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT

Brak wydawania interpretacji ogólnych

Podatek VAT przy sprzedaży używanego auta firmowego

© 2012 msp-24