czwartek, 28 października
facebook
google

Deklaracja o współpracy

DEKLARACJA O WSPÓŁPRACY

Z FEDERACJĄ

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Preambuła


W trosce o rozwój przedsiębiorczości w Polsce, o dalszy i szybszy proces jej samoorganizacji i federalizacji, pragniemy na rzecz środowiska małych i średnich przedsiębiorstw, kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pozarządowych, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników sektora MSP, wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych.

Będąc otwartym na współpracę partnerską z innymi środowiskami, działając dla wzmocnienia poczucia tożsamości sektora MSP i widząc potrzebę silniejszej jego reprezentacji, zwłaszcza wobec instytucji publicznych, powołujemy Federację Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jej działania będziemy opierać na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Federacja MSP jest inicjatywą celową powołaną dla realizacji celów programowych.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zwana dalej Federacją MSP, jest pozarządową organizacją non-profit o zasięgu ogólnopolskim.
2. Siedzibą Federacji MSP jest Warszawa.
3. Federacja MSP dąży do zjednoczenia i zorganizowanego wspóldziałania osób prawnych i fizycznych dla realizacji celów zawartych w Rozdziale 2 niniejszej Deklaracji.
4. Federacja MSP jest strukturą, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności organizacji członkowskich – zachowują one swoją pełną autonomię.
5. Federacja MSP reprezentuje swoich członków, może działać na rzecz innych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, w zakresie realizacji celów zawartych w Rozdziale 2 niniejszej Deklaracji.
6. Narzędziem wspierającym Federację MSP jest internetowy portal MSP-24, znajdujący się w sieci internetowej pod adresem www.msp-24.pl.
7. Terenem działania Federacji MSP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Ciałem nadzorującym struktury Federacji MSP jest Komisja Federacji MSP, w której skład wchodzą po jednym przedstawicielu delegowanym z każdej organizacji zrzeszonej w Federacji MSP.

 

Rozdział 2

Cele

Celem Federacji MSP jest:

1. Doprowadzenie do zmian prawa podatkowego – w szczególności VAT, PIT i CIT, z zachowaniem formuły, że zasady naliczania podatku muszą być jasne i czytelne dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na stopień wykształcenia i doświadczenia biznesowego.
2. Wprowadzenie zasady, że w przypadku niejasności przepisów prawo zawsze będzie interpretowane na korzyść Przedsiębiorcy i Obywatela. Przedsiębiorca i Obywatel nie może ponosić konsekwencji za luki prawne.
3. Doprowadzenie do zmian prawa w zakresie wykonalności decyzji w stosunku do podatnika – przeniesienie decyzyjności na sądy.

 

Rozdział 3

Sposób realizacji celów

1. Zjednoczenie jak największej liczby przedsiębiorców i ludzi interesujących się rozwojem polskiej gospodarki (minimum 1 milion osób). Następnie podpisanie umowy z partią polityczną, która zagwarantuje realizację naszych postulatów i obronę interesów branży MSP, bądź też powołanie własnej partii politycznej zrzeszającej ludzi z sektora MSP.

 

Rozdział 4

Członkowie

1. Członkami Federacji MSP mogą zostać:

  • Organizacje pozarządowe,
  • Internetowe portale branżowe,
  • Podmioty gospodarcze,
  • Podmioty samorządu gospodarczego,
  • Stowarzyszenia podmiotów gospodarczych,

które złożą pisemne potwierdzenie przystąpienia do Federacji MSP, poprzez zaakceptowanie niniejszej Deklaracji.

  • Członkostwo w Federacji MSP jest rozpatrywane przez założyciela Federacji MSP i portalu www.msp-24.pl.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Federacji MSP, założyciel portalu jest zobowiązany:

  • w ciągu 14 dni uzasadnić dlaczego komórka organizacyjna składająca wniosek o członkostwo nie została dopuszczona do Federacji MSP.

3. Wykluczenie członka Federacji MSP może nastąpić przy rażącym naruszeniu postanowień niniejszej Deklaracji.

4. Sympatycy, to osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Federacji MSP i zarejestrowały się na portalu www.msp-24.pl, oraz wskazały organizację, która zarekomendowała im portal www.msp-24.pl.

 

Rozdział 5

Obowiązki członków

1. Członek Federacji MSP zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszej Deklaracji.
2. Członek Federacji MSP zobowiązany jest do propagowania celów Federacji MSP, poprzez takie działania, jak:

  • popularyzowanie idei oraz celów Federacji MSP, zgodnych z Rozdziałem 2.
  • zamieszczenie na swoich stronach internetowych oraz w miarę możliwości na stronach internetowych swoich członków, informacji na temat portalu www.msp-24.pl w postaci banerów reklamowych.
  • pozyskiwanie członków portalu www.msp-24.pl, którzy poprzez rejestrację na portalu wyrażą poparcie dla celów zawartych w Rozdziale 2 niniejszego dokumentu.

3. Członek Federacji MSP zobowiązany jest do dbałości o dobre imię Federacji MSP oraz wzrost jej roli i znaczenia.

 

Rozdział 6

Prawa członków

1. Prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Federacji MSP.

2. Prawo zgłaszania opinii.

3. Prawo udziału we wszystkich pracach i działaniach Federacji przy realizacji celów zgodnych w Rozdziałem 2 niniejszej Deklaracji.

4. Członkowie Federacji MSP mogą wspierać finansowo jej działania.

 

Rozdział 7

Deklaracja przystąpienia do Federacji MSP


Dane organizacji przystępującej do Federacji MSP:


..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą Deklaracją i akceptuję postanowienia w niej zawarte.

Deklaruję, że w ramach moich możliwości dołożę wszelkich starań, aby jak najlepiej wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Imię i Nazwisko

...................................................................................................................

 

Prosimy o dodanie do deklaracji przystąpienia do Federacji MSP, załącznika w postaci wypisu z rejestru działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

pobierz Deklarację współpracy

 

© 2012 msp-24